Plenarprotokoll 53/2007 rd

PR 53/2007 rd

Justerat 2.0r

53. TISDAGEN DEN 25 SEPTEMBER 2007

Förhandlingarna leddes av andre vice talman Johannes Koskinen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 59 ledamöter som frånvarande:

 • Esko Ahonen /cent
 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Claes Andersson /vänst
 • Risto Autio /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Christina Gestrin /sv
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Juha Hakola /saml
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /sv
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Ilkka Kantola /sd
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Jyrki Katainen /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Jouko Laxell /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Ville Niinistö /gröna
 • Håkan Nordman /sv
 • Lauri Oinonen /cent
 • Petteri Orpo /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /saml
 • Antti Rantakangas /cent
 • Tanja Saarela /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Paula Sihto /cent
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Jouko Skinnari /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Paavo Väyrynen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Jyrki Yrttiaho /vänst

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Bjarne Kallis /kd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

25.9 ledamöterna

 • Claes Andersson /vänst
 • Tuija Brax /gröna
 • Christina Gestrin /sv
 • Bjarne Kallis /kd
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Ilkka Kantola /sd
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Ville Niinistö /gröna
 • Lauri Oinonen /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /saml
 • Tommy Tabermann /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Anne-Mari Virolainen /saml

25 och 26.9 ledamöterna

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Paavo Väyrynen /cent

25—27.9 ledamöterna

 • Risto Autio /cent
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Anni Sinnemäki /gröna

25.9—3.10 ledamot

 • Ilkka Kanerva /saml

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

25.9 ledamöterna

 • Reijo Laitinen /sd
 • Petteri Orpo /saml
 • Tanja Saarela /cent

__________

Vice ordföranden för grundlagsutskottet

Andre vice talmannen:

Grundlagsutskottet har vid sitt sammanträde den 21 september 2007 utsett ledamot Jacob Söderman till utskottets vice ordförande.

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen:

Med statsrådets skrivelse av den 20 september 2007 har till riksdagen inkommit två sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendena U 25, 26/2007 rd.

Talmannen har sänt nämnda ärenden vidare för behandling i stora utskottet, som

ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 25 samt

social- och hälsovårdsutskottet om ärende U 26.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 52/2007 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. Ärendet bordlades till detta plenum i riksdagens plenum den 14 september 2007.

Debatten fortsatte (PTK 53/1, Nylund 53/1/8).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 63/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

3) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Finland och Danmark om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 73/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om statens bolagsinnehav och ägarstyrning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 80/2007 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 53/4).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition om godkännande av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av 34 a kap. i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 81/2007 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 53/5).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen samt 3 § i lagen om registerförvaltningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 82/2007 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 53/6).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 83/2007 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet samt social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 53/7).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet samt social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 85/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 86/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 87/2007 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 53/10).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

11) Statens bokslutsberättelse för 2006

Remissdebatt

Berättelse  B 12/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till revisionsutskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

12) Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2006 och statens bokslutsberättelse

Remissdebatt

Berättelse  B 13/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till revisionsutskottet.

13) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006

Remissdebatt

Berättelse  B 14/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till revisionsutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 41/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 4/2007 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 53/14).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 54/1/2007

15) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om privilegier och immunitet för Internationella havsbottenmyndigheten samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 35/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 2/2007 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 25 kap. 8 § i kyrkolagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 40/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 4/2007 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

17) Regeringens proposition om godkännande av protokollet om ändring av konventionen om internationella hydrografiska organisationen inklusive den konsoliderade version av konventionen om internationella hydrografiska organisationen som ingår i protokollet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 36/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 4/2007 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter övergår riksdagen till detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 21/2007 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 2/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen som beslutades vid första behandlingen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 53/18).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen som beslutades vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen var härmed avslutad.

Ärendet var slutbehandlat.

19) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Georgien om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 9/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 3/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

20) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Indonesien om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 10/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 4/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

21) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Jordanien om ömsesidigt främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 11/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 5/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

22) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Kazakstan om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 12/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 6/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

23) Regeringens proposition med anledning av den rekommendation om anställningsförhållanden som antagits av 95 Internationella arbetskonferensen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 29/2007 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 3/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag kl. 15.

Plenum avslutades kl. 18.39.

​​​​