Plenarprotokoll 54/2011 rd

PR 54/2011 rd

Justerat 2.0r

54. TISDAGEN DEN 18 OKTOBER 2011

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.02—16.37) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.37—17.25).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 29 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent
 • Thomas Blomqvist /sv (r)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (r)
 • Pertti Hemmilä /saml (r)
 • Saara Karhu /sd (r)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Katri Komi /cent (r)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent (f)
 • Maria Lohela /saf (r)
 • Jussi Niinistö /saf (r)
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Mats Nylund /sv
 • Aila Paloniemi /cent (r)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pekka Ravi /saml
 • Paula Risikko /saml (s)
 • Mikko Savola /cent (r)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Astrid Thors /sv (r)
 • Maria Tolppanen /saf (r)
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /saml
 • Tuula Väätäinen /sd (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Pauliina Viitamies /sd (14.29)
 • Merja Kuusisto /sd (15.21)

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 13.10.2011 överlämnat till riksdagen unionsärendet U 42/2011 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Talman Eero Heinäluoma:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer de uppställda kandidaterna Anne Holmlund till ersättare i förvaltningsutskottet och Arto Satonen till ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

2) Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet

Val

Talman Eero Heinäluoma:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer den uppställda kandidaten Kimmo Sasi till medlem i Finlands delegation i Nordiska rådet och Pertti Hemmilä till ersättare i hans ställe.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice samt ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 60/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet samt social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. Ärendet bordlades i plenum 13.10.2011.

PR 52/20/2011

Debatt (PTK 54/3).

Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet samt social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 63/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet. Ärendet bordlades i plenum 13.10.2011.

PR 52/23/2011

Debatt (PTK 54/4).

Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om farledsavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 65/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. Ärendet bordlades i plenum 13.10.2011.

PR 52/25/2011

Debatt (PTK 54/5, Nauclér 54/5/2).

Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 76/2011 rd

Ärendet remitterades till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 77/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 54/7).

Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 (RP 38/2011 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 78/2011 rd

Ärendet remitterades till finansutskottet.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 49 § 2 mom. i universitetslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 79/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 54/9).

Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samfällda skogar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 80/2011 rd

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om växtskyddsmedel och lagar om ändring av 7 a § i lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog och av 44 kap. 1 § och 48 kap. 1 § i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 81/2011 rd

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 82/2011 rd

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om marin utrustning och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 83/2011 rd

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 84/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 54/14).

Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Centralen för turistfrämjande

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 85/2011 rd

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 87/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 88/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som gäller inom den privata sektorn och av 11 § i lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 89/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 12 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 90/2011 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärendet stryks från dagordningen.

20) Lag om ändring av 3 § i universitetslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 7/2011 rd (Pentti Kettunen /saf m.fl.)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Ärendet bordlades i plenum 14.10.2011.

PR 53/2/2011

Debatt (PTK 54/20).

Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 19.10.2011 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 17.25.

​​​​