Plenarprotokoll 60/2005 rd

PR 60/2005 rd

Justerat 2.0r

60. ONSDAGEN DEN 25 MAJ 2005

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /gröna
 • Ulla Anttila /gröna
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Roger Jansson /sv
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Tanja Karpela /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Valto Koski /sd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Tuija Nurmi /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Maija Perho /saml
 • Iivo Polvi /vänst
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Erkki Virtanen /vänst

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Roger Jansson /sv
 • Susanna Rahkonen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

25.5 ledamöterna

 • Ulla Anttila /gröna
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Aila Paloniemi /cent
 • Maija Perho /saml
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Erkki Virtanen /vänst

25 och 26.5 ledamötena

 • Janina Andersson /gröna
 • Valto Koski /sd

25—27.5 ledamot

 • Kyösti Karjula /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Osmo Soininvaara /gröna

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

25.5 ledamöterna

 • Tuija Nurmi /saml
 • Iivo Polvi /vänst

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

25.5 ledamöterna

 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Timo Kalli /cent
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Pekka Vilkuna /cent

25—27.5 ledamot

 • Tarja Cronberg /gröna

Förste vice talmannen:

Följande ledamot anhåller om befrielse från plenararbetet för tiden

25.5—3.6 ledamot

 • Kalevi Lamminen /saml

Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av universitetslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 12/2005 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 4/2005 rd

Förste vice talmannen:

Ttill grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande nr 4. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslaget.

I samband med detta ärende tillåts dessutom debatt om ärende 2) på dagordningen.

Allmän debatt (PTK 60/1, Nylander 60/1/40).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till de ändringar i skattelagstiftningen som införandet av ett studielånsavdrag förutsätter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 11/2005 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2005 rd

Lagmotion  LM 8, 9/2005 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande nr 5. Först förs en allmän debatt och därefter följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 60/2).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 62/1/2005

3) Regeringens proposition med förslag till utveckling av yrkeshögskolornas examenssystem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 14/2005 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2005 rd

Allmän debatt (PTK 60/3).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 59/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 7/2005 rd

Lagmotion  LM 165/2003 rd

Allmän debatt (PTK 60/4).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 62/2/2005

5) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande, avtalet om avstående från skadeståndskrav i samband med EU-ledda krishanteringsoperationer och det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen och protokollet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 268/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 4/2005 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter beslutar riksdagen vid enda behandling om godkännandet av avtalen i första och tredje klämmen i utrikesutskottets betänkande och av det andra tilläggsprotokollet i fjärde klämmen till den del dess bestämmelser hör till Finlands behörighet. Riksdagen skall dessutom besluta avge en förklaring enligt betänkandets andra kläm och godkänna hänvisningen till den förklaring som avses i femte klämmen. Slutligen fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

De internationella förpliktelserna godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 35/2005 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 11/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Regeringens proposition om godkännande av ändringar i konventionen om vägtrafik, konventionen om vägmärken och signaler och den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 55/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 10/2005 rd

Talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter beslutar riksdagen vid enda behandling om förslaget i första klämmen i kommunikationsutskottets betänkande, som gäller godkännande av ändringar i konventionen om vägtrafik och konventionen om vägmärken och signaler till den del de omfattas av Finlands behörighet samt ändringar i en annan överenskommelse. Slutligen fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

De internationella förpliktelserna godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av yrkeshögskolelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 24/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 2/2005 rd

Debatt (PTK 60/8).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård, lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt lagen om tillsyn över privat socialservice

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 34/2005 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 6/2005 rd

Debatt (PTK 60/9).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av förköpslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 24/2005 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 6/2005 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om fartygstrafikservice

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 33/2005 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 11/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 21.48.