Plenarprotokoll 53/2005 rd

PR 53/2005 rd

Justerat 2.0r

53. TORSDAGEN DEN 12 MAJ 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /gröna
 • Ulla Anttila /gröna
 • Tuija Brax /gröna
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Tanja Karpela /cent
 • Matti Kauppila /vänst
 • Rauno Kettunen /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kurvinen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Heli Paasio /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Timo Soini /saf
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jukka Vihriälä /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Säde Tahvanainen /sd
 • Matti Kangas /vänst

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

12.5 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Ilkka Kanerva /saml

12 och 13.5 ledamöterna

 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Simo Rundgren /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

12.5 ledamot

 • Marjukka Karttunen /saml

12 och 13.5 ledamot

 • Kauko Juhantalo /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

12.5 ledamöterna

 • Arja Alho /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Rauno Kettunen /cent
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst

12 och 13.5 ledamöterna

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tero Rönni /sd

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för år 2004

Enda behandlingen

Berättelse  B 1/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 6/2005 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande nr 6.

Ingen debatt.

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 280/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2005 rd

Allmän debatt (PTK 53/3).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till landsvägslag och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 17/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 9/2005 rd

Lagmotion  LM 15/2004 rd

Allmän debatt (PTK 53/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagen i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattar förslaget i kommunikationsutskottets betänkande att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 19/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 7/2005 rd

Allmän debatt (PTK 53/5).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

6) Lag om ändring av 7 § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Lagmotion  LM 28/2005 rd (Raimo Vistbacka /saf m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 53/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

7) Lag om ändring av 6 § i bränsleavgiftslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 42/2005 rd (Pekka Vilkuna /cent m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 53/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 8/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 3/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

9) Regeringens proposition om godkännande av vissa internationella protokoll som upprättats inom området för atomansvarighet samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i dessa protokoll och om ändring av atomansvarighetslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 2/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 8/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 19.54.