Plenarprotokoll 40/2005 rd

PR 40/2005 rd

Justerat 2.0r

40. FREDAGEN DEN 15 APRIL 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Lasse Hautala /cent
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Jyri Häkämies /saml
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Tanja Karpela /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Markku Koski /cent
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Esa Lahtela /sd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Hannes Manninen /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Reijo Paajanen /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml
 • Jukka Roos /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Marja Tiura /saml
 • Irja Tulonen /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vänst

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

15.4 ledamöterna

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Markku Koski /cent
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Hannes Manninen /cent

15—21.4 ledamot

 • Tanja Karpela /cent

16—22.4 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Matti Kauppila /vänst
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Lasse Virén /saml

17—21.4 ledamot

 • Irina Krohn /gröna

17—22.4 ledamot

 • Sari Essayah /kd

18—22.4 ledamöterna

 • Susanna Haapoja /cent
 • Mikaela Nylander /sv
 • Pentti Tiusanen /vänst

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

15.4 ledamot

 • Anne Holmlund /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

15.4 ledamöterna

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Heidi Hautala /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Jyri Häkämies /saml
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Kyösti Karjula /cent
 • Seppo Lahtela /cent
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Irja Tulonen /saml

__________

Nya propositioner

Talmannen meddelar att republikens president i dag har överlämnat regeringens propositioner RP 30—34/2005 rd till riksdagen.

__________

Riksdagens revisorer

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Aulis Ranta-Muotio om befrielse från medlemskapet i riksdagens revisorer. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

Talmannen:

Fyllnadsval till riksdagens revisorer förrättas vid plenum nästa tisdag den 19 april kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § i valstadgan lämnas in till centralkansliet senast nästa tisdag kl. 11.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, till lag om ändring av kemikalielagen samt till lag om ändring av 44 kap. 11 och 12 § strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 279/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 5/2005 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av jaktlagen
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 62 § i jaktlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 278/2004 rd

Lagmotion  LM 16/2005 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 2/2005 rd

Talmannen:

Lagförslaget, som grundar på regeringens proposition nr 278/2004 rd och lagmotion nr 16, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 40/2).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i jord- och skogsbruksutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om försök med alkolåsövervakad körrätt och till lag om temporär ändring av vägtrafiklagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 15/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 6/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 13.14.