Plenarprotokoll 58/2005 rd

PR 58/2005 rd

Justerat 2.0r

58. FREDAGEN DEN 20 MAJ 2005

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Janina Andersson /gröna
 • Tuija Brax /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Christina Gestrin /sv
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Tuula Haatainen /sd
 • Lasse Hautala /cent
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tanja Karpela /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vänst
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Reijo Paajanen /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Veijo Puhjo /vänst
 • Lyly Rajala /saml
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Arto Satonen /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Timo Soini /saf
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

20.5 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Veijo Puhjo /vänst

21—26.5 ledamot

 • Kimmo Sasi /saml

Sjukfrånvaro och annan laglig frånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av faderskapsledighet:

20.5 ledamot

 • Kimmo Tiilikainen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

20.5 ledamöterna

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Martti Korhonen /vänst
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Minna Lintonen /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Reijo Paajanen /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Pia Viitanen /sd

__________

Nya propositioner

Andre vice talmannen meddelar att republikens president i dag har överlämnat regeringens propositioner RP 61—66/2005 rd till riksdagen. Av dessa propositioner är nr 62 regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2005.

 • Andre vice talmannen meddelar samtidigt att budgetmotionerna som ledamöterna önskar väcka med anledning av tilläggsbudgeten skall lämnas in till centralkansliet senast nästa tisdag den 24 maj kl. 12.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 99, 146, 189, 192, 214, 215, 217, 220, 223, 225—229, 233, 239—241, 243, 249, 250, 252—254, 260, 261/2005 rd antecknas ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande, avtalet om avstående från skadeståndskrav i samband med EU-ledda krishanteringsoperationer och det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen och protokollet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 268/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 4/2005 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 35/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 11/2005 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

3) Regeringens proposition om godkännande av ändringar i konventionen om vägtrafik, konventionen om vägmärken och signaler och den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 55/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 10/2005 rd

Allmän debatt (PTK 58/3).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av förköpslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 24/2005 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 6/2005 rd

Allmän debatt (PTK 58/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Plenum avslutas kl. 13.32.