Plenarprotokoll 50/2011 rd

PR 50/2011 rd

Justerat 2.0r

50. TISDAGEN DEN 11 OKTOBER 2011

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (12.08—14.00 och 20.04—21.22), förste vice talman Pekka Ravi (14.00—16.00 och 18.02—20.04) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.00—17.29).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 51 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Markku Eestilä /saml (r)
 • Tarja Filatov /sd (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (r)
 • Satu Haapanen /gröna (r)
 • Leena Harkimo /saml (r)
 • Reijo Hongisto /saf (s)
 • Johanna Jurva /saf (r)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Elsi Katainen /cent (r)
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Kimmo Kivelä /saf
 • Anna Kontula /vänst (r)
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Jari Lindström /saf (r)
 • Maria Lohela /saf (s)
 • Markus Lohi /cent (r)
 • Anne Louhelainen /saf (r)
 • Silvia Modig /vänst (r)
 • Jari Myllykoski /vänst (r)
 • Lea Mäkipää /saf (r)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (r)
 • Lasse Männistö /saml
 • Markku Mäntymaa /saml (r)
 • Elisabeth Nauclér /sv (r)
 • Mika Niikko /saf (r)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (r)
 • Arto Pirttilahti /cent (r)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /cent (r)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Simo Rundgren /cent
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Annika Saarikko /cent (r)
 • Kristiina Salonen /sd (r)
 • Mikko Savola /cent (r)
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Katja Taimela /sd (r)
 • Eila Tiainen /vänst (r)
 • Maria Tolppanen /saf (r)
 • Ari Torniainen /cent (r)
 • Reijo Tossavainen /saf (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Raija Vahasalo /saml (r)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (r)
 • Erkki Virtanen /vänst

Efter namnuppropet anmälde sig följande 4 ledamöter:

 • Sanna Lauslahti /saml (12.23)
 • Reijo Tossavainen /saf (12.45)
 • Simo Rundgren /cent (12.57)
 • Sirpa Paatero /sd (15.39)

__________

Utskottens medlemmar

Talman Eero Heinäluoma:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller Päivi Lipponen om befrielse från uppgiften som ersättare i stora utskottet. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talman Eero Heinäluoma:

Fyllnadsval förrättas i plenum på fredag 14.10.2011 kl. 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast på fredag 14.10.2011 kl. 10.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2012

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 59/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet ska enligt arbetsordningen remitteras till finansutskottet, som övriga utskott kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 10.10.2011.

PR 49/1/2011

I anslutning till detta ärende tillåts debatt även om ärendena 2)—28) på dagordningen.

Debatten fortsatte (PTK 50/1, statsminister Katainen 50/1/1, Wideroos 50/1/34, min. Wallin 50/1/78, Blomqvist 50/1/85).

__________

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Plenum avbryts nu och fortsätter fortsätter kl. 18.

Plenum avbröts kl. 17.29.

Plenum fortsatte

kl. 18.01

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Nu fortsätter plenum som avbröts tidigare, likaså fortsätter remissdebatten om budgeten.

Debatten fortsatte (PTK 50/1, Nylund 50/1/219, Blomqvist 50/1/221, Wideroos 50/1/227).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 51/1/2011

2) Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 38/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

3) Statsrådets redogörelse om justerade ramar för statsfinanserna 2012—2015

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 1/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om bedömningsorgan för informationssäkerhet, bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation och ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 45/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om medborgarinitiativ och till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 46/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om adoption samt till godkännande av den europeiska konventionen om adoption av barn och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 47/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 48/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 § i lagen om främjande av integration

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 49/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 50/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lotteriskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 51/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 52/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 53/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 54/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i och bilagan till lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 55/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 56/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 57/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 58/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice samt ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 60/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 61/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

20) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av resolution nr 66-2 om Internationella valutafondens fjortonde allmänna justering av medlemsandelarna och om valutafondens direktionsreform samt om statsgaranti för Finlands Bank

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 62/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 63/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden och till lag om ändring av lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 64/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om farledsavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 65/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 66/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 69 § i postlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 67/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens andel av kostnaderna för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården och till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 68/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 och 9 a § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 69/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av integration, 91 och 93 § i utlänningslagen och 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 73/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 17/2011 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 2/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om det nationella genomförandet och tillämpningen av rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och rambeslutet om överföring av alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen samt till vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 10/2011 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 4/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 33/2011 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 4/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 12.10.2011 kl. 10.

Plenum avslutades kl. 21.22.

​​​​