Plenarprotokoll 58/2008 rd

PR 58/2008 rd

Justerat 2.0r

58. TISDAGEN DEN 27 MAJ 2008

Överläggningarna leddes av andre vice talman Johannes Koskinen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 25 ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Risto Autio /cent
 • Merikukka Forsius /saml
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Heidi Hautala /gröna
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /saml
 • Ulla Karvo /saml
 • Sampsa Kataja /saml
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Outi Mäkelä /saml
 • Eero Reijonen /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Astrid Thors /sv
 • Henna Virkkunen /saml
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande 5 ledamöter:

 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Suvi Lindén /saml
 • Antti Vuolanne /sd
 • Outi Mäkelä /saml
 • Mikko Alatalo /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

27.5 ledamöterna

 • Jyri Häkämies /saml
 • Astrid Thors /sv
 • Paavo Väyrynen /cent

27 och 28.5 ledamöterna

 • Jaakko Laakso /vänst
 • Kimmo Sasi /saml

27—30.5 ledamot

 • Ulla Karvo /saml

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

27 och 28.5 ledamot

 • Kari Kärkkäinen /kd

27—30.5 ledamot

 • Satu Taiveaho /sd

__________

Unionsärenden

Andre vice talmannen:

Statsrådet har den 22 maj 2008 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 25—28/2008 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som förvaltningsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 25,

kommunikationsutskottet och miljöutskottet om ärende U 26,

ekonomiutskottet om ärende U 27 samt

finansutskottet om ärende U 28.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till kulturutskottet

Val

Andre vice talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer den uppställda kandidaten ledamot Sampsa Kataja till medlem av kulturutskottet och på den plats som ersättare som blir ledig efter honom ledamot Henna Virkkunen.

2) Regeringens proposition om en andra tillläggsbudget för 2008

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 63/2008 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Efter finansminister Jyrki Katainens presentation följer en snabbdebatt, där de på förhand anmälda inläggen får räcka högst 5 minuter.

Talmanskonferensen rekommenderar att ledamöterna iakttar samma längd, högst 5 minuter, även i inlägg som anmäls under debatten.

Debatt (PTK 58/2, Gestrin 58/2/58).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om Finansinspektionen och vissa lagar i samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 66/2008 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

I anslutning till detta ärende är debatt dessutom tillåten om ärende 4) på dagordningen.

Debatt (PTK 58/3).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Bank

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 64/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner och om upphävande av 14 § 2 mom. i veterinärvårdslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 65/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 60/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 61/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om Försvarshögskolan och till vissa lagar med anknytning till den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 62/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om likabehandling

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 67/2008 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 58/9).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 1, 2 och 13 kap. i arbetsavtalslagen, 4 och 6 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft samt 3 § i arbetarskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 68/2008 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 58/10).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

11) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringsavtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 43/2008 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 4/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

12) Regeringens proposition om godkännande av stadgan för Internationella institutet för demokrati och fria val och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i stadgan som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 44/2008 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 5/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering och av lagen om Räddningsinstitutet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 46/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 5/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 41/2008 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 7/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 27/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 8/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag kl. 15.

Plenum avslutades kl. 18.01.

​​​​