Plenarprotokoll 57/2005 rd

PR 57/2005 rd

Justerat 2.0r

57. TORSDAGEN DEN 19 MAJ 2005

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Christina Gestrin /sv
 • Tuula Haatainen /sd
 • Lasse Hautala /cent
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Kalevi Olin /sd
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Timo Soini /saf
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

17—20.5 ledamot

 • Arto Satonen /saml

19 och 20.5 ledamöterna

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Hannes Manninen /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

19.5 ledamot

 • Anne Holmlund /saml

19 och 20.5 ledamot

 • Seppo Lahtela /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

19.5 ledamöterna

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Kalevi Olin /sd

19 och 20.5 ledamöterna

 • Mika Lintilä /cent
 • Seppo Särkiniemi /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Lag om ändring av 2 § i lagen om rehabilitering av frontveteraner

Remissdebatt

Lagmotion  LM 43/2005 rd (Jouko Laxell /saml)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 57/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

3) Lag om ändring av 39 § i värnpliktslagen och av 26 och 28 § i civiltjänstlagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 51/2005 rd (Rosa Meriläinen /gröna)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 57/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

4) Lag om ändring av 9 kap. 12 § i sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 52/2005 rd (Päivi Räsänen /kd)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 57/4).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

5) Lag om försöksdjursverksamhet

Remissdebatt

Lagmotion  LM 55/2005 rd (Anni Sinnemäki /gröna m.fl.)

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 57/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

6) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande, avtalet om avstående från skadeståndskrav i samband med EU-ledda krishanteringsoperationer och det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen och protokollet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 268/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 4/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 35/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 11/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

8) Regeringens proposition om godkännande av ändringar i konventionen om vägtrafik, konventionen om vägmärken och signaler och den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 55/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 10/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av förköpslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 24/2005 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 6/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 18.30.