Plenarprotokoll 41/2002 rd

PR 41/2002 rd

Justerat 2.0r

41. TORSDAGEN DEN 11 APRIL 2002

Förhandlingarna leds av andre vice talman Mikkola.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Esko Aho /cent
 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Ulla Anttila /gröna
 • Maria Kaisa Aula /cent
 • Eva Biaudet /sv
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Christina Gestrin /sv
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vänst
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Timo Ihamäki /saml
 • Bjarne Kallis /kd
 • Seppo Kanerva /saml
 • Kyösti Karjula /cent
 • Niilo Keränen /cent
 • Markku Laukkanen /cent
 • Henrik Lax /sv
 • Johannes Leppänen /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Kalevi Olin /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Maija Perho /saml
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /sv
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jukka Vihriälä /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

11 och 12.4 ledamöterna

 • Eva Biaudet /sv
 • Kyösti Karjula /cent
 • Kalevi Olin /sd

12.4 ledamot

 • Pentti Tiusanen /vänst

15 och 16.4 ledamöterna

 • Esko Helle /vänst
 • Kyösti Karjula /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /saml
 • Henrik Lax /sv
 • Markku Markkula /saml
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Martti Tiuri /saml
 • Matti Vanhanen /cent
 • Pekka Vilkuna /cent

15—22.4 ledamöterna

 • Anne Huotari /vänst
 • Juha Karpio /saml
 • Riitta Prusti /sd
 • Jukka Vihriälä /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

11.4 ledamot

 • Maria Kaisa Aula /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

11.4 ledamöterna

 • Ulla Anttila /gröna
 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Henrik Lax /sv
 • Johannes Leppänen /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jukka Vihriälä /cent

__________

Statsrådets redogörelse om barns och ungas välfärd

Andre vice talmannen:

Utom dagordningen meddelar jag att med statsrådets skrivelse av i dag har till riksdagen inkommit statsrådets redogörelse om barns och ungas välfärd (SRR 4/2002 rd). Redogörelsen har nu delgetts riksdagen genom att den har delats ut till ledamöterna.

Enligt 23 § 1 mom. riksdagens arbetsordning skall redogörelsen bordläggas till ett senare plenum. Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum tisdagen den 16 april.

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum tisdagen den 16 april.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om dröjsmålsränta

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 232/2001 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 3/2002 rd

Allmän debatt (PTK 41/1).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till revidering av strafflagens bestämmelser om brott som äventyrar hälsa och säkerhet och av vissa lagar som har samband med dem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 17/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 5/2002 rd

Lagmotion  LM 138/2000 rd, 114/2001 rd

Allmän debatt (PTK 41/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagen i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattar lagutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag om godkännande av internationella konventionen om bekämpande av bombattentat av terrorister och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 231/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 6/2002 rd

Allmän debatt (PTK 41/3).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelser om deltidspension och individuell förtidspension

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 45/2002 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

Ärendet bordlades vid plenum i går till ordinarie plenum i dag.

Debatten fortsätter (PTK 41/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

5) Lag om ändring av 70 § vägtrafiklagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 22/2002 rd (Jouni Lehtimäki /saml m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till trafikutskottet.

Debatt (PTK 41/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till trafikutskottet.

6) Lag om ungdomsverkstäder

Remissdebatt

Lagmotion  LM 31/2002 rd (Arto Seppälä /sd m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 41/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

7) Lag om ändring av 32 § lagen om grundläggande utbildning

Remissdebatt

Lagmotion  LM 34/2002 rd (Inkeri Kerola /cent m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 41/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kulturutskottet.

8) Lag om ändring av 85 § mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 35/2002 rd (Mikko Kuoppa /vänst m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 41/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

Plenum avslutas kl. 20.58.

​​​​