Plenarprotokoll 55/2004 rd

PR 55/2004 rd

Justerat 2.0r

55. FREDAGEN DEN 7 MAJ 2004

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eva Biaudet /sv
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Merikukka Forsius /gröna
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena Harkimo /saml
 • Lasse Hautala /cent
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Holmlund /saml
 • Anne Huotari /vänst
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Bjarne Kallis /kd
 • Jyrki Katainen /saml
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vänst
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Eero Lämsä /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Outi Ojala /vänst
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /saml
 • Paula Risikko /saml
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jukka Vihriälä /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

7.5 ledamöterna

 • Tuula Haatainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

8—16.5 ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Seppo Lahtela /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Lauri Oinonen /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

7.5 ledamot

 • Marjaana Koskinen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

7.5 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Leena Harkimo /saml
 • Lasse Hautala /cent
 • Anne Holmlund /saml
 • Anne Huotari /vänst
 • Bjarne Kallis /kd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vänst
 • Irina Krohn /gröna
 • Outi Ojala /vänst
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /saml
 • Paula Risikko /saml
 • Pertti Salovaara /cent

__________

Nya propositioner

Andre vice talmannen meddelar att republikens president i dag har överlämnat regeringens propositioner RP 81—89/2004 rd till riksdagen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 80/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatten i detta ärende inleds med en presentation av finansminister Antti Kalliomäki och därefter följer en snabbdebatt, vilket betyder att inläggen får vara längst en minut långa.

Debatt (PTK 55/1).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 56/1/2004

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § lagen om arbetarskyddsförvaltningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 181/2003 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 4/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition om godkännande av ändringen av artikel 1 i konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 33/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 6/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort och om ändring av 2 § lagen om Fordonsförvaltningscentralen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 38/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 10/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

5) Regeringens proposition om godkännande av anslutningsavtalet mellan Finland och Europeiska Sydobservatoriet (European Southern Observatory, ESO) och om Finlands anslutning till konventionen för upprättande av ESO och det till konventionen fogade finansprotokollet och protokollet om privilegier och immuniteter för ESO samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa avtalsarrangemang som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 58/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

6) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 27/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 10/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 19/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 13.56.