Plenarprotokoll 61/2009 rd

PR 61/2009 rd

Justerat 2.0r

61. ONSDAGEN DEN 3 JUNI 2009

Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (14.03—16.03 och 17.59—20.01) och andre vice talman Johannes Koskinen (16.03—17.59 och 20.01—21.12).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 24 ledamöter som frånvarande:

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Jouko Laxell /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Satu Taiveaho /sd
 • Marja Tiura /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Matti Vanhanen /cent
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Paavo Väyrynen /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Satu Taiveaho /sd (14.27)
 • Reijo Kallio /sd (20.10)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

3.6 ledamöterna

 • Suvi Lindén /saml
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Matti Vanhanen /cent
 • Paavo Väyrynen /cent

3 och 4.6 ledamot

 • Anu Vehviläinen /cent

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Stopp för den växande arbetslösheten och jobb åt de unga

Voteringar

Interpellation  IP 2/2009 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen fattar riksdagen nu beslut om ledamot Tarja Filatovs m.fl. interpellation. Debatten om ärendet avslutades i plenum den 2 juni 2009.

Jag föreslår nu för riksdagens godkännande enkel övergång till dagordningen med följande ordalydelse: "Riksdagen har hört svaret och övergår till dagordningen."

I strid med talmannens förslag har ledamot Tarja Filatov med bifall av ledamöterna Minna Sirnö, Kari Kärkkäinen och Pentti Virtanen föreslagit följande formulering för motiverad övergång till dagordningen: "Riksdagen anser att regeringen har misslyckats med ekonomin och sysselsättningen och i synnerhet med att stoppa den växande ungdomsarbetslösheten och därför inte åtnjuter riksdagens förtroende, och övergår till dagordningen."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Förste vice talmannen:

I protokollet antecknas hur var och en har röstat.

Vid omröstningen om ledamot Filatovs förslag mot talmannens förslag godkände riksdagen talmannens förslag med rösterna

107 ja, 63 nej; 28 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen gick över till dagordningen.

2) Statsrådets redogörelse om ramar för statsfinanserna 2010—2013

Responsdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 9/2009 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen ska riksdagen nu besluta utifrån finansutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse 3.

Efter en presentation av utskottets ordförande följer en snabbdebatt som inleds med en omgång gruppanföranden som får räcka 7 minuter, övriga på förhand anmälda inlägg får räcka högst 5 minuter.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 61/2, Gestrin 61/2/7, 61/2/17, Nordman 61/2/119).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 63/2/2009

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

3) Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om tortyr i strafflagen samt till lag om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 76/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 153 och 158 a § i utlänningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 77/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 61/4).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter till Migrationsverket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 78/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 61/5).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 2 och 4 § i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 79/2009 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 61/6).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen och om ändring av 3 § i avfallslagen och av 1 och 2 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 80/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 56/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 5/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om yrkeskompetens för taxiförare och till vissa lagar som har samband med den samt till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 33/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 10/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

10) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om principen om sista pensionsanstalt

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 73/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 61/10).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statens säkerhetsfond och kreditinstitutslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 5/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 7/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

12) Regeringens proposition med förslag till skattekontolag och lagar om ändring av vissa skattelagar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 221/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 7/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om Riksfogdeämbetet, om ikraftträdande av vissa bestämmelser i utsökningsbalken samt ändring av utsökningsbalken

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 46/2009 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om auktion av vissa radiofrekvenser och om ändring av 4 och 12 § i kommunikationsmarknadslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 37/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 8/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till godkännande av ändringarna av 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och till lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 9/2009 rd

Andre vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån kommunikationsutskottets betänkande besluta om konventionen i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände ändringarna i bilagan till konventionen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 60/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 4/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 61/16).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 54 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt 21 § i lagen om fritt bildningsarbete

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 28/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 4/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 61/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 15/2009 rd

Lagmotion  LM 137/2008 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 27 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 2 kap. 11 a § i arbetsavtalslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 62/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 16/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 47/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 8/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 4 juni 2009.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdagen den 4 juni 2009 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 21.12.

​​​​