Plenarprotokoll 50/2013 rd

PR 50/2013 rd

Justerat 2.0r

50. ONSDAGEN DEN 8 MAJ 2013

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (14.05—14.44) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (14.44—15.29).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 41 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (s)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Reijo Hongisto /saf (r)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /saml
 • Mikael Jungner /sd (r)
 • Risto Kalliorinne /vänst (r)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Mika Kari /sd (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Inkeri Kerola /cent (r)
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Pauli Kiuru /saml (r)
 • Kimmo Kivelä /saf (r)
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Katri Komi /cent
 • Martti Korhonen /vänst (s)
 • Timo V. Korhonen /cent (r)
 • Sanna Lauslahti /saml (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Pirkko Mattila /saf (r)
 • Outi Mäkelä /saml (r)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /saml (r)
 • Markku Mäntymaa /saml (r)
 • Mika Niikko /saf (r)
 • Mats Nylund /sv
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Tom Packalén /saf
 • Aila Paloniemi /cent
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Mikko Savola /cent
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Raija Vahasalo /saml (r)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Sampsa Kataja /saml (14.53)

__________

Regeringens propositioner

Förste vice talman Pekka Ravi:

Statsrådet har i dag 8.5.2013 överlämnat regeringens propositioner RP 45—49/2013 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 187, 206, 265, 270—272, 274, 283, 286, 287, 290—293, 298, 302, 303, 307, 335/2013 rd antecknades ha anlänt.

__________

Medlemmar i olika organ

Förste vice talman Pekka Ravi:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller

Susanna Huovinen om befrielse från medlemskapet i revisionsutskottet,

Jouni Backman om befrielse från medlemskapet i miljöutskottet och

Maarit Feldt-Ranta om befrielse från uppgiften som ersättare i framtidsutskottet.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Fyllnadsval förrättas i plenum tisdag 14.5.2013 kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast tisdag 14.5.2013 kl. 11.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 6/2012 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 1/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagen beslutar nu utifrån utrikesutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.5.2013.

PR 49/1/2013

Under debatten har Jyrki Yrttiaho understödd av Markus Mustajärvi föreslagit att riksdagen godkänner följande förslag gällande motiveringen: "Redogörelsen understryker kraftigare än tidigare Natos roll i säkerhetspolitiken som hörnstenen i den transatlantiska relationen och som Förenta staternas militära närvaro i Europa. Enligt samma logik skulle ett finskt medlemskap i Nato till sitt innehåll framför allt innebära en militär allians med Förenta staterna. För Finland skulle det medföra försvagade möjligheter att påverka vår egen säkerhet samt skyldigheter och medverkan i kriser och krig långt utanför vårt lands gränser. Därför ligger ett medlemskap i Nato inte i Finlands intresse."

Dessutom har Jyrki Yrttiaho understödd av Markus Mustajärvi föreslagit att riksdagen godkänner följande ställningstagande: "Att den nationella lagstiftningen ändras på det sätt som solidaritetsklausulen och skyldigheten till inbördes bistånd i Lissabonfördraget förutsätter får inte innebära att lagstiftningen om Finlands försvar anpassas till Natos politiskmilitära strukturer, som majoriteten av unionens medlemsländer förbundit sig till i egenskap av Natoländer. Som alliansfritt land måste Finland också i fortsättningen fritt kunna bestämma om den finska försvarsmaktens användning av maktmedel."

Vidare har Markus Mustajärvi understödd av Jyrki Yrttiaho föreslagit att riksdagen godkänner följande två ställningstaganden:

"1. Riksdagen förutsätter att om Finland medverkar i bevakningen av det isländska luftrummet får det inte leda till att beslutet om en medverkan tas som skäl för finländsk medverkan i luftbevakning i ett annat land eller ett annat område som hör till en militär allians, till exempel Baltikum."

"2. Riksdagen konstaterar att Finland är ett alliansfritt land så länge som det inte är medlem i en militär allians."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Förste vice talman Pekka Ravi:

Vid omröstningarna ställs först Jyrki Yrttiahos förslag gällande motiveringen och därefter Jyrki Yrttiahos förslag till ställningstagande och Markus Mustajärvis förslag 1 och 2 till ställningstaganden vart för sig mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag gällande motiveringen mot utskottets förslag godkände riksdagen utskottets förslag med rösterna

152 ja, 2 nej; 45 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag mot utskottets förslag godkände riksdagen utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen med rösterna

151 ja, 2 nej; 46 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag 1 mot utskottets förslag godkände riksdagen utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen med rösterna

152 ja, 2 nej; 45 frånvarande.

( Omr. 3 )

Vid omröstningen om Markus Mustajärvis förslag 2 mot utskottets förslag godkände riksdagen utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen med rösterna

149 ja, 3 nej, 1 avstår; 46 frånvarande.

( Omr. 4 )

Ärendet slutbehandlat.

__________

Kauko Tuupainens anmälan att han avsåg rösta "ja" vid den första omröstningen, men att röstningsknappen inte fungerade antecknades till protokollet.

__________

2) Riksdagens motiverade yttrande till Europeiska unionens institutioner om tillämpning av subsidiaritetsprincipen på förslaget till direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden

Enda behandlingen

Övrigt ärende  Ö 6/2013 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 1/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger stora utskottets betänkande. Utskottet föreslår att riksdagen beslutar lämna ett motiverat yttrande enligt protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen i EU-fördraget.

Debatt (PTK 50/2, Kumpula-Natri 50/2/1, Thors 50/2/4).

Beslut

Riksdagen beslutade lämna ett motiverat yttrande om tillämpning av subsidiaritetsprincipen enligt stora utskottets betänkande.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om övervakad frihet på prov

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 50/3).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen och i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om biodrivmedel och flytande biobränslen samt till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 13/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 9/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 50/4).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 39/2013 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 8/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 34/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 3/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 50/6).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen och strålskyddslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 18/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 10/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om kriminalisering av förberedelse till vissa grova brott

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 141/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2013 rd

Lagmotion  LM 37/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.5.2013.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 36/2013 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 9/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.5.2013.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 14.5.2013 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 15.29.