Plenarprotokoll 57/2007 rd

PR 57/2007 rd

Justerat 2.0r

57. TISDAGEN DEN 2 OKTOBER 2007

Förhandlingarna leddes av talman Sauli Niinistö.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 53 ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Marko Asell /sd
 • Tuija Brax /gröna
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /saml
 • Leena Harkimo /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Harri Jaskari /saml
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Timo Kaunisto /cent
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Markku Laukkanen /cent
 • Eero Lehti /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Päivi Lipponen /sd
 • Juha Mieto /cent
 • Mikaela Nylander /sv
 • Mats Nylund /sv
 • Lauri Oinonen /cent
 • Pentti Oinonen /saf
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Sanna Perkiö /saml
 • Tuomo Puumala /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Jouko Skinnari /sd
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Marja Tiura /saml
 • Tuulikki Ukkola /saml
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

2.10 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Anne Holmlund /saml
 • Timo Kaunisto /cent
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Markku Laukkanen /cent
 • Eero Lehti /saml
 • Sanna Perkiö /saml
 • Jouko Skinnari /sd
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Astrid Thors /sv
 • Anu Vehviläinen /cent

2 och 3.10 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Marko Asell /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Leena Harkimo /saml
 • Saara Karhu /sd
 • Martti Korhonen /vänst
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Mats Nylund /sv
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Lauri Oinonen /cent
 • Pentti Oinonen /saf
 • Lyly Rajala /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Satonen /saml
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Ilkka Viljanen /saml

2—4.10 ledamöterna

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Krista Kiuru /sd

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

2.10 ledamot

 • Susanna Huovinen /sd

2—5.10 ledamot

 • Petri Salo /saml

2—12.10 ledamot

 • Satu Taiveaho /sd

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Med statsrådets skrivelse av den 27 september 2007 har till riksdagen inkommit tre sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendena U 27—29/2007 rd.

Talmannen har sänt nämnda ärenden vidare för behandling i stora utskottet, som

förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 27 och 28 samt

jord- och skogsbruksutskottet om ärende U 29.

__________

Statsrådsmedlemmarnas bindningar

Talmannen:

Till riksdagen har anlänt statsrådets skrivelse av den 28 september 2007 (SR 5/2007 rd) med miljöminister Kimmo Tiilikainens redogörelse för sina bindningar.

__________

Interpellation 1/2007 rd: Kvaliteten i vård och omsorg och tillgången på yrkesutbildad personal

Talmannen:

Ledamot Tarja Filatov och 58 andra ledamöter har den 28 september 2007 framställt till statsrådet en interpellation om kvaliteten i vård och omsorg och tillgången på yrkesutbildad personal (IP 1/2007 rd).

Jag ger nu ordet till ledamot Filatov som i egenskap av den första undertecknaren föredrar interpellationen.

Tarja Filatov /sd:

Värderade talman!

"Till riksdagen

Ett mål i regeringsprogrammet är att trygga en stabil finansiering av social- och hälsovården samt tillgängliga tjänster. Regeringen vill att kommunerna fortfarande ska svara för tjänsterna och att finansieringen ska bygga på statsandelarna och kommunernas egna skatteinkomster. Äldre utlovas rätt till god vård och omsorg. Regeringsprogrammet är fullt av uttryck för god vilja men anslaget för att förbättra välfärdstjänsterna är bara 250 miljoner euro. Under förra perioden användes 400 miljoner euro av spelrummet i ramarna till social- och hälsovård men det räckte inte till för att förbättra kvaliteten eller trygga tillgången. I nästa års budget kommer statsandelarna för social- och hälsovård att höjas med bara 21,3 miljoner euro. Satsningarna på att förbättra hälsovården och tjänsterna för äldre är alldeles för små med tanke på de kommande behoven. Regeringens politik kommer att leda till allt större underskott i kommunerna. Då blir kommunerna tvungna att skärpa beskattningen och höja serviceavgifterna för att tillförsäkra äldre och barnfamiljer den nödvändiga omsorgen.

I sitt program har regeringen också skrivit in målet att klart minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män under den här valperioden. Regeringen har likaså åtagit sig att stödja arbetsmarknadsorganisationernas ömsesidiga åtgärder för att främja jämställdheten mellan könen och lika lön.

Löneskillnaden mellan könen är hos oss den femte största i EU. En arbetsgrupp för lika lön inledde sitt arbete förra valperioden. Då upprättades också ett löneprogram för flera år framåt. Det resulterade i en extra löneförhöjning på nästan fyra procent för kommunalt anställda.

Statsminister Matti Vanhanens regering har uppgett sig vara beredd att med en förhöjd statsandel stödja en löneuppgörelse som främjar konkurrenskraftiga löner inom de kvinnodominerade kommunala branscherna. I regeringsprogrammet står det också att storleken på den förhöjda statsandelen beror på hur väl löneuppgörelsen inom den kommunala sektorn kan inriktas på kvinnodominerade branscher med utbildad arbetskraft där lönerna inte motsvarar de krav som arbetet ställer. Men i budgetpropositionen för 2008 finns de behövliga tilläggsresurserna inte.

Regeringen meddelade först att den inte avslöjar sin egen satsning före uppgörelsen. Men sedan bytte regeringen åsikt och meddelade mitt under förhandlingarna att den satsar 150 miljoner euro, vilket innebär en månatlig förhöjning på cirka 40 euro bland annat i vårdbranscherna. Den summan räcker bara till att finansiera en bråkdel av den löneförhöjning som vårdarna blivit lovade. Vårdarna hade väntat sig att lönerna skulle höjas med hundratals euro och är därför missnöjda. De kommunala beslutsfattarna befarar för sin del att kommunerna kommer att få stå för kostnaderna till följd av regeringens och finansminister Katainens löften. Regeringen har inte infriat sina löften och det har lett till att kommunsektorns avtalsförhandlare nu står inför enorma, ja rentav historiska problem.

Vårdpersonalen förtjänar en ordentlig lön och det är statens uppgift att tillförsäkra kommunerna de behövliga resurserna. Annars måste kommunerna höja skattesatserna eller dra ner på tjänsternas kvalitet.

Samtidigt står vi inför stora utmaningar i äldreomsorgen och de kommer att bli större år för år när de stora årskullarna kommer upp i pensionsåldern. Enbart inom äldreomsorgen behövs det minst 4 000 nya vårdare. Enligt social- och hälsovårdsministeriet kommer det att behövas 20 000 nya arbetstagare inom hela social- och hälsovården före utgången av 2011.

På grundval av det ovanstående och med hänvisning till 43 § i Finlands grundlag framställer vi följande interpellation till den behöriga ministern:

Vad kommer regeringen att göra för att staten ska kunna fullfölja sina åtaganden att förbättra den kommunala servicen och utöka personalen särskilt inom hälsovården och äldreomsorgen och

vad kommer regeringen att göra för att infria sina löften till kommunerna och deras personal om finansieringen av löneuppgörelsen?

Helsingfors den 28 september 2007

 • Tarja Filatov /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Marko Asell /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Martti Korhonen /vänst
 • Paavo Arhinmäki /vänst
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Minna Sirnö /vänst
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Claes Andersson /vänst
 • Jyrki Yrttiaho /vänst
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Matti Kauppila /vänst
 • Matti Kangas /vänst
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Päivi Räsänen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Sari Palm /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Pentti Oinonen /saf
 • Timo Soini /saf
 • Pertti Virtanen /saf"

Enligt 22 § 1 mom. i arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Talmannen:

Jag konstaterar med stöd av 10 § i valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt följande kandidater:

 • till stora utskottet som medlemmar ledamöterna Markku Paakkanen och Tuomo Puumala och som ersättare ledamot Timo Korhonen samt på den plats som ersättare som blir ledig efter ledamot Puumala ledamot Jari Leppä,
 • till ekonomiutskottet som medlem ledamot Anne Kalmari och
 • till miljöutskottet som medlem ledamot Susanna Haapoja.

2) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om säte mellan Finland och Europeiska kemikaliemyndigheten samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 88/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet.

Debatt (PTK 57/2).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till utrikesutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 1 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral och lagen samt av förvaltning av straffverkställighet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 89/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter till inrikesministeriet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 90/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet, som ekonomiutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet kan, om de så önskar, lämna utlåtande till senast den 10 oktober 2007.

Debatt (PTK 57/4).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som ekonomiutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet kan, om de så önskar, lämna utlåtande till senast den 10 oktober 2007.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och av vissa lagar som gäller avträdelsesystemen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 91/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 57/5).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 93/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 57/6).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om inrättande och indragning av vissa tjänster

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 94/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet, som ekonomiutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet kan, om de så önskar, lämna utlåtande till senast den 10 oktober 2007.

Debatt (PTK 57/7).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som ekonomiutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet kan, om de så önskar, lämna utlåtande till senast den 10 oktober 2007.

8) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om nivåförhöjning av folkpensionen samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 95/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 57/8, Henriksson 57/8/18).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

9) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Georgien om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 9/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 3/2007 rd

Förste vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån utrikesutskottets betänkande besluta i enda behandlingen om överenskommelsen och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände överenskommelsen.

Riksdagen godkände lagförslaget som beslutades i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

Ärendet var slutbehandlat.

10) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Indonesien om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 10/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 4/2007 rd

Förste vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån utrikesutskottets betänkande besluta i enda behandlingen om överenskommelsen och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände överenskommelsen.

Riksdagen godkände lagförslaget som beslutades i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

Ärendet var slutbehandlat.

11) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Jordanien om ömsesidigt främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 11/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 5/2007 rd

Förste vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån utrikesutskottets betänkande besluta i enda behandlingen om överenskommelsen och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände överenskommelsen.

Riksdagen godkände lagförslaget som beslutades i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

Ärendet var slutbehandlat.

12) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Kazakstan om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 12/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 6/2007 rd

Förste vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån utrikesutskottets betänkande besluta i enda behandlingen om överenskommelsen och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände överenskommelsen.

Riksdagen godkände lagförslaget som beslutades i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

Ärendet var slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 41/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 4/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget som beslutades i första behandlingen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget som beslutades i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

Ärendet var slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 och 7 f § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 74/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 5/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget som beslutades i första behandlingen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 57/14).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget som beslutades i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

Ärendet var slutbehandlat.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag kl. 15.

Plenum avslutades kl. 16.40.

​​​​