Plenarprotokoll 46/2007 rd

PR 46/2007 rd

Justerat 2.0r

46. ONSDAGEN DEN 12 SEPTEMBER 2007

Förhandlingarna leddes av talman Sauli Niinistö.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 37 ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Marko Asell /sd
 • Risto Autio /cent
 • Tarja Filatov /sd
 • Harri Jaskari /saml
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Kyösti Karjula /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Timo Kaunisto /cent
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Jouko Laxell /saml
 • Jari Leppä /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Juha Mieto /cent
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Olli Nepponen /saml
 • Mats Nylund /sv
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Tanja Saarela /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Marja Tiura /saml
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Matti Vanhanen /cent
 • Pia Viitanen /sd
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Pertti Virtanen /saf
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Stefan Wallin /sv

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Elisabeth Nauclér /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

12.9 ledamöterna

 • Timo Kaunisto /cent
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Jari Leppä /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Matti Vanhanen /cent
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Stefan Wallin /sv

12 och 13.9 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Marko Asell /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Harri Jaskari /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Jouko Laxell /saml
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Juha Mieto /cent
 • Mats Nylund /sv
 • Marja Tiura /saml
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Erkki Virtanen /vänst

12—14.9 ledamot

 • Johanna Sumuvuori /gröna

__________

Ny ledamot

Talmannen:

Jag meddelar att juris licentiat Jacob Söderman från Helsingfors, som i egenskap av ersättare från Helsingfors valkrets träder i stället för Tuula Haatainen som beviljats befrielse från uppdraget som riksdagsledamot från den 11 september 2007, i dag har uppvisat sin i dag behörigen granskade och godkända fullmakt för talmannen och att han således från och med i dag har tillträtt sitt uppdrag som riksdagsledamot.

Ledamot Jacob Söderman antecknades som närvarande.

__________

Medlemmarna av Rundradion Ab:s förvaltningsråd

Talmannen:

Ledamot Pertti Hemmilä anhåller om befrielse från medlemskapet i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkändes.

Talmannen:

Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd förrättas i plenum i morgon torsdagen den 13 september kl. 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska enligt 13 § i valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon torsdag kl. 13.

__________

Justitiekanslern i statsrådets berättelse för 2006

Talmannen:

Till riksdagen har med en skrivelse av den 11 september 2007 från justitiekanslern i statsrådet anlänt en berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser om hur lagstiftningen har följts för år 2006 (B 15/2007 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Folkpensionsanstaltens fullmäktiges verksamhetsberättelse 2006

Enda behandlingen

Berättelse  B 6/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 3/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 46/1).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet var slutbehandlat.

2) Riksdagsbibliotekets berättelse för 2006

Remissdebatt

Berättelse  B 11/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kulturutskottet.

3) Regeringens proposition om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 42/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till utrikesutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om värdepappersföretag, lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och vissa lagar i samband därmed

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 43/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet ska remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 46/4, Naucler 46/4/1).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 44/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av teater- och orkesterlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 45/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet ska remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 46/6).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kulturutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om avträdelsepension

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 46/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 47/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen samt 2 och 5 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 48/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet ska remitteras till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 46/9).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet samt av 3 och 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 49/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet ska remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 46/10).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 50/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till godkännande av konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk arresteringsorder) samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen samt till vissa lagar som har samband med konventionen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 51/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 53/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

14) Lag om rättigheter för inhyrd personal

Remissdebatt

Lagmotion  LM 50/2007 rd (Markus Mustajärvi /vänst m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet ska remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 46/14).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag kl. 16.

Plenum avslutades kl. 17.28.

​​​​