Plenarprotokoll 55/2009 rd

PR 55/2009 rd

Justerat 2.0r

55. ONSDAGEN DEN 20 MAJ 2009

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (14.04—15.58) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.58—16.01).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 35 ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Harri Jaskari /saml
 • Heli Järvinen /gröna
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Eero Lehti /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Jukka Mäkelä /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /saml
 • Reijo Paajanen /saml
 • Markku Pakkanen /cent
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /cent
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Jacob Söderman /sd
 • Marja Tiura /saml
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Pekka Vilkuna /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Suvi Lindén /saml (14.20)
 • Jukka Mäkelä /saml (14.29)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

22—26.5 ledamöterna

 • Johannes Koskinen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst

25 och 26.5 ledamöterna

 • Tapani Tölli /cent

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

20.5 ledamöterna

 • Susanna Huovinen /sd
 • Petteri Orpo /saml
 • Jacob Söderman /sd

25.5—27.7 ledamot

 • Jouko Laxell /saml

__________

Berättelser

Talmannen:

Riksdagens revisorer har den 1 april 2009 överlämnat till riksdagen en revisionsberättelse om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2008, en revisionsberättelse om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2008 samt en revisionsberättelse om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2008 (B 5—7/2009 rd).

__________

Utskottens medlemmar

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Anni Sinnemäki om befrielse från medlemskapet i social- och hälsovårdsutskottet. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talmannen:

Fyllnadsval förrättas i plenum tisdagen den 26 maj 2009 kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast nämnda tisdag kl. 11.

__________

Val av biträdande justitieombudsman

Talmannen:

Val av riksdagens biträdande justitieombudsman förrättas i plenum fredagen den 5 juni 2009 kl. 13. Biträdande justitieombudsmannen väljs för en mandatperiod om fyra år som börjar den 1 oktober 2009 och löper ut den 30 september 2013. Valet förrättas på samma sätt som val av talman.

Till ledamöterna har utdelats ett utdrag ur grundlagsutskottets protokoll i ärendet. Handlingarna från dem som anmält sig för ämbetet hålls framlagda på centralkansliet i lagstiftningsdirektörens rum.

__________

Interpellation 2/2009 Stopp för den växande arbetslösheten och jobb åt de unga

Talmannen:

Ledamot Tarja Filatov och 66 andra ledamöter har 19.5.2009 framställt till statsrådet en interpellation om stopp för den växande arbetslösheten och jobb åt de unga (IP 2/2009 rd).

Jag ger nu ordet till ledamot Tarja Filatov som i egenskap av den första undertecknaren föredrar interpellationen.

Tarja Filatov /sd:

Ärade talman! Vi ställer följande interpellation:

"Till riksdagens talman

Lågkonjunkturen i Finland och i utlandet djupnar. Både exporten och importen har minskat kraftigt. Enligt Statistikcentralen minskade produktionen i mars 2009 med 10,8 procent mot mars 2008. En femtedel av den industriella produktionen har fallit bort och i byggsektorn är nedgången ännu brantare. Konjunkturnedgången börjar synas allt tydligare också i servicesektorn. Problemen hopar sig för den kommunala ekonomin i år och nästa år.

Regeringens ekonomiska politik har varit uppbyggd kring inkomstskattelättnader, som i huvudsak fått utgöra grunden för den ekonomiska stimulansen. Skattelättnaderna i en tid av lågkonjunktur och stor osäkerhet har inte ökat vare sig konsumtionen eller den inhemska efterfrågan i önskad omfattning. Internationella valutafonden IMF hävdar att det effektivaste sättet att stimulera ekonomin är att tillfälligt öka de offentliga utgifterna, inte minst offentliga investeringar och insatser för att upprätthålla konsumtionsefterfrågan.

Finanskrisen har förvandlats till en sysselsättningskris. Arbets- och näringsministeriets kortperiodiska prognos för ekonomin och arbetsmarknaden visar att nästan hela den ökning i sysselsättningen som skapades under den förra valperioden kommer att gå förlorad under de två följande åren. Arbetslöshetstalet var 6,4 procent i mars 2008 och uppe i 8,3 procent i mars i år. Enligt ministeriet kommer arbetslösheten redan nästa år att ligga kring 10 procent. Fram till 2010 minskar antalet sysselsatta med totalt 150 000 från nivån 2008.

Situationen för de unga är alarmerande: I mars 2009 fanns det 30 000 unga arbetslösa, vilket betyder en ökning på omkring 53 procent från mars i fjol. Speciellt har arbetslösheten bland unga män ökat. Prognoserna pekar på att ungdomsarbetslösheten kommer att ha ökat ännu mer fram till sommaren i och med att unga nyutexaminerade har svårare att få jobb.

Många tusen personer fler än i fjol har utexaminerats från olika utbildningsprogram bara för att bli arbetslösa. För många unga är utbildningen till ett yrke i fara för att arbetsgivarna på grund av sina ekonomiska svårigheter inte anställer studerande som praktikanter.

Flera tiotals tusen personer är permitterade. Permitteringarna och deras längd antas fortsatt öka och förvandlas till uppsägningar. Dessutom är det alldeles tydligt äldre anställda som drabbas av uppsägningar. Ett stort antal personer under 60 år har på mycket lösa boliner stuvats in i den s.k. pensionsslussen samtidigt som den allmänna ambitionen är att folket ska stanna längre i arbetslivet.

Det är nu ytterst viktigt med åtgärder som hindrar att ungdoms- och långtidsarbetslösheten ökar. De beslut som fattas i år och för 2010 spelar en avgörande roll för att förebygga de negativa konsekvenserna av lågkonjunkturen. Om sysselsättningsförbättrande åtgärder inte sätts in omedelbart, finns det risk för att vi om några år har ett stort antal långtidsarbetslösa och marginaliserade unga, och till råga på allt måste vi lösa problemen med befolkningens åldrande.

I detta alarmerande läge beviljar regeringen mindre anslag för att sköta arbetslösheten än i goda sysselsättningstider. Trots att regeringen under vårens lopp har skjutit till lite anslag här och där hotar de att helt ta slut i flera arbets- och näringscentraler.

Regeringen har för avsikt att lämna sin nästa tilläggsbudget i samband med budgetbehandlingen i augusti. Det betyder att de nya sysselsättningsanslagen är tillgängliga i regionerna tidigast i oktober. Det är på tok för sent. Om sysselsättningsanslagen inte ökar förrän i höst, blir det omöjligt för arbets- och näringscentralerna att planera sin verksamhet på sikt.

Slutet på året ser i själva verket tröstlöst ut med tanke på insatserna för att aktivera arbetslösa. Bristen på anslag gör att det inom många arbets- och näringscentralers områden blir svårt för arbetssökande till exempel att komma in på utbildning. Centralerna har redan nu bundit upp anslagen för sysselsättnings- och utbildningsåtgärder till nästan 100 procent. Om de inte får mera resurser under sommarens lopp, upphör åtgärderna och då hotar den öppna arbetslösheten att öka verkligt kraftigt.

Arbets- och näringscentralerna har bristfälliga resurser. Deras byråer var överbelastade redan före konjunkturnedgången, bl.a. på grund av statens produktivitetsprogram. Nedgången betyder att de arbetslösa har ännu sämre möjligheter att få personlig service än tidigare. Många byråer klarar ofta bara av s.k. inledande tjänster som att förnya jobbsökningen och få i gång utbetalningen av utskomstskydd för arbetslösa.

De unga behöver stöd för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Samhällsgarantin som ska ge unga under 25 år tillgång till en utbildnings-, arbets- eller praktikplats fungerar inte. Om arbets- och näringscentralen inte har just någon annan service att bjuda på än att skriva in de unga i registret för arbetssökande och betala ut arbetslöshetsunderstöd, kan det försämra de ungas situation ännu mer och göra dem helt onåbara för utbildning och andra sysselsättningsåtgärder.

På grundval av det ovanstående och med hänvisning till 43 § i Finlands grundlag framställer vi följande interpellation till den behöriga ministern:

Har regeringen för avsikt att lägga om kursen för sin ekonomiska politik och omgående kraftsamla för att stoppa den växande arbetslösheten och lämna propositioner till riksdagen med förslag till förbättring av sysselsättningen, framför allt sysselsättningen för de unga?

Helsingfors den 19 maj 2009

 • Tarja Filatov /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Marko Asell /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Valto Koski /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Jyrki Yrttiaho /vänst
 • Martti Korhonen /vänst
 • Matti Kauppila /vänst
 • Matti Kangas /vänst
 • Unto Valpas /vänst
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Annika Lapintie /vänst
 • Kari Uotila /vänst
 • Paavo Arhinmäki /vänst
 • Bjarne Kallis /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Sari Palm /kd
 • Timo Soini /saf
 • Pertti Virtanen /saf
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Pentti Oinonen /saf
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf"

Talmannen:

Enligt arbetsordningen remitteras interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen och av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 50/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 5/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 19 maj 2009.

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Beslut

Lagförslag 1

4 a §

Markus Mustajärvi /vänst:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 4 a § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa, ja se tarkoittaa työsuojeluviranomaisten toimintaedellytysten turvaamista.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven tekemää esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Markus Mustajärvi har med bifall av ledamot Jukka Gustafsson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

[Omr. 1 ogiltigförklarades.]

Vid den nya omröstningen om ledamot Markus Mustajärvis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 4 a § enligt betänkandet med rösterna

103 ja, 60 nej; 36 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen godkände 4 b §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Lagförslag 2

18 §

Markus Mustajärvi /vänst:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 18 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa, ja se tarkoittaa, että valvonta- ja tietojensaantioikeus ulotetaan koskemaan myös lähetettyjä työntekijöitä.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Markus Mustajärvi har med bifall av ledamot Jukka Gustafsson föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Markus Mustajärvis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 18 § enligt betänkandet med rösterna

103 ja, 60 nej; 36 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen godkände ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 3 och 4 enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

2) Statsrådets innovationspolitiska redogörelse till riksdagen

Statsrådets redogörelse  SRR 5/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 6/2009 rd

Talmannen:

Utom dagordningen ska riksdagen nu besluta utifrån ekonomiutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av statsrådets innovationspolitiska redogörelse nr 5/2008 rd.

Efter en presentation av utskottets ordförande följer en snabbdebatt där på förhand anmälda inlägg får räcka högst 5 minuter.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 55/2).

Beslut

Riksdagen godkände ett ställningstagande med anledning av redogörelsen enligt utskottets betänkande.

Riksdagen gick över till dagordningen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

3) Statsrådets redogörelse för EU-politiken

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2009 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 1/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 26 maj 2009.

4) Regeringens proposition med förslag till skattekontolag och lagar om ändring av vissa skattelagar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 221/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 7/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 26 maj 2009.

5) Regeringens proposition med förslag till dammsäkerhetslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 214/2008 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 3/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 26 maj 2009.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet samt till lag om ändring av 32 § i livsmedelslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 51/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 26 maj 2009.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om servicesedlar inom social- och hälsovården och om ändring av 12 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 20/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 28 maj 2009.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är tisdagen den 26 maj 2009 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 16.01.