Plenarprotokoll 53/2011 rd

PR 53/2011 rd

Justerat 2.0r

53. FREDAGEN DEN 14 OKTOBER 2011

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.08—13.17).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 27 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Paavo Arhinmäki /vänst (r)
 • Tuija Brax /gröna
 • Tarja Filatov /sd (r)
 • Christina Gestrin /sv
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Anna-Maja Henriksson /sv
 • Mikael Jungner /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Mika Kari /sd (s)
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Silvia Modig /vänst (s)
 • Lasse Männistö /saml
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Antti Rantakangas /cent
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Markku Rossi /cent
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Alexander Stubb /saml
 • Astrid Thors /sv
 • Raija Vahasalo /saml (r)
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Henna Virkkunen /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Republikens president har i dag 14.10.2011 överlämnat regeringens propositioner RP 76—90/2011 rd till riksdagen. Av dessa är regeringens proposition 78 ett förslag till en komplettering av den tredje tillläggsbudgetpropositionen för 2011.

De budgetmotioner som ledamöterna önskar väcka med anledning av tilläggsbudgetpropositionen ska lämnas in till centralkansliet senast 18.10.2011 kl. 12.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 76, 77, 80, 85—87, 90, 91, 93, 116/2011 rd antecknades ha anlänt.

__________

Medlemmar i olika organ

Talman Eero Heinäluoma:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller Sanna Lauslahti om befrielse från uppgiften som ersättare i förvaltningsutskottet och Sinuhe Wallinheimo om befrielse från uppgiften som ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Pertti Hemmilä anhåller om befrielse från medlemskapet i Finlands delegation i Nordiska rådet.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talman Eero Heinäluoma:

Fyllnadsval förrättas i plenum tisdag 18.10.2011 kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast nämnda tisdag kl. 11.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till stora utskottet

Val

Talman Eero Heinäluoma:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer den uppställda kandidaten Mikael Jungner till ersättare i stora utskottet.

2) Lag om ändring av 3 § i universitetslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 7/2011 rd (Pentti Kettunen /saf m.fl.)

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 53/2).

Talman Eero Heinäluoma:

Under debatten har Pentti Kettunen föreslagit att ärendet bordläggs till plenum nästa tisdag, 18.10.2011.

Redogörelsen godkändes.

Riksdagen godkände Pentti Kettunens förslag och bordlade ärendet till plenum 18.10.2011.

3) Lag om ändring av 6 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Remissdebatt

Lagmotion  LM 8/2011 rd (Esko Kiviranta /cent)

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 53/3).

Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

4) Vilande förslag till lag om ändring av Finlands grundlag

Bordläggning av betänkanden

Vilande lagförslag  VLF 3/2011 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 3/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.10.2011.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 18.10.2011 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.17.