Plenarprotokoll 60/2009 rd

PR 60/2009 rd

Justerat 2.0r

60. TISDAGEN DEN 2 JUNI 2009

Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (14.00—16.01 och 18.00—20.03) och andre vice talman Johannes Koskinen (16.01—18.00 och 20.03—22.12).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 22 ledamöter som frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Sampsa Kataja /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Jouko Laxell /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Marja Tiura /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Mirja Vehkaperä /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande 3 ledamöter:

 • Jyrki Kasvi /gröna (14.29)
 • Sampsa Kataja /saml (19.14)
 • Hanna-Leena Hemming /saml (19.19)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

2.6 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Anne Holmlund /saml
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Jan Vapaavuori /saml

2 och 3.6 ledamot

 • Tuija Nurmi /saml

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

2.6 ledamöterna

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Marjaana Koskinen /sd

__________

Talmannens minnesord över riksdagsledamot Susanna Haapoja

Plenum började med förste vice talmannens minnesord (PTK (60/0) ).

Riksdagsledamöterna lyssnade stående till talmannens minnesord.

En stunds tystnad.

__________

Förste vice talmannen:

Överläggningarna ajourneras och de fortsätter efter 3 minuter.

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen:

Statsrådet har den 28 maj 2009 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 42, 43/2009 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som lagutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Stopp för den växande arbetslösheten och jobb åt de unga

Interpellation  IP 2/2009 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen besvaras ledamot Tarja Filatovs m.fl. interpellation om den växande arbetslösheten och jobb åt de unga.

Efter svaret från statsrådet följer debatt, som inleds av interpellationens första undertecknare ledamot Tarja Filatov. Därefter följer en snabbdebatt där gruppanförandena får ta högst 10 minuter i anspråk. Övriga på förhand anmälda inlägg hålls i gruppanförandeordning och de får vara högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

När debatten har avslutats föreslår jag att riksdagen godkänner övergång till dagordningen enligt följande ordalydelse: "Riksdagen har hört svaret och övergår till dagordningen". De, som inte godkänner en sådan enkel övergång till dagordningen, ska redan under debatten föreslå ordalydelse för motiverad övergång till dagordningen eller att riksdagen remitterar ärendet till ett utskott.

Statsrådets svar på interpellationen

lämnades av arbetsminister Tarja Cronberg (PTK 60/1/1).
Med anledning av interpellationen fördes följande debatt (PTK 60/1, Wideroos 60/1/8).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 61/1/2009

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om taxitrafik

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 82/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport (RP 32/2009 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 83/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 85/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

5) Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2007

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 5/2008 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 4/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 4 juni 2009.

6) Justitiekanslerns i statsrådet berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser om hur lagstiftningen har följts för år 2007

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 16/2008 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 5/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 4 juni 2009.

7) Statsrådets redogörelse om ramar för statsfinanserna 2010—2013

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 9/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 3 juni 2009.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 56/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 5/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 3 juni 2009.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om yrkeskompetens för taxiförare och till vissa lagar som har samband med den samt till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 33/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 10/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 3 juni 2009.

10) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om principen om sista pensionsanstalt

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 73/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 3 juni 2009.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statens säkerhetsfond och kreditinstitutslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 5/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 7/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 3 juni 2009.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 38/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 6/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 4 juni 2009.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 49/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 7/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 4 juni 2009.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdagen den 3 juni 2009 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 22.12.

​​​​