Plenarprotokoll 56/2004 rd

PR 56/2004 rd

Justerat 2.0r

56. TISDAGEN DEN 11 MAJ 2004

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Heidi Hautala /gröna
 • Anne Holmlund /saml
 • Anne Huotari /vänst
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Matti Kauppila /vänst
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Markku Koski /cent
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Seppo Lahtela /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Hannes Manninen /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Lauri Oinonen /cent
 • Maija Rask /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Raija Vahasalo /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Maija Rask /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

11.5 ledamöterna

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Simo Rundgren /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

11 och 12.5 ledamöterna

 • Antti Kaikkonen /cent
 • Markku Koski /cent
 • Erkki Tuomioja /sd

11—14.5 ledamöterna

 • Matti Kauppila /vänst
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Tapani Tölli /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

11.5 ledamot

 • Reijo Laitinen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

11.5 ledamöterna

 • Satu Hassi /gröna
 • Anne Holmlund /saml
 • Anne Huotari /vänst
 • Ville Itälä /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Minna Lintonen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Maija Rask /sd
 • Paula Risikko /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst

11 och 12.5 ledamot

 • Heidi Hautala /gröna

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 6 maj 2004 har till riksdagen inkommit två sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 28, 29/2004 rd.

 • Andre vice talmannen meddelar att talmannen har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till om ärende U 28 och
 • miljöutskottet om ärende U 29.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 80/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatten fortsätter (PTK 56/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 17 kap. strafflagen, lagen om sammankomster och 8 § lagen om ordningsvakter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 81/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 56/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om dödförklaring och om ändring av 6 § lagen om beräknande av laga tid

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 82/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 56/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

4) Regeringens proposition om godkännande av tilläggsprotokollet till den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshälp och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tillläggsprotokollet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 83/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 55 § lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 84/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 56/5, Granvik 56/5/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 45 § mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 85/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om allmänna språkexamina

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 86/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 87/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kommunikationsutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 15 § lagen om bostadsbidrag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 88/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om Pyhä-Luosto nationalpark och om upphävande av 1 § 1 mom. B-punkten och 9 § i lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 89/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

11) Regeringens proposition om godkännande av ändringen av artikel 1 i konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 33/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 6/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort och om ändring av 2 § lagen om Fordonsförvaltningscentralen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 38/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 10/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

13) Regeringens proposition om godkännande av anslutningsavtalet mellan Finland och Europeiska Sydobservatoriet (European Southern Observatory, ESO) och om Finlands anslutning till konventionen för upprättande av ESO och det till konventionen fogade finansprotokollet och protokollet om privilegier och immuniteter för ESO samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa avtalsarrangemang som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 58/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

14) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 27/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 10/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 19/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och fastighetsbildningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 164/2003 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 7/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

Plenum avslutas kl. 18.54.