Plenarprotokoll 56/2009 rd

PR 56/2009 rd

Justerat 2.0r

56. TIS DAGEN DEN 26 MAJ 2009

Överläggningarna leddes av andre vice talman Johannes Koskinen (14.02—14.31 och 18.01—19.59), talman Sauli Niinistö (14.31—15.58 och 19.59—20.14) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.58—18.01).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 37 ledamöter som frånvarande:

 • Risto Autio /cent
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Juha Hakola /saml
 • Heidi Hautala /gröna
 • Anne Holmlund /saml
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Anne Kalmari /cent
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Ulla Karvo /saml
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Jouko Laxell /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jari Leppä /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Pentti Oinonen /saf
 • Klaus Pentti /cent
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Lyly Rajala /saml
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Minna Sirnö /vänst
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /saml
 • Tapani Tölli /cent
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Anne-Mari Virolainen /saml

Efter namnuppropet anmälde sig följande 7 ledamöter:

 • Tarja Tallqvist /kd (14.18)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (14.19)
 • Ulla Karvo /saml (15.28)
 • Toimi Kankaanniemi /kd (17.22)
 • Heidi Hautala /gröna (17.25)
 • Minna Sirnö /vänst (17.38)
 • Erkki Pulliainen /gröna (19.19)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

26.5 ledamöterna

 • Anne Holmlund /saml
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Anne Kalmari /cent
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jari Leppä /cent
 • Pentti Oinonen /saf
 • Klaus Pentti /cent
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Paula Risikko /saml
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Pekka Vilkuna /cent

26 och 27.5 ledamöterna

 • Ilkka Kantola /sd
 • Mari Kiviniemi /cent

26—28.5 ledamot

 • Risto Autio /cent

26—29.5 ledamöterna

 • Saara Karhu /sd
 • Hannes Manninen /cent
 • Lyly Rajala /saml

Sjukfrånvaro

Följande anmälning om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

26.5 ledamot

 • Leena Rauhala /kd

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen:

Statsrådet har den 20 maj 2009 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 39—41/2009 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 39,

förvaltningsutskottet om ärende U 40 och

finansutskottet om ärende U 41.

__________

Statsrådets redogörelser

Andre vice talmannen:

Statsrådet har den 20 maj 2009 överlämnat till riksdagen en landsbygdspolitisk redogörelse (SRR 5/2009 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

Val

Andre vice talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer till social- och hälsovårdsutskottet de uppställda kandidaterna ledamot Outi Alanko-Kahiluoto som medlem och på den plats som ersättare som blir ledig efter henne ledamot Johanna Karimäki.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

2) Statsrådets redogörelse för EU-politiken

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2009 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 1/2009 rd

Andre vice talmannen:

Utom dagordningen ska riksdagen nu besluta utifrån stora utskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse nr 4 om EU-politiken.

Efter en presentation av utskottets ordförande följer en snabbdebatt där gruppanförandena får räcka högst 7 minuter och övriga på förhand anmälda inlägg högst 5 minuter.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. När det sedan passar tidsmässigt förs en längre debatt efter gruppanförandena.

Debatt (PTK 56/2, Nauclér 56/2/7, min. Thors 56/2/11).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 57/1/2009

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

3) Regeringens proposition med förslag till skattekontolag och lagar om ändring av vissa skattelagar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 221/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 7/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 56/3).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 57/2/2009

4) Regeringens proposition med förslag till dammsäkerhetslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 214/2008 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 3/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet samt till lag om ändring av 32 § i livsmedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 51/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 56/5).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition om godkännande av Haagkonventionen om skydd för barn samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med konventionen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 218/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2009 rd

Andre vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån lagutskottets betänkande besluta om konventionen i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände konventionen.

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 50/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 5/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2008

Remissdebatt

Berättelse  B 5/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till revisionsutskottet.

Debatt (PTK 56/8).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till revisionsutskottet.

9) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2008

Remissdebatt

Berättelse  B 6/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till revisionsutskottet.

Debatt (PTK 56/9).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till revisionsutskottet.

10) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2008

Remissdebatt

Berättelse  B 7/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till revisionsutskottet.

11) Statens bokslutsberättelse för 2008

Remissdebatt

Berättelse  B 11/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till revisionsutskottet.

12) Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2008 och statens bokslutsberättelse

Remissdebatt

Berättelse  B 12/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till revisionsutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om auktion av vissa radiofrekvenser och om ändring av 4 och 12 § i kommunikationsmarknadslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 37/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 8/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 27 maj 2009.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdagen den 27 maj 2009 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 20.14.