Plenarprotokoll 49/2011 rd

PR 49/2011 rd

Justerat 2.0r

49. MÅNDAGEN DEN 10 OKTOBER 2011

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (12.04—14.31 och 18.00—19.56), förste vice talman Pekka Ravi (14.31—16.06 och 19.56—22.12) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.06—18.00).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 54 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Heikki Autto /saml
 • Satu Haapanen /gröna (r)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Reijo Hongisto /saf (s)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Johanna Jurva /saf (r)
 • Risto Kalliorinne /vänst
 • Elsi Katainen /cent (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Kimmo Kivelä /saf
 • Martti Korhonen /vänst
 • Esko Kurvinen /saml
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Antti Lindtman /sd
 • Maria Lohela /saf (s)
 • Markus Lohi /cent (r)
 • Anne Louhelainen /saf (r)
 • Silvia Modig /vänst (r)
 • Jari Myllykoski /vänst (r)
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Lasse Männistö /saml
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Markku Mäntymaa /saml (r)
 • Mika Niikko /saf (r)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Petteri Orpo /saml
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (r)
 • Arto Pirttilahti /cent (r)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /cent (r)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Hanna Tainio /sd
 • Eila Tiainen /vänst (r)
 • Ari Torniainen /cent (r)
 • Reijo Tossavainen /saf (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Kauko Tuupainen /saf (s)
 • Raija Vahasalo /saml (r)
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vg

Efter namnuppropet anmälde sig följande 11 ledamöter:

 • Jyrki Yrttiaho /vg (12.24)
 • Pauliina Viitamies /sd (13.05)
 • Hanna Tainio /sd (14.09)
 • Reijo Tossavainen /saf (14.58)
 • Petteri Orpo /saml (15.10)
 • Pekka Haavisto /gröna (15.44)
 • Mirja Vehkaperä /cent (15.45)
 • Antti Lindtman /sd (16.16)
 • Eero Lehti /saml (16.54)
 • Sampsa Kataja /saml (17.33)
 • Martti Korhonen /vänst (20.56)

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 6.10.2011 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 39—41/2011 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 39,

finansutskottet om ärende U 40 samt

ekonomiutskottet om ärende U 41.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2012

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 59/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet ska enligt arbetsordningen remitteras till finansutskottet, som övriga utskott kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet.

Efter en presentation av finansminister Jutta Urpilainen fortsätter debatten med gruppanföranden som får vara högst 10 minuter långa. Efter gruppanförandena och replikskiftet efter dem fortsätter debatten som snabbdebatt i gruppanförandeordning. Inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får ta högst 5 minuter i anspråk.

Talmannen kan efter eget gottfinnande ge ordet till en minister före andra inlägg. Ministerns anförande får då vara högst 5 minuter långt.

Efter avsnittet med snabbdebatt beviljas ordet i den ordning ledamöterna har anmält sig.

I anslutning till detta ärende är debatt tillåten även om ärende 2)— 28) på dagordningen.

Debatt (PTK 49/1, Nylander 49/1/8, 49/1/17, Östman 49/1/9, Thors 49/1/47, 49/1/135, Nylund 49/1/123).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 50/1/2011

2) Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 38/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

3) Statsrådets redogörelse om justerade ramar för statsfinanserna 2012—2015

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 1/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om bedömningsorgan för informationssäkerhet, bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation och ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 45/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om medborgarinitiativ och till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 46/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om adoption samt till godkännande av den europeiska konventionen om adoption av barn och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 47/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 48/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 § i lagen om främjande av integration

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 49/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 50/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lotteriskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 51/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 52/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 53/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 54/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i och bilagan till lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 55/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 56/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 57/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 58/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice samt ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 60/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 61/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

20) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av resolution nr 66-2 om Internationella valutafondens fjortonde allmänna justering av medlemsandelarna och om valutafondens direktionsreform samt om statsgaranti för Finlands Bank

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 62/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 63/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden och till lag om ändring av lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 64/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om farledsavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 65/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 66/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 69 § i postlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 67/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens andel av kostnaderna för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården och till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 68/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 och 9 a § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 69/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av integration, 91 och 93 § i utlänningslagen och 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 73/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

29) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om medborgarskap samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 70/2011 rd

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 71/2011 rd

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om taxitrafik

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 72/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 49/31).

Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet.

32) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 20/2011 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 5/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. Debatten om ärendet avbröts i plenum 7.10.2011.

PR 48/3/2011

Ingen fortsättning på debatten.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon tisdag 11.10.2011 kl. 12.

Plenum avslutades kl. 22.12.

​​​​