Plenarprotokoll 48/2011 rd

PR 48/2011 rd

Justerat 2.0r

48. FREDAGEN DEN 7 OKTOBER 2011

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.03—13.27).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 36 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Paavo Arhinmäki /vänst (r)
 • Heikki Autto /saml
 • Christina Gestrin /sv
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Olli Immonen /saf
 • Harri Jaskari /saml
 • Kalle Jokinen /saml
 • Ilkka Kanerva /saml (r)
 • Saara Karhu /sd (r)
 • Elsi Katainen /cent (r)
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Inkeri Kerola /cent
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Sanna Lauslahti /saml (r)
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Jari Leppä /cent
 • Antti Lindtman /sd
 • Mika Lintilä /cent
 • Silvia Modig /vänst (s)
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Markku Mäntymaa /saml (r)
 • Jussi Niinistö /saf (r)
 • Mikaela Nylander /sv
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (s)
 • Tuomo Puumala /cent
 • Markku Rossi /cent (r)
 • Mikko Savola /cent (r)
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Hanna Tainio /sd
 • Kauko Tuupainen /saf (s)
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Anne-Mari Virolainen /saml (r)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Republikens president har i dag 7.10.2011 överlämnat regeringens propositioner RP 70—75/2011 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 60, 65—75, 78, 79, 82, 83/2011 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Vilande förslag till lagar om ändring av 25 § i Finlands grundlag samt vallagen och 9 § i partilagen

En behandling

Vilande lagförslag  VLF 2/2011 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 2/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Lagförslagen kan nu till sakinnehållet godkännas oförändrade, genom ett beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, eller förkastas. Grundlagsutskottet föreslår att lagförslagen förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 5.10.2011.

PR 46/1/2011

Under debatten har Vesa-Matti Saarakkala med bifall av Jussi Niinistö föreslagit att lagförslagen godkänns.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner grundlagsutskottets förslag om att lagförslagen förkastas röstar "ja"; den som godkänner Vesa-Matti Saarakkalas förslag om att lagförslagen godkänns röstar "nej". Om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna är nej-röster har Vesa-Matti Saarakkalas förslag godkänts.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen grundlagsutskottets förslag om att lagförslagen förkastas med rösterna

125 ja, 34 nej; 40 frånvarande

( Omr. 1 )

Behandlingen av lagförslagen i en behandling avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 33/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 4/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 20/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 5/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Debatt (PTK 48/3).

Talman Eero Heinäluoma:

Debatten och behandlingen av ärendet avbryts och fortsätter i plenum måndag 10.10.2011.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR x/x/2011

4) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden och därtill hörande protokollet och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 21/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 6/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tillläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 26/2011 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 1/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från förvaltningsutskottets betänkande beslut om godkännande av tilläggsprotokollet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände tilläggsprotokollet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, lagen om statens pensioner, en lag om ändring av lagen om statens pensioner och pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 30/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 3/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa andra lagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 29/2011 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 1/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är på måndag 10.10.2011 kl. 12.

Plenum avslutades kl. 13.27.

​​​​