Plenarprotokoll 41/2005 rd

PR 41/2005 rd

Justerat 2.0r

41. TISDAGEN DEN 19 APRIL 2005

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Esko Ahonen /cent
 • Janina Andersson /gröna
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Eva Biaudet /sv
 • Tuija Brax /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Susanna Haapoja /cent
 • Tony Halme /saf
 • Leena Harkimo /saml
 • Lasse Hautala /cent
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Anne Huotari /vänst
 • Mikko Immonen /vänst
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vänst
 • Tanja Karpela /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Tatja Karvonen /cent
 • Matti Kauppila /vänst
 • Antero Kekkonen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Valto Koski /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Seppo Lahtela /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jouko Laxell /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Mikaela Nylander /sv
 • Lauri Oinonen /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Reino Ojala /sd
 • Reijo Paajanen /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Antti Rantakangas /cent
 • Maija Rask /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Marja Tiura /saml
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Lasse Virén /saml
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Jouko Laxell /saml
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

19.4 ledamot

 • Matti Vanhanen /cent

19 och 20.4 ledamöterna

 • Kauko Juhantalo /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vänst
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Seppo Lahtela /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Lauri Oinonen /cent
 • Reino Ojala /sd
 • Antti Rantakangas /cent

19—21.4 ledamöterna

 • Janina Andersson /gröna
 • Eva Biaudet /sv
 • Mikko Immonen /vänst
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Antero Kekkonen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Eero Lämsä /cent
 • Aila Paloniemi /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /saml
 • Virpa Puisto /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

19—22.4 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Marja Tiura /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

19.4 ledamöterna

 • Anne Huotari /vänst
 • Pertti Salovaara /cent
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

19.4 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Leena Harkimo /saml
 • Tatja Karvonen /cent
 • Valto Koski /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Minna Lintonen /sd
 • Outi Ojala /vänst
 • Klaus Pentti /cent
 • Maija Rask /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Generalsekreterarens uppgifter

Förste vice talmannen:

Emedan riksdagens generalsekreterare och biträdande generalsekreterare i dag och i morgon är förhindrade att handha generalsekreterarens uppgifter, har jag med stöd av 75 § 2 mom. i arbetsordningen kallat riksdagens lagstiftningsdirektör att sköta generalsekreterarens uppgifter i plenum i dag och i morgon.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till riksdagens revisorer

Val

Förste vice talmannen:

1) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till riksdagens revisorer.

Eftersom den kandidatlista, som enligt 8 och 13 § i valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till revisorerna upptar lika många kandidater som antalet medlemmar av revisorerna som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § i valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt den uppställda kandidaten ledamot Tuomo Hänninen till medlem av riksdagens revisorer.

Ärendet är slutbehandlat.

Interpellation om biståndsåtagandet i regeringsprogrammet

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen meddelar jag att ledamot Päivi Räsänen och 57 andra ledamöter den 15 april 2005 har framställt till statsrådet en interpellation om biståndsåtagandet i regeringsprogrammet (IP 2/2005 rd).

Jag ger nu ordet till ledamot Räsänen som i egenskap av den första undertecknaren föredrar interpellationen.

Päivi Räsänen /kd:

Värderade talman! Vi ställer följande interpellation:

"Till riksdagen

Av världens sex miljarder invånare lever var femte i yttersta fattigdom, på mindre än en dollar per dag. Både FN och Finlands regering har i sina säkerhetspolitiska redogörelser klassat yttersta fattigdom som en stor säkerhetsrisk. Det mänskliga lidandet blir inte mindre av undernäring, analfabetism och av att många dör i sjukdomar som lätt kan behandlas, till exempel diarré.

I de millenniemål som FN:s generalförsamling har antagit är ett av de viktigaste målen att halvera andelen människor som lever i extrem fattigdom fram till 2015. Dessutom ingår det i millenniemålen att bygga ut utbildningen för barn i u-länderna, minska barn- och mödradödligheten, förbättra vattenförsörjningen och stoppa exploateringena av naturresurserna. I sitt program åtar sig statsminister Matti Vanhanens regering att genomföra dessa mål i FN:s millenniedeklaration.

I september ordnar FN ett toppmöte i samband med sin generalförsamling. Toppmötet ska granska hur millenniemålen har uppfyllts hittills. En färsk rapport från FN visar att det är dåligt ställt med måluppfyllelsen om det inte snart sker några framsteg.

År 2003 uppgick Finlands anslag för utvecklingssamarbete till bara hälften av det tilltänkta målet och var 0,35 procent av BNI. I mars 2003 lade gruppen för utredning av nivån och kvaliteten på utvecklingssamarbetet, under ledning av statsrådet Harri Holkeri, fram en tidsplan. Enligt planen skulle biståndet stiga i jämn takt mot 0,7 procent av BNI och ligga på nivån 0,55 procent 2007 och på nivån 0,7 procent 2010. I sitt program och i det utvecklingspolitiska programmet från i fjol förbinder sig regeringen att arbeta för att Finlands biståndsanslag stiger till den av FN rekommenderade nivån 0,7 procent av BNI fram till 2010. Också i EU har man diskuterat medlemsstaternas biståndsmål och kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att höja sina anslag till utvecklingssamarbete.

Efter katastrofen i Asien ökade behovet av utvecklingssamarbete markant. Tyvärr ser man inga spår av detta i Finlands anslag för utvecklingssamarbete. Av de 50 miljoner euro som efter flodvågskatastrofen utlovades till nödhjälp och återuppbyggnad kommer 42 miljoner från biståndsanslagen och bara åtta miljoner genom en tilläggsbudget. Det innebär samtidigt att biståndet minskar till de länder som lider av ständig undernäring och fattigdom.

Inte minst i många länder i södra Afrika är läget mycket svårt. Länderna har minimala chanser att utvecklas på grund av allvarlig undernäring och många sjukdomar, till exempel aids, instabila samhällsförhållanden och bristande utbildning. Många länder i Afrika lägger ner större belopp på återbetalning av skulder än på hälso- och sjukvård eller utbildning. Biståndsarbete kan medverka till att minska epidemier, miljöskador, kriminalitet och okontrollerad migration. En del u-länder har i hög grad byggt upp sin ekonomi på narkotika. Om vi hjälper länderna att skapa andra inkomstmöjligheter kan vi minska drogutbudet i vårt eget land. Men fattigdomen kan inte utplånas med bara ekonomiskt bistånd och ekonomisk tillväxt. Större välstånd kräver också satsningar på mänskliga rättigheter, demokrati och god förvaltning samtidigt som miljöhot måste motarbetas och global samverkan inom säkerhet och ekonomi öka.

I Finland har vi utan vidare allvarliga fattigdoms- och marginaliseringsproblem, och det är angeläget att problemen tas om hand. Det strider på intet sätt mot målen att minska fattigdomen i världen. I dagens värld blir länderna allt mer beroende av varandra. Vi ska komma ihåg att utvecklingssamarbetet inte är någon förlust för givarlandet eftersom större global välfärd främjar politisk stabilitet och minskar krigshotet. Om vi försöker påverka orsakerna till konflikter kan vi också förebygga de internationella problemen till följd av flyktingskap. I den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen understryker regeringen att biståndspolitiken är ett led i en omfattande process som främjar säkerhets- och försvarspolitiken. Biståndspolitik är också säkerhetspolitik.

Regeringen vill främja en hållbar utveckling, stabilitet och säkerhet i det internationella samfundet och stärka Finlands internationella roll. Enligt regeringsprogrammet vill Finland vid sidan av satsningarna på millenniemålen också arbeta för ett snabbt och effektivt genomförande av skuldregleringsprogrammen för u-länderna, både inom internationella finansinstitut och på det nationella planet.

Regeringen Vanhanens senaste rambeslut hotar spoliera biståndsåtagandet. Utfästelserna om globalt ansvar i regeringsprogrammet och allt prat om detta har inte omsatts i handling trots att det i ett europeiskt perspektiv går bra för Finlands ekonomi. Sammantaget sett uppvisar både bytesbalansen och den offentliga ekonomin ett överskott. Bland de nordiska länderna är Finland och Island de enda som ligger under FN:s biståndsmål. Norge ligger på 0,87 procent, Danmark på 0,84 procent och Sverige på 0,77 procent av BNI. Också för vårt internationella rykte och inflytande är det viktigt att vi håller fast vid våra åtaganden.

På grundval av det ovanstående och med hänvisning till 43 § i Finlands grundlag framställer vi följande interpellation för att besvaras av den behöriga ministern:

Har regeringen för avsikt att omedelbart vidta åtgärder för att omsätta målen för biståndsanslagen i regeringsprogrammet i handling och för att Finland ska fullfölja sina förpliktelser att i enlighet med målen i FN:s millenniedeklaration minska fattigdomen och instabiliteten i världen och främja de mänskliga rättigheterna i de fattigaste länderna i världen?

Helsingfors den 15 april 2005

 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Essayah /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Leena Harkimo /saml
 • Jyri Häkämies /saml
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Esko Kurvinen /saml
 • Jere Lahti /saml
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Jouko Laxell /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Maija Perho /saml
 • Petri Salo /saml
 • Timo Seppälä /saml
 • Raija Vahasalo /saml
 • Ahti Vielma /saml
 • Jari Vilén /saml
 • Lasse Virén /saml
 • Ben Zyskowicz /saml
 • Martti Korhonen /vänst
 • Iivo Polvi /vänst
 • Annika Lapintie /vänst
 • Outi Ojala /vänst
 • Kari Uotila /vänst
 • Mikko Immonen /vänst
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Minna Sirnö /vänst
 • Matti Kangas /vänst
 • Anne Huotari /vänst
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Matti Kauppila /vänst
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Heidi Hautala /gröna
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Tuija Brax /gröna
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Irina Krohn /gröna
 • Janina Andersson /gröna
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Ulla Anttila /gröna
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Anni Sinnemäki /gröna"

Förste vice talmannen:

Enligt 22 § 1 mom. i arbetsordningen remitteras interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om försök med alkolåsövervakad körrätt och till lag om temporär ändring av vägtrafiklagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 15/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 6/2005 rd

Allmän debatt (PTK 41/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 a § inkomstskattelagen för gårdsbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 30/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om anordnande av studentexamen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 31/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om försöksdjursverksamhet och lag om ändring av djurskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 32/2005 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 41/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om fartygstrafikservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 33/2005 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 41/6, Gestrin 41/6/1, Jansson 41/6/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård, lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt lagen om tillsyn över privat socialservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 34/2005 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 41/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, till lag om ändring av kemikalielagen samt till lag om ändring av 44 kap. 11 och 12 § strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 279/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 5/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Statsrevisorernas berättelse 2004

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 17/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 2/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 10/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 3/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av den europeiska konventionen om bekämpande av terrorism och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 254/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 2/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 15.55.