Plenarprotokoll 51/2011 rd

PR 51/2011 rd

Justerat 2.0r

51. ONSDAGEN DEN 12 OKTOBER 2011

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (10.01—11.22 och 16.03—17.43), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (11.22—11.59, 13.57—16.03 och 19.57—21.10) och förste vice talman Pekka Ravi (11.59—13.57 och 17.43—19.57).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 43 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Markku Eestilä /saml (r)
 • Tarja Filatov /sd (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (r)
 • Lars Erik Gästgivars /sv
 • Leena Harkimo /saml (r)
 • Reijo Hongisto /saf (s)
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Elsi Katainen /cent (r)
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Kimmo Kivelä /saf
 • Anna Kontula /vänst (r)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vänst (r)
 • Annika Lapintie /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Jari Lindström /saf (r)
 • Maria Lohela /saf (s)
 • Silvia Modig /vänst (s)
 • Lea Mäkipää /saf (r)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (r)
 • Lasse Männistö /saml
 • Markku Mäntymaa /saml (r)
 • Elisabeth Nauclér /sv (r)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (s)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /cent (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Annika Saarikko /cent (r)
 • Kristiina Salonen /sd (r)
 • Mikko Savola /cent (r)
 • Katja Taimela /sd (r)
 • Maria Tolppanen /saf (r)
 • Reijo Tossavainen /saf (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Raija Vahasalo /saml (r)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (r)
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Jyrki Yrttiaho /vg

Efter namnuppropet anmälde sig följande 6 ledamöter:

 • Annika Lapintie /vänst (10.40)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (10.45)
 • Lars Erik Gästgivars /sv (10.56)
 • Merja Kuusisto /sd (10.58)
 • Jyrki Yrttiaho /vg (14.02)
 • Reijo Tossavainen /saf (16.02)

__________

Talmanskonferensens förslag

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen har 11.10.2011 gjort ett förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning (TKF 1/2011 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2012

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 59/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet ska enligt arbetsordningen remitteras till finansutskottet, som övriga utskott kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 11.10.2011.

PR 50/1/2011

I anslutning till detta ärende tillåts debatt även om ärendena 2)—28) på dagordningen.

Debatten fortsatte (PTK 51/1, Gestrin 51/1/83, Sasi 51/1/84, Östman 51/1/86, min. Henriksson 51/1/95).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 52/1/2011

2) Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 38/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

3) Statsrådets redogörelse om justerade ramar för statsfinanserna 2012—2015

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 1/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om bedömningsorgan för informationssäkerhet, bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation och ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 45/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om medborgarinitiativ och till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 46/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om adoption samt till godkännande av den europeiska konventionen om adoption av barn och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 47/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 48/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 § i lagen om främjande av integration

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 49/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 50/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lotteriskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 51/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 52/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 53/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 54/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i och bilagan till lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 55/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 56/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 57/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 58/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice samt ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 60/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 61/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

20) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av resolution nr 66-2 om Internationella valutafondens fjortonde allmänna justering av medlemsandelarna och om valutafondens direktionsreform samt om statsgaranti för Finlands Bank

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 62/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 63/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden och till lag om ändring av lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 64/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om farledsavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 65/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 66/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 69 § i postlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 67/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens andel av kostnaderna för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården och till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 68/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 och 9 a § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 69/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av integration, 91 och 93 § i utlänningslagen och 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 73/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 74/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 51/29).

Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av lagen om företagshälsovård

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 75/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 51/30).

Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 13.10.2011 kl. 10.

Plenum avslutades kl. 21.10.

​​​​