Plenarprotokoll 46/2010 rd

PR 46/2010 rd

Justerat 2.0r

46. TISDAGEN DEN 4 MAJ 2010

Överläggingarna leddes av talman Sauli Niinistö (14.05—15.58 och 19.53—21.39), förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.58—18.00) och andre vice talman Tarja Filatov (18.00—19.53).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 25 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (s)
 • Eero Lehti /saml (s)
 • Suvi Lindén /saml (r)
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Mauri Pekkarinen /cent (r)
 • Pertti Salolainen /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Johanna Sumuvuori /gröna (r)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Matti Vanhanen /cent
 • Anu Vehviläinen /cent (r)
 • Henna Virkkunen /saml (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 5 ledamöter:

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (14.34)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (15.00)
 • Matti Vanhanen /cent (15.57)
 • Krista Kiuru /sd (16.49)
 • Päivi Lipponen /sd (18.41)

__________

Regeringens propositioner

Talmannen:

Republikens president har 30.4.2010 och 3.5.2010 överlämnat regeringens propositioner RP 51—57/2010 rd till riksdagen.

Proposition RP 57 innehåller ett förslag till en andra tilläggsbudget för 2010 och den tas till remissdebatt vid detta plenum. De budgetmotioner som ledamöterna önskar väcka med anledning av tilläggsbudgeten ska lämnas in till centralkansliet senast måndag 10.5.2010 kl. 12.

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Statsrådet har 29.4.2010 överlämnat till riksdagen unionsärendet U 11/2010 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 194, 201, 214, 220, 223, 225, 228, 231, 234, 235, 237, 238, 240, 244—247, 249, 251—256, 258—260/2010 rd antecknades ha anlänt.

__________

Berättelser

Talmannen:

Statens revisionsverk har 28.4.2010 överlämnat till riksdagen en berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid de förnyade kommunalvalen i Högfors, Grankulla och Vihtis år 2009 (B 12/2010 rd).

__________

Riksdagens biträdande justitieombudsmans bindningar

Talmannen:

Riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin har 29.4.2010 lämnat till riksdagen en redogörelse för sina bindningar.

Redogörelsen över bindningarna hålls framlagd på centralkansliet i lagstiftningsdirektörens rum.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om en andra tillläggsbudget för 2010

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 57/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till senast 7.5.2010.

Debatt (PTK 46/1, Gestrin 46/1/11, 46/1/82, Wideroos 46/1/85).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och ärendet remitterades till finansutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till senast 7.5.2010.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotsningslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 251/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 4/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 46/2).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 47/2/2010

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 55/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

4) Regeringens proposition om godkännande av bilaga II och bilaga VI till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget och av åtgärd 4(2004) och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagorna och åtgärden som hör till området för lagstiftningen, om ändring av lagen om skydd för miljön i Antarktis och om ändring av 48 a kap. i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 56/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 46/4).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till miljöutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 9 kap. i sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 15/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 7/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen och till lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 34/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 8/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 43/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 6/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden samt av lagen om stöd för utveckling av landsbygden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 21/2010 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 3/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 46/8).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 47/1/2010

9) Regeringens proposition med förslag till ändring av förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 226/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 3/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 153 och 158 a § i utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 77/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 4/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om utredning av situationen för unga brottsmisstänkta och övervakning av villkorligt fängelse

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 229/2009 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 6/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om en europeisk bevisinhämtningsorder för att inhämta föremål, handlingar eller uppgifter som ska användas i straffrättsliga förfaranden och om tillämpning av rambeslutet och om ändring av 4 kap. 15 a § i tvångsmedelslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 268/2009 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av universitetslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 28/2010 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Finland och Lettland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 45/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 8/2010 rd

Talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från ekonomiutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om mätteknikcentralen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 33/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 9/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 35/2010 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 4/2010 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Saint Kitts och Nevis om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 38/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 14/2010 rd

Talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Debatt (PTK 46/17).

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Saint Vincent och Grenadinerna om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 39/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 15/2010 rd

Talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 40/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 16/2010 rd

Talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2010

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 26/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 17/2010 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 1—16/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 5.5.2010.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och bordlade betänkandet till plenum 5.5.2010.

Talmannen:

På grund av arbetssituationen i riksdagen föreslår talmanskonferensen att beslutet om proceduren vid enda behandlingen av ärendet fattas redan vid detta plenum.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag gällande proceduren.

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att följande procedur vid enda behandling av tillläggsbudgetpropositionen iakttas:

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna sitt ändringsförslag till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen ingår i reservationer till betänkandet. Jag ber att ledamöterna i sina ändringsförslag anger numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till.

Förslag till ändringar ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon onsdag 5.5.2010 kl. 14.

Förslagen sammanställs till häften som delas ut till ledamöterna.

Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt. Först presenteras betänkandet och därefter följer en snabbdebatt där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de inlägg som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. Ledamöterna ska anmäla sig för inlägg i den allmänna debatten i gruppkanslierna.

Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna, sedan inkomsterna, därefter den allmänna motiveringen och slutligen betänkandets andra och tredje kläm.

Ändringsförslagen ska framställas i enlighet med ordningsföljden i det utdelade häftet. Eftersom de framställda förslagen intas i protokollet enligt häftet räcker det med enbart en hänvisning till numret på förslaget. När förslaget har framställts ges ordet omedelbart för understöd. När samtliga ändringsförslag har framställts verkställs omröstningarna. Till den del ändringsförslag inte har framställts anses tilläggsbudgetpropositionen ha blivit godkänd enligt finansutskottets betänkande.

Riksdagen godkände proceduren.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 5.5.2010 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 21.39.