Plenarprotokoll 53/2009 rd

PR 53/2009 rd

Justerat 2.0r

53. FREDAGEN DEN 15 MAJ 2009

Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (13.00—13.27).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 54 ledamöter som frånvarande:

 • Janina Andersson /gröna
 • Paavo Arhinmäki /vänst
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Juha Hakola /saml
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Harri Jaskari /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Timo Kaunisto /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jari Koskinen /saml
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Eero Lehti /saml
 • Mika Lintilä /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Pentti Oinonen /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Petteri Orpo /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Klaus Pentti /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Timo Soini /saf
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Kari Uotila /vänst
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Raija Vahasalo /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • Matti Vanhanen /cent
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Paavo Väyrynen /cent
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

15.5 ledmöterna

 • Juha Hakola /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Henna Virkkunen /saml

17—19.5 ledamot

 • Pertti Salolainen /saml

18 och 19.5 ledamot

 • Leena Harkimo /saml

19 och 20.5 ledamöterna

 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Reijo Paajanen /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Henna Virkkunen /saml

Sjukfrånvaro

Följande anmälning om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

15.5 ledamot

 • Hannakaisa Heikkinen /cent

__________

Regeringens propositioner

Förste vice talmannen:

Republikens president har i dag den 15 maj 2009 överlämnat regeringens propositioner RP 69—75/2009 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 294, 295, 299—301, 304—307, 309—312, 314, 316, 318, 320—324, 327—329, 332, 344, 369/2009 rd antecknades ha anlänt.

__________

Berättelser

Förste vice talmannen:

Riksdagens bankfullmäktige har den 17 april 2009 överlämnat till riksdagen en berättelse över sin verksamhet 2008 (B 10/2009 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till grundlagsutskottet

Val

Förste vice talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer till grundlagsutskottet de uppställda kandidaterna ledamot Heli Järvinen som medlem och ledamot Ville Niinistö som ersättare.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om registrerat partnerskap

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 5/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 12 maj 2009.

Under debatten har ledamot Päivi Räsänen med bifall av ledamot Raimo Vistbacka föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Förste vice talmannen:

Den som godkänner lagförslaget röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats. I protokollet antecknas hur varje ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

108 ja, 29 nej, 1 avstår; 61 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 49 och 82 c § i vägtrafiklagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 55/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 7/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om granskning av bildprogram

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 14/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 54/4).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 227/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 12/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 54/4).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 54/14/2009

6) Regeringens proposition om godkännande av Haagkonventionen om skydd för barn samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med konventionen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 218/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 19 maj 2009.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen och av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 50/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 5/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 19 maj 2009.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är tisdagen den 19 maj 2009 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.27.