Plenarprotokoll 55/2005 rd

PR 55/2005 rd

Justerat 2.0r

55. TISDAGEN DEN 17 MAJ 2005

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Olavi Ala-Nissilä /cent
 • Mikko Alatalo /cent
 • Janina Andersson /gröna
 • Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Christina Gestrin /sv
 • Lasse Hautala /cent
 • Anne Holmlund /saml
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Tanja Karpela /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jere Lahti /saml
 • Eero Lämsä /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Lauri Oinonen /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Lyly Rajala /saml
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Juha Rehula /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Arto Satonen /saml
 • Timo Seppälä /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Timo Soini /saf
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Lasse Virén /saml
 • Matti Väistö /cent
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

17.5 ledamot

 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent

17 och 18.5 ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lämsä /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Juha Rehula /cent
 • Timo Seppälä /saml
 • Jari Vilén /saml
 • Lasse Virén /saml
 • Matti Väistö /cent
 • Tuula Väätäinen /sd

17—20.5 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Sari Essayah /kd
 • Christina Gestrin /sv
 • Lasse Hautala /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Martin Saarikangas /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Arto Satonen /saml
 • Jan Vapaavuori /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

17.5 ledamöterna

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /gröna

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

17.5 ledamöterna

 • Anne Holmlund /saml
 • Jere Lahti /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Kimmo Tiilikainen /cent

17 och 18.5 ledamot

 • Tarja Cronberg /gröna

17—20.5 ledamöterna

 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Aulis Ranta-Muotio /cent

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 12 maj 2005 har till riksdagen inkommit ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendet U 18/2005 rd.

 • Förste vice talmannen meddelar att talmannen har sänt detta ärende vidare för att behandlas i stora utskottet, som finansutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 56/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 57/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 58/2005 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 55/3, Jansson 55/3/18, 55/3/20).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 59/2005 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 55/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

5) Regeringens proposition om godkännande av uppsägningen av överenskommelsen mellan Finland och Polen om samarbete i fråga om energisparande och miljövård

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 60/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 280/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2005 rd

Debatt (PTK 55/6).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 8/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 3/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till landsvägslag och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 17/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 9/2005 rd

Lagmotion  LM 15/2004 rd

Talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 55/8).

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 19/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 7/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i ekonomiutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition om godkännande av vissa internationella protokoll som upprättats inom området för atomansvarighet samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i dessa protokoll och om ändring av atomansvarighetslagen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 2/2005 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 8/2005 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandling beslut om protokollet som nämns i första klämmen i ekonomiutskottets betänkande, till den del dess godkännande omfattas av Finlands behörighet samt om godkännande av protokollet som nämns i andra klämmen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

De internationella förpliktelserna godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av yrkeshögskolelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 24/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 2/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård, lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt lagen om tillsyn över privat socialservice

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 34/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 6/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 15.18.

​​​​