Plenarprotokoll 58/2002 rd

PR 58/2002 rd

Justerat 2.0r

58. ONSDAGEN DEN 15 MAJ 2002

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Esko Aho /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Christina Gestrin /sv
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Leena-Kaisa Harkimo /saml
 • Satu Hassi /gröna
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vänst
 • Anne Huotari /vänst
 • Timo Ihamäki /saml
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Ville Itälä /saml
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Gunnar Jansson /sv
 • Matti Kangas /vänst
 • Tarja Kautto /sd
 • Esko Kurvinen /saml
 • Henrik Lax /sv
 • Johannes Leppänen /cent
 • Paavo Lipponen /sd
 • Eero Lämsä /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Sauli Niinistö /saml
 • Outi Ojala /vänst
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Kirsi Piha /saml
 • Riitta Prusti /sd
 • Osmo Puhakka /cent
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mirja Ryynänen /cent
 • Pauli Saapunki /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Martti Tiuri /saml
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pertti Turtiainen /vänst
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Jari Vilén /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Pauli Saapunki /cent
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Anne Huotari /vänst

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

15.5 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Satu Hassi /gröna
 • Ville Itälä /saml
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Sauli Niinistö /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst

15 och 16.5 ledamot

 • Jari Vilén /saml

15—17.5 ledamöterna

 • Tarja Kautto /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

15.5 ledamot

 • Esko Helle /vänst

15—17.5 ledamöterna

 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Kirsi Piha /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

15.5 ledamöterna

 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vänst
 • Anneli Jäätteenmäki /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Henrik Lax /sv
 • Eero Lämsä /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Osmo Puhakka /cent
 • Pertti Turtiainen /vänst
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Statens revisionsverks berättelse "Resultat- och ägarstyrningen av statens affärsverk"

Talmannen meddelar att till riksdagen har med en skrivelse av den 15 maj 2002 från Statens revisionsverk anlänt en särskild berättelse om "Resultat- och ägarstyrningen av statens affärsverk" (B 8/2002 rd). Berättelsen har nu delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag om godkännande av den reviderade Europeiska sociala stadgan och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan samt till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 229/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 16/2002 rd

Allmän debatt (PTK 58/1).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till nedläggning av bostadsdomstolarna och lagstiftning i samband med det

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 31/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 95/2001 rd

Allmän debatt (PTK 58/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagstiftningen om kommunikationsmarknaden

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 241/2001 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 5/2002 rd

Allmän debatt (PTK 58/3).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § lagen om mynt

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 32/2002 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 8/2002 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Lag om ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

Remissdebatt

Lagmotion  LM 48/2002 rd (Mauri Salo /cent m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 58/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

6) Lag om ändring av 10 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 50/2002 rd (Aulis Ranta-Muotio /cent m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 58/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

7) Lag om ändring av elmarknadslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 51/2002 rd (Pekka Vilkuna /cent m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 58/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Plenum avslutas kl. 17.46.

​​​​