Plenarprotokoll 52/2005 rd

PR 52/2005 rd

Justerat 2.0r

52. ONSDAGEN DEN 11 MAJ 2005

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Matti Ahde /sd
 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Janina Andersson /gröna
 • Ulla Anttila /gröna
 • Eva Biaudet /sv
 • Tuija Brax /gröna
 • Arto Bryggare /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Anne Huotari /vänst
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Mikko Immonen /vänst
 • Tanja Karpela /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Matti Kauppila /vänst
 • Valto Koski /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Esko Kurvinen /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Heli Paasio /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /saml
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Timo Soini /saf
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Harry Wallin /sd

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Irina Krohn /gröna
 • Matti Ahde /sd
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Eva Biaudet /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

11 och 12.5 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Heli Paasio /sd

11—13.5 ledamöterna

 • Tuomo Hänninen /cent
 • Matti Kauppila /vänst
 • Esko Kurvinen /saml
 • Matti Vanhanen /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

10—20.5 ledamot

 • Timo Soini /saf

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

11.5 ledmöterna

 • Matti Ahde /sd
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Katri Komi /cent
 • Irina Krohn /gröna
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Matti Väistö /cent

Förste vice talmannen:

Följande ledamot anhåller om befrielse från plenararbetet av annan orsak för tiden

11—20.5 ledamot

 • Tanja Saarela /cent

Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om skatteförvaltningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 27/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 8/2005 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Bjarne Kallis med bifall av ledamot Pekka Kuosmanen föreslagit följande uttalanden i motiveringen:

1) "Riksdagen förutsätter att regeringen i brådskande ordning vidtar åtgärder för att ändra fördelningsgrunderna för beskattningsutgifterna så att de bättre motsvarar skattetagarnas avkastning."

2) "Riksdagen förutsätter att regeringen i brådskande ordning vidtar åtgärder för att ersätta arbetsgivarna för kostnaderna för förskottsinnehållning av skatt och redovisning av förskottsinnehållningarna."

Lagförslaget

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Vid omröstningen om ledamot Kallis 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 83 ja och 55 nej, 61 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid omröstningen om ledamot Kallis 2) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 100 ja och 43 nej, 56 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ärendet är slutbehandlat.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

2) Statsrådets redogörelse om arbetslivet

Debatt om betänkandet

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 4/2005 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen föredras arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande nr 4 om statsrådets redogörelse om arbetslivet.

Till grund för behandlingen ligger det uttalande med anledning av redogörelsen som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet föreslår i sitt betänkande. De, som önskar framställa förslag till riksdagens uttalande som avviker från utskottets formulering skall komma med sina förslag under debattens gång.

Efter en presentation av utskottets ordförande följer en snabbdebatt utifrån på förhand anmälda anföranden. Inläggen i snabbdebatten får räcka högst 5 minuter.

Debatt (PTK 52/2, Löv 52/2/38).

Riksdagen godkänner ett uttalande med anledning av redogörelsen enligt arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande.

Riksdagen godkänner de sju förslagen till uttalanden i betänkandet.

Riksdagen godkänner förslaget i första klämmen till betänkandet om att sända detta till statsrådet för kännedom.

Riksdagen övergår till dagordningen.

Ärendet är slutbehandlat.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 280/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

4) Regeringens proposition med förslag till landsvägslag och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 17/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 9/2005 rd

Lagmotion  LM 15/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

5) Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för år 2004

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 1/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 6/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 19/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 7/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 20.42.