Plenarprotokoll 43/2002 rd

PR 43/2002 rd

Justerat 2.0r

43. ONSDAGEN DEN 17 APRIL 2002

Förhandlingarna leds av förste vice talman Anttila.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Maria Kaisa Aula /cent
 • Klaus Bremer /sv
 • Christina Gestrin /sv
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Satu Hassi /gröna
 • Esko Helle /vänst
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vänst
 • Ville Itälä /saml
 • Timo Kalli /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Seppo Kanerva /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Juha Karpio /saml
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Eero Lämsä /cent
 • Raimo Mähönen /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /saml
 • Tero Mölsä /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Riitta Prusti /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Mirja Ryynänen /cent
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo Seppälä /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vänst
 • Kari Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Lasse Virén /saml
 • Raimo Vistbacka /saf

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Maria Kaisa Aula /cent
 • Kalevi Olin /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

17.4 ledamöterna

 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Esko Helle /vänst
 • Timo Kalli /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /cent
 • Pertti Mäki-Hakola /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Unto Valpas /vänst
 • Jari Vilén /saml

17—19.4 ledamot

 • Paula Lehtomäki /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

17—19.4 ledamot

 • Kari Urpilainen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

17.4 ledamöterna

 • Klaus Hellberg /sd
 • Leea Hiltunen /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 47/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 48/2002 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till trafikutskottet.

Debatt (PTK 43/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till trafikutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 49/2002 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 43/3, Löv 43/3/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

4) Regeringens proposition om komplettering av regeringens proposition om ändring av alkohollagen (RP 24/2001 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 50/2002 rd

Förste vice talmannen:

Enligt 31 § i riksdagens arbetsordning bör regeringens kompletterande proposition remitteras till social- och hälsovårdsutskottet som bereder den ursprungliga propositionen.

Debatt (PTK 43/4).

Ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 51/2002 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 43/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet.

6) Berättelse om regeringens åtgärder år 2001

Remissdebatt

Berättelse  B 3/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till grundlagsutskottet samt till den del det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken till utrikesutskottet. Dessutom skall alla övriga fackutskott med undantag för utrikesutskottet lämna utlåtande till grundlagsutskottet före den 14 juni 2002.

7) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Marocko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 214/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 10/2002 rd

Allmän debatt (PTK 43/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Tunisien om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 215/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 11/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

9) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Qatar om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 230/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 12/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Kuba om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 244/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 13/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

11) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i detta avtal och till lag om ändring av 4 och 5 § lagen om export och transitering av försvarsmateriel

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 238/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 14/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till tonnageskattelag och lag om ändring av 6 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 234/2001 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 2/2000 rd

Allmän debatt (PTK 43/12, Jansson 43/12/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 237/2001 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 3/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 147/2001 rd

Allmän debatt (PTK 43/13).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om trafikskadenämnden och lag om ändring av trafikförsäkringslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 16/2002 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 3/2002 rd

Allmän debatt (PTK 43/14).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster samt till lag om ändring av fastighetsregisterlagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 141/2001 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 3/2002 rd

Allmän debatt (PTK 43/15).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 40/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 6/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster och till lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 194/2001 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 4/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

18) Regeringens proposition med förslag till revidering av strafflagens bestämmelser om brott som äventyrar hälsa och säkerhet och av vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 17/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 5/2002 rd

Lagmotion  LM 138/2000 rd, 114/2001 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag om godkännande av internationella konventionen om bekämpande av bombattentat av terrorister och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 231/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 6/2002 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i lagutskottets betänkande, som gäller godkännande av konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Konventionen godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 219/2001 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 2/2002 rd

Lagmotion  LM 97/2000 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 43/20).

Lagförslaget som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om dröjsmålsränta

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 232/2001 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 3/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 och 8 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 37/2002 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 4/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall och till lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 56/2001 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 7/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa ordinarie plenum.

Plenum avslutas kl. 17.25.

​​​​