Plenarprotokoll 57/2002 rd

PR 57/2002 rd

Justerat 2.0r

57. TISDAGEN DEN 14 MAJ 2002

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Esko Aho /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Christina Gestrin /sv
 • Leena-Kaisa Harkimo /saml
 • Esko Helle /vänst
 • Timo Ihamäki /saml
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Gunnar Jansson /sv
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Kari Kantalainen /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /saml
 • Johannes Leppänen /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Pehr Löv /sv
 • Markku Markkula /saml
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Outi Ojala /vänst
 • Kirsi Piha /saml
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Mirja Ryynänen /cent
 • Pauli Saapunki /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Katja Syvärinen /vänst
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Martti Tiuri /saml
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Kari Uotila /vänst
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Kari Uotila /vänst
 • Tuija Brax /gröna
 • Markku Rossi /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

15.5 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Riitta Korhonen /saml
 • Risto Kuisma /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /saml
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Kimmo Sasi /saml
 • Katja Syvärinen /vänst

14 och 15.5 ledamöterna

 • Esko Aho /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Timo Ihamäki /saml
 • Mikko Immonen /vänst
 • Pehr Löv /sv
 • Outi Ojala /vänst
 • Riitta Prusti /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Kari Uotila /vänst
 • Raija Vahasalo /saml

14—17.5 ledamöterna

 • Leena-Kaisa Harkimo /saml
 • Gunnar Jansson /sv

14—18.5 ledamöterna

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Mirja Ryynänen /cent
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Martti Tiuri /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

14.5 ledamot

 • Esko Helle /vänst

14—16.5 ledamot

 • Kari Urpilainen /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

14.5 ledamöterna

 • Kari Kantalainen /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Ilkka Taipale /sd

14 och 15.5 ledamöterna

 • Esko Kurvinen /saml
 • Pauli Saapunki /cent

14—16.5 ledamot

 • Johannes Leppänen /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna om naturresursbrott

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 203/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2002 rd

Lagmotion  LM 7, 26, 29/2002 rd

Allmän debatt (PTK 57/1).

Detaljbehandling:

Lagförslag 1 i regeringens proposition

2 a kap. 9 §

Debatt (PTK 57/1).

Under debatten föreslår ledamot Myllyniemi med bifall av ledamot Kankaanniemi att paragrafen skall få den formulering den har i reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Myllyniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 85 ja och 47 nej, 1 blank och 66 frånvarande.

( Omr. 1 )

2 a kap. rubrik godkänns.

28 kap. 10 § och kapitlets rubrik samt 48 a kap. 1—3 § godkänns.

48 a kap. och en ny 4 §, som inte ingår i betänkandet

Debatt (PTK 57/1).

Under debatten föreslår ledamot Myllyniemi med bifall av ledamot Kankaanniemi att i lagens 48 a kap. skall intas en ny 4 § enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Myllyniemis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 82 ja och 51 nej, 66 frånvarande.

( Omr. 2 )

48 a kap. 4—6 § och kapitlets rubrik, ikraftträdelsebestämmelsen, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 2—6 i regeringens proposition

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattar lagutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn och om ändring av 6 och 7 § straffregisterlagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 3/2002 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 1/2002 rd

Allmän debatt (PTK 57/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag om godkännande av den reviderade Europeiska sociala stadgan och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan samt till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 229/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 16/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

4) Regeringens proposition med förslag till nedläggning av bostadsdomstolarna och lagstiftning i samband med det

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 31/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 95/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagstiftningen om kommunikationsmarknaden

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 241/2001 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 5/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

6) Statsrådets rehabiliteringsredogörelse 2002

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 1/2002 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 8/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till ordinarie plenum på torsdag.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § lagen om mynt

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 32/2002 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 8/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 16.27.

​​​​