Plenarprotokoll 54/2009 rd

PR 54/2009 rd

Justerat 2.0r

54. TISDAGEN DEN 19 MAJ 2009

Överläggningarna leddes av andre vice talman Johannes Koskinen (14.05—15.26 och 17.32—19.27) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.26—17.32 och 19.27—20.38).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 33 ledamöter som frånvarande:

 • Janina Andersson /gröna
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Susanna Haapoja /cent
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Leena Harkimo /saml
 • Heidi Hautala /gröna
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lehti /saml
 • Jari Leppä /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Reijo Paajanen /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Marja Tiura /saml
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Paavo Väyrynen /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande 4 ledamöter:

 • Heidi Hautala /gröna (14.22)
 • Sinikka Hurskainen /sd (14.27)
 • Pekka Haavisto /gröna (16.42)
 • Toimi Kankaanniemi /kd (17.17)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

19.5 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Anne Holmlund /saml
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Paula Risikko /saml

19 och 20.5 ledamot

 • Arja Karhuvaara /saml

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

19.5 ledamot

 • Janina Andersson /gröna

19 och 20.5 ledamot

 • Hannakaisa Heikkinen /cent

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen:

Statsrådet har den 13 maj 2009 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 37, 38/2009 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som lagutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 37 och

finansutskottet om ärende U 38.

__________

Berättelser

Andre vice talmannen:

Republikens president har den 15 maj 2009 överlämnat till riksdagen statens bokslutsberättelse för 2008 (B 11/2009 rd).

Statens revisionsverk har den 18 maj 2009 överlämnat till riksdagen en särskild berättelse om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2008 och statens bokslutsberättelse för 2008 (B 12/2009 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2008

Remissdebatt

Berättelse  B 10/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 54/1).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 72/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 54/2).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om principen om sista pensionsanstalt

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 73/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 54/3).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 74/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 54/4).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, 36 kap. 6 § i strafflagen och 4 § i räntelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 64/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Ärendet bordlades vid riksdagens plenum den 14 maj 2009.

Debatt (PTK 54/5).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 68/2009 rd

Förste vice talmannen:

Ärendet bordlades vid riksdagens plenum den 12 maj 2009. Talmanskonferensen hade föreslagit att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Talmanskonferensen har i dag justerat sitt förslag och föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 54/6).

Beslut

Förste vice talmannen:

Under debatten har ledamot Jyrki Yrttiaho föreslagit med bifall av ledamot Esa Lahtela att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Eftersom talmanskonferensens justerade förslag är identiskt med ledamot Jyrki Yrttiahos förslag torde talmanskonferensens förslag kunna godkännas enhälligt.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 och 39 § i självstyrelselagen för Åland

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 69/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 54/7, Nauclér 54/7/1).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 70/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 54/8).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 71/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om utbetalning av bostadssparpremie 2009—2011 och till ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ägarbostadslån

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 75/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till miljöutskottet.

11) Regeringens proposition om godkännande av Haagkonventionen om skydd för barn samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med konventionen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 218/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen och av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 50/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 5/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 54/12).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 55/1/2009

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 49 och 82 c § i vägtrafiklagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 55/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 7/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 227/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 12/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Statsrådets innovationspolitiska redogörelse till riksdagen

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 5/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 6/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 20 maj 2009.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdagen den 20 maj 2009 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 20.38.