Plenarprotokoll 45/2010 rd

PR 45/2010 rd

Justerat 2.0r

45. TORSDAGEN DEN 29 APRIL 2010

Överläggingarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (16.03—18.01) och andre vice talman Tarja Filatov (18.01—18.53).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 46 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Eero Akaan-Penttilä /saml (r)
 • Marko Asell /sd (r)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Sinikka Hurskainen /sd (r)
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Harri Jaskari /saml (r)
 • Timo Juurikkala /gröna (r)
 • Antti Kaikkonen /cent (r)
 • Reijo Kallio /sd (r)
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Kyösti Karjula /cent (r)
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Ulla Karvo /saml (r)
 • Jyrki Kasvi /gröna (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Timo Kaunisto /cent (r)
 • Matti Kauppila /vänst (r)
 • Juha Korkeaoja /cent (r)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (r)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vänst (r)
 • Jari Larikka /saml (r)
 • Markku Laukkanen /cent (r)
 • Suvi Lindén /saml (r)
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml (r)
 • Juha Mieto /cent (r)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Mats Nylund /sv (r)
 • Sari Palm /kd (r)
 • Mauri Pekkarinen /cent (r)
 • Lyly Rajala /saml (r)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /saml (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Tuulikki Ukkola /saml (s)
 • Stefan Wallin /sv (r)
 • Matti Vanhanen /cent (r)
 • Pia Viitanen /sd
 • Ilkka Viljanen /saml (s)
 • Pertti Virtanen /saf (r)
 • Antti Vuolanne /sd (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Arja Karhuvaara /saml (17.02)

__________

UTOM DAGORDNINGEN

2) Åtgärder för att säkerställa reumatikervården och hög nivå på hälso- och sjukvården

Interpellation  IP 2/2010 rd (Päivi Räsänen /kd m.fl.)

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen fattar riksdagen nu beslut om ledamot Päivi Räsänens m.fl. interpellation om åtgärder för att säkerställa reumatikervården och hög nivå på hälso- och sjukvården. Debatten om ärendet avslutades i plenum 28.4.2010.

PR 44/5/2010

Jag föreslår nu enligt arbetsordningen för riksdagens godkännande enkel övergång till dagordningen med följande ordalydelse: "Riksdagen har hört svaret och övergår till dagordningen."

I strid med talmannens förslag har ledamot Päivi Räsänen med bifall av ledamöterna Rakel Hiltunen, Erkki Virtanen och Pietari Jääskeläinen föreslagit följande formulering för motiverad övergång till dagordningen: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart vidtar resoluta åtgärder för att säkerställa en hög nivå på reumatikervården och går ut med anvisningar om att krävande operationer av reumatiker och behandlingen och rehabiliteringen av barnreumatiker koncentreras till en rikstäckande verksamhetsenhet i Heinola och övergår till dagordningen."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Förste vice talmannen:

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen om ledamot Päivi Räsänens förslag mot talmannens förslag godkände riksdagen talmannens förslag med rösterna

92 ja, 56 nej; 51 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen gick över till dagordningen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 153 och 158 a § i utlänningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 4/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Debatt (PTK 45/3).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden samt av lagen om stöd för utveckling av landsbygden

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 21/2010 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 3/2010 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 45/4).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av universitetslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 28/2010 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2010 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 45/5).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen och till lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 34/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 8/2010 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 45/6).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av 10 och 71 § i lagen om riksdagens tjänstemän och till ändring av 73 § i riksdagens arbetsordning och av reglementet för riksdagens kansli

Remissdebatt

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 45/7).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

8) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2009

Remissdebatt

Berättelse  B 8/2010 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till revisionsutskottet.

Debatt (PTK 45/8).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till revisionsutskottet.

9) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2009

Remissdebatt

Berättelse  B 9/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till revisionsutskottet.

10) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2009

Remissdebatt

Berättelse  B 10/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till revisionsutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotsningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 251/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 4/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 4.5.2010.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 4.5.2010 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 18.53.