Plenarprotokoll 59/2001 rd

PR 59/2001 rd

Justerat 2.0r

59. TISDAGEN DEN 15 MAJ 2001

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Esko Aho /cent
 • Hannu Aho /cent
 • Janina Andersson /gröna
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Klaus Bremer /sv
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Leena-Kaisa Harkimo /saml
 • Satu Hassi /gröna
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /saml
 • Ville Itälä /saml
 • Timo Kalli /cent
 • Matti Kangas /vänst
 • Jyrki Katainen /saml
 • Tarja Kautto /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Markku Markkula /saml
 • Hanna Markkula-Kivisilta /saml
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Petri Salo /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst
 • Katja Syvärinen /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

15.5 ledamöterna

 • Satu Hassi /gröna
 • Paavo Lipponen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

15 och 16.5 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Klaus Bremer /sv
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Ville Itälä /saml
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Katja Syvärinen /vänst

15—17.5 ledamöterna

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Kimmo Sasi /saml
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vänst
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

15—18.5 ledamöterna

 • Tuula Haatainen /sd
 • Jyri Häkämies /saml
 • Matti Kangas /vänst
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jari Leppä /cent
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Petri Salo /saml
 • Raija Vahasalo /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

15 och 16.5 ledamot

 • Markku Laukkanen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

15.5 ledamöterna

 • Susanna Huovinen /sd
 • Timo Kalli /cent
 • Jyrki Katainen /saml
 • Kari Rajamäki /sd

15 och 16.5 ledamot

 • Hanna Markkula-Kivisilta /saml

15—17.5 ledamot

 • Kaarina Dromberg /saml

15—18.5 ledamot

 • Tarja Kautto /sd

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 10 maj 2001 har till riksdagen inkommit fyra sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 26—29/2001 rd.

 • Talmannen meddelar att hon i dag har hänvisat dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • lagutskottet skall lämna utlåtande till i fråga om ärende U 26 samt
 • finansutskottet om ärendena U 27—29.

__________

Åtgärdsmotioner

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen den 11 maj 2001 har beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 42—49, 51—101/2001 rd.

__________

Riksdagens revisorers berättelse för 2000

Talmannen meddelar att med en skrivelse av den 3 april 2001 från riksdagens revisorer har till riksdagen inkommit revisorernas berättelse för finansåret 2000 (B 8/2001 rd). Berättelsen har nu delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om integritetsskydd i arbetslivet och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 75/2000 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 3/2001 rd

Talmannen:

De tre lagförslagen i regeringens proposition och det nya, fjärde lagförslaget i utskottets betänkande har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 59/1).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 48 § vägtrafiklagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 51/2001 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 2/2001 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försvarsmakten

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 18/2001 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsuB 1/2001 rd

Debatt (PTK 59/3).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i försvarsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om folkpensionsindex

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 54/2001 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2001 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 62/2001 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 2/2001 rd

Debatt (PTK 59/5).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Statsrevisionernas berättelse för 1999
Regeringens relation angående statsverkets förvaltning och tillstånd år 1999

Enda behandlingen

Berättelse  B 13, 10/2000 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 5/2001 rd

Debatt (PTK 59/6).

Klämmarna i finansutskottets betänkande godkänns.

Förslaget till uttalande i betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Folkpensionsanstaltens fullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2000

Remissdebatt

Berättelse  B 7/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 59/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

8) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelserna om ändring av den nordiska äktenskapskonventionen och den nordiska indrivningskonventionen och med förslag till lagar om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i dessa överenskommelser

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 66/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

9) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonventionen samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 67/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 17 § tingsrättslagen och 8 § lagen om häradsåklagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 68/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om privata säkerhetstjänster samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 69/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om regional utveckling

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 70/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

13) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt sjöräddningslag och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 71/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

14) Regeringens proposition om godkännande av ändringar av överenskommelsen rörande den internationella telesatellitorganisationen (INTELSAT) och den därtill anslutna driftöverenskommelsen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 72/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till trafikutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 och 24 § livsmedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 73/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 74/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lotterilag samt till vissa lagar som har samband med den (RP 197/1999 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 75/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att regeringens proposition 75/2001 rd med förslag till komplettering av regeringens proposition 197/1999 rd med förslag till lotterilag samt till vissa lagar som har samband med den skall remitteras till förvaltningsutskottet som har den ursprungliga propositionen för behandling. Dessutom föreslår talmanskonferensen att social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande i ärendet till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 59/17).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 48 kap. 1 § strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 76/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

19) Befolkningspolitiska mål

Bordläggning av betänkanden

Åtgärdsmotion  AM 215/2000 rd

Framtidsutskottets betänkande  FrUB 1/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till ordinarie plenum på torsdag.

Plenum avslutas kl. 18.43.

​​​​