Plenarprotokoll 5/2005 rd

PR 5/2005 rd

Justerat 2.0r

5. TISDAGEN DEN 8 FEBRUARI 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Anne Holmlund /saml
 • Eero Lankia /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Juha Rehula /cent
 • Timo Seppälä /saml
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Talmannens minnesord med anledning av Veikko Helles frånfälle

Plenum inleds med talman Paavo Lipponens tal med anledning av förra talmannens, minister Veikko Helles frånfälle (PTK (5/0) ).

Riksdagsledamöterna lyssnar stående till talmannens minnesord.

En minuts tystnad.

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

8 och 9.2 ledamot

 • Jari Vilén /saml

8—11.2 ledamot

 • Erkki Tuomioja /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

8.2 ledamöterna

 • Janina Andersson /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Eero Lankia /cent
 • Juha Rehula /cent
 • Timo Seppälä /saml

8—10.2 ledamot

 • Ilkka Taipale /sd

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 3 februari 2005 har till riksdagen inkommit två sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendena U 1, 2/2005 rd.

 • Talmannen meddelar att han har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • lagutskottet skall lämna utlåtande till om ärende U 1 samt
 • jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet om ärende U 2.

__________

Åtgärdsmotioner

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen den 4 februari 2005 har beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 111—118/2004 rd.

__________

Jord- och skogsbruksutskottets medlemmar

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Kimmo Tiilikainen om befrielse från medlemskapet i jord- och skogsbruksutskottet. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

Talmannen:

Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet förrättas vid plenum i morgon onsdagen den 9 februari kl. 15. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § i valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon onsdag kl. 12.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Val av Finlands delegation i Nordiska rådet

Val

Talmannen:

1) ärendet på dagordningen är val av Finlands delegation i Nordiska rådet.

Eftersom de kandidatlistor, som enligt 8 § i valstadgan har lämnats in för valet upptar lika många kandidater som antalet medlemmar och ersättare som skall väljas, konstaterar jag med stöd av 10 § i valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt följande uppställda kandidater till delegationen:

Sekreteraren läser:

Från lista nr 1

som medlemmar:

 • Arja Alho /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Outi Ojala /vänst

som ersättare:

 • Klaus Hellberg /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst

Från lista nr 2

som medlemmar:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Lauri Oinonen /cent
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Pehr Löv /sv
 • Leena Rauhala /kd

som ersättare:

 • Aila Paloniemi /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Pertti Salovaara /cent
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Esko Kurvinen /saml
 • Lyly Rajala /saml
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Eva Biaudet /sv
 • Roger Jansson /sv
 • Raimo Vistbacka /saf

Detta antecknas till protokollet.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Val av Finlands delegation i Europarådet

Val

Talmannen:

2) ärendet på dagordningen är val av Finlands delegation i Europarådet.

Eftersom de kandidatlistor, som enligt 8 § i valstadgan har lämnats in för valet upptar lika många kandidater som antalet medlemmar och ersättare som skall väljas, konstaterar jag med stöd av 10 § i valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt följande uppställda kandidater till delegationen:

Sekreteraren läser:

Från lista nr 1

som medlemmar:

 • Mikko Elo /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd

som ersättare:

 • Minna Lintonen /sd
 • Kalevi Olin /sd

Från lista nr 2

som medlemmar:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Kaarina Dromberg /saml

som ersättare:

 • Markku Laukkanen /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Irina Krohn /gröna

Detta antecknas till protokollet.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Val av Finlands Banks revisorer

Val

Talmannen:

3) ärendet på dagordningen är val av Finlands Banks revisorer.

Eftersom de kandidatlistor, som enligt 8 § i valstadgan har lämnats in för valet upptar lika många kandidater som antalet medlemmar och ersättare som skall väljas, konstaterar jag med stöd av 10 § i valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt följande uppställda kandidater till revisorer:

Sekreteraren läser:

Från lista nr 1

som revisorer:

 • ledamot Arto Bryggare /sd
 • CGR Veli Vanhanen

som ersättare:

 • ledamot Susanna Huovinen /sd
 • CGR Arto Kuusiola

Från lista nr 2

som revisorer:

 • ledamot Esko Kiviranta /cent
 • CGR Markku Koskela
 • ledamot Timo Seppälä /saml

som ersättare:

 • ledamot Mika Lintilä /cent
 • CGR Keijo Kauppinen
 • ledamot Olli Nepponen /saml

Detta antecknas till protokollet.

Talmannen:

Riksdagen föreslås sända resultatet av valet till statsrådet för kännedom.

Förslaget godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Fyllnadsval till Riksdagsbibliotekets styrelse

Val

Talmannen:

4) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till Riksdagsbibliotekets styrelse.

Eftersom kandidatlistan, som enligt 8 och 13 § i valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till styrelsen upptar lika många kandidater som den personalmedlem och ersättaren för denna som skall väljas, konstaterar jag med stöd av 10 § i valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt de uppställda kandidaterna nätverksamanuens Leena Karjalainen som personalmedlem och på den plats som ersättare som blir ledig efter henne informatiker Päivi Erkkilä.

Detta antecknas till protokollet.

Talmannen:

Riksdagen föreslås sända resultatet av valet till statsrådet för kännedom.

Förslaget godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Statsrådets skrivelse om statsrådsmedlemmarnas bindningar

Enda behandlingen

Statsrådets skrivelse  SR 1/2005 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger statsrådets skrivelse av den 3 februari 2005 åtföljd av en bilaga med anmälan om de ändringar som statsminister Vanhanen och ministrarna Kalliomäki, Enestam, Mönkäre, Koskinen, Pekkarinen, Filatov, Kääriäinen, Rajamäki, Luhtanen, Korkeaoja, Wideroos, Hyssälä, Manninen, Haatainen, Lehtomäki och Karpela meddelat i fråga om sina tidigare redogörelser över sina bindningar. Enligt 29 § i arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut med anledning av skrivelsen.

Ingen debatt.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om dödförklaring och om ändring av 6 § lagen om beräknande av laga tid

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 1/2005 rd

Allmän debatt (PTK 5/6, Granvik 5/6/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av befolkningsdatalagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 277/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av jaktlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 278/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 5/8, Thors 5/8/2, Granvik 5/8/6, 5/8/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, till lag om ändring av kemikalielagen samt till lag om ändring av 44 kap. 11 och 12 § strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 279/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet samt miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 280/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 5/10).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

11) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 281/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet och kommunikationsutskottet skall lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 kap. 6 och 8 § i lagen om aktiebolag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 282/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 5/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 1/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

14) Regeringens proposition om godkännande av vissa internationella protokoll som upprättats inom området för atomansvarighet samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i dessa protokoll och om ändring av atomansvarighetslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 2/2005 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 5/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 3/2005 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 5/15).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 4/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Plenum avslutas kl. 16.07.