Plenarprotokoll 52/2011 rd

PR 52/2011 rd

Justerat 2.0r

52. TORSDAGEN DEN 13 OKTOBER 2011

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (10.01—12.11, 16.01—17.14 och 21.34—22.57), förste vice talman Pekka Ravi (17.14—18.51 och 22.57—23.46) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (18.51—21.34).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 26 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Paavo Arhinmäki /vänst (r)
 • Tuija Brax /gröna
 • Tarja Filatov /sd (r)
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Leena Harkimo /saml (r)
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Mikael Jungner /sd
 • Arja Juvonen /saf (s)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Silvia Modig /vänst (s)
 • Lasse Männistö /saml
 • Ville Niinistö /gröna
 • Mikaela Nylander /sv
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Alexander Stubb /saml
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Raija Vahasalo /saml (r)
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Jyrki Yrttiaho /vg

Efter namnuppropet anmälde sig följande 12 ledamöter:

 • Jyrki Yrttiaho /vg (10.17)
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml (10.23)
 • Pekka Haavisto /gröna (10.25)
 • Ville Niinistö /gröna (10.26)
 • Anu Vehviläinen /cent (10.35)
 • Jouko Skinnari /sd (11.22)
 • Lauri Ihalainen /sd (16.01)
 • Jyrki Katainen /saml (16.02)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (16.02)
 • Jutta Urpilainen /sd (16.02)
 • Mikaela Nylander /sv (16.03)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (16.31)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2012

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 59/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet ska enligt arbetsordningen remitteras till finansutskottet, som övriga utskott kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 12.10.2011.

PR 51/1/2011

I anslutning till detta ärende tillåts debatt även om ärendena 3)—30) på dagordningen.

Debatten fortsatte (PTK 52/1, Wideroos 52/1/9, Gestrin 52/1/65).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts för kanslikommissionens och riksdagsgruppernas sammanträden samt den muntliga frågestunden som börjar kl. 16.

Plenum avbryts nu och fortsätter kl. 16 med en muntlig frågestund.

Plenum avbröts kl. 12.11.

Plenum fortsatte

kl. 16.01.

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma.

2) Muntliga frågor

Talman Eero Heinäluoma:

2) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund.

Talman Eero Heinäluoma:

Frågestunden är nu slut.

__________

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2012

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 59/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Nu fortsätter debatten om ärende 1) på dagordningen som avbröts i dag kl. 12.

Enligt den tidtabell som meddelats på förhand har vi nu två ministrar på tur. Debatten inleds med inledande anföranden av ministrarna och efter det går vi över till replikskifte.

Debatten fortsatte (Nauclér)

Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet, alltså senast 14.11.2011.

3) Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 38/2011 rd

Ärendet remitterades till finansutskottet.

4) Statsrådets redogörelse om justerade ramar för statsfinanserna 2012—2015

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 1/2011 rd

Ärendet remitterades till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 28.10.2011.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om bedömningsorgan för informationssäkerhet, bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation och ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 45/2011 rd

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om medborgarinitiativ och till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 46/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet. I samband med detta ärende tillåts debatt även om ärende 7) på dagordningen.

Debatt (PTK 52/6).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Under debatten har Markus Lohi föreslagit att ärendet bordläggs till plenum nästa onsdag, 19.10.2011.

Redogörelsen godkändes.

Riksdagen godkände Markus Lohis förslag och bordlade ärendet till plenum 19.10.2011.

7) Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

Remissdebatt

Talmanskonferensens förslag  TKF 1/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 52/7).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Under debatten har Markus Lohi föreslagit att ärendet bordläggs till plenum nästa onsdag, 19.10.2011.

Redogörelsen godkändes.

Riksdagen godkände Markus Lohis förslag och bordlade ärendet till plenum 19.10.2011.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om adoption samt till godkännande av den europeiska konventionen om adoption av barn och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 47/2011 rd

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 48/2011 rd

Ärendet remitterades till lagutskottet.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 § i lagen om främjande av integration

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 49/2011 rd

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 50/2011 rd

Ärendet remitterades till finansutskottet.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lotteriskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 51/2011 rd

Ärendet remitterades till finansutskottet.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 52/2011 rd

Ärendet remitterades till finansutskottet.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 53/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 52/14).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Under debatten har Markus Lohi föreslagit att ärendet bordläggs till plenum nästa onsdag, 19.10.2011.

Redogörelsen godkändes.

Riksdagen godkände Markus Lohis förslag och bordlade ärendet till plenum 19.10.2011.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 54/2011 rd

Ärendet remitterades till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i och bilagan till lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 55/2011 rd

Ärendet remitterades till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 56/2011 rd

Ärendet remitterades till finansutskottet.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 57/2011 rd

Ärendet remitterades till finansutskottet.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 58/2011 rd

Ärendet remitterades till finansutskottet, som revisionsutskottet ska lämna utlåtande till.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice samt ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 60/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet samt social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 52/20).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Under debatten har Tapani Tölli föreslagit att ärendet bordläggs till plenum nästa tisdag, 18.10.2011.

Redogörelsen godkändes.

Riksdagen godkände Tapani Töllis förslag och bordlade ärendet till plenum 18.10.2011.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 61/2011 rd

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

22) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av resolution nr 66-2 om Internationella valutafondens fjortonde allmänna justering av medlemsandelarna och om valutafondens direktionsreform samt om statsgaranti för Finlands Bank

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 62/2011 rd

Ärendet remitterades till finansutskottet.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 63/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 52/23).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Under debatten har Markus Lohi föreslagit att ärendet bordläggs till plenum nästa tisdag, 18.10.2011.

Redogörelsen godkändes.

Riksdagen godkände Markus Lohis förslag och bordlade ärendet till plenum 18.10.2011.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden och till lag om ändring av lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 64/2011 rd

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om farledsavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 65/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 52/25).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Under debatten har Markus Lohi föreslagit att ärendet bordläggs till plenum nästa tisdag, 18.10.2011.

Redogörelsen godkändes.

Riksdagen godkände Markus Lohis förslag och bordlade ärendet till plenum 18.10.2011.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 66/2011 rd

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 69 § i postlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 67/2011 rd

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens andel av kostnaderna för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården och till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 68/2011 rd

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 och 9 a § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 69/2011 rd

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av integration, 91 och 93 § i utlänningslagen och 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 73/2011 rd

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 14.10.2011 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 23.46.

​​​​