Plenarprotokoll 47/2013 rd

PR 47/2013 rd

Justerat 2.0r

47. TORSDAGEN DEN 2 MAJ 2013

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (16.02—18.00) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (18.00—18.59).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 27 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Leena Harkimo /saml
 • Harri Jaskari /saml
 • Mikael Jungner /sd (r)
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Inkeri Kerola /cent (r)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Pauli Kiuru /saml (r)
 • Kimmo Kivelä /saf (r)
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Sanna Lauslahti /saml (r)
 • Eero Lehti /saml
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Silvia Modig /vänst (s)
 • Hanna Mäntylä /saf (s)
 • Mika Niikko /saf (r)
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (s)
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Kaj Turunen /saf
 • Raija Vahasalo /saml (r)
 • Jan Vapaavuori /saml (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Kaj Turunen /saf (16.17)
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml (16.17)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

Medlemmar i olika organ

Talman Eero Heinäluoma:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller

Antti Kaikkonen om befrielse från medlemskapet i stora utskottet och

Paula Lehtomäki om befrielse från medlemskapet i ekonomiutskottet.

Med hänvisning till en reglering av platserna i olika organ anhåller

ledamot Mika Kari och CGR, OFR Tom Sandell om befrielse från medlemskapet samt

Raimo Piirainen om befrielse från uppgiften som ersättare i Finlands Banks revisorer.

Talmanskonferensen förordar anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talman Eero Heinäluoma:

Fyllnadsval till utskotten och Finlands Banks revisorer förrättas i plenum i morgon fredag 3.5.2013 kl. 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon fredag kl. 10.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om införande av lagstiftningen om fastighetsköp, pantsättning och inskrivningsförfarande på elektronisk väg samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 43/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 a och 14 § i lagen om vuxenutbildningsstöd och av lagen om Utbildningsfonden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 44/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 47/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 34/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 3/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 47/4).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statistiklagen och av 2 och 3 § i lagen om landsbygdsnäringsstatistik

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 154/2012 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 6/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 82 och 84 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 25/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 8/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Lag om ändring av 9 § i livsmedelslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 17/2013 rd (Anne Kalmari /cent m.fl.)

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 47/7).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

8) Lag om ändring av 4 § i lagen om yrkeskompetens för taxiförare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 15/2013 rd (Markku Mäntymaa /saml m.fl.)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 47/8).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

9) Lag om ändring av 2 kap. 22 § i lagen om bostadsköp

Remissdebatt

Lagmotion  LM 16/2013 rd (Tytti Tuppurainen /sd)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 47/9).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

10) Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 6/2012 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 1/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.5.2013.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen och strålskyddslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 18/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 10/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.5.2013.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 3.5.2013 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 18.59.

​​​​​​​