Plenarprotokoll 62/2002 rd

PR 62/2002 rd

Justerat 2.0r

62. TISDAGEN DEN 21 MAJ 2002

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Matti Kangas /vänst
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /saml
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jari Vilén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Johannes Koskinen /sd
 • Matti Kangas /vänst
 • Marjatta Vehkaoja /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

21.5 ledamöterna

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Martti Tiuri /saml
 • Jari Vilén /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

21.5 ledamöterna

 • Virpa Puisto /sd
 • Säde Tahvanainen /sd

21 och 22.5 ledamot

 • Riitta Prusti /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

21.5 ledamöterna

 • Matti Kangas /vänst
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets principbeslut av den 17 januari 2002 om Industrins Kraft Ab:s ansökan om byggandet av en kärnkraftsverksenhet

Enda behandlingen

Övrigt ärende  Ö 4/2001 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 9/2002 rd

Talmannen:

För enda behandling föredras 1) ärendet på dagordningen, som gäller statsrådets principbeslut av den 17 januari 2002 om Industrins Kraft Ab:s ansökan om byggandet av en kärnkraftverksenhet. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande nr 9.

Först tillåts debatt om hela ärendet och under debatten skall samtliga förslag i ärendet framställas. Därefter beslutar riksdagen vid enda behandlingen om de förslag som ekonomiutskottet lagt i sitt betänkande.

Efter en presentation av ekonomiutskottets ordförande förs en snabbdebatt som inleds med en omgång gruppanföranden som får räcka högst 15 minuter. Efter ett eventuellt inlägg från någon statsrådsmedlems sida och den debatt som följer kan ordförandena för de utskott som lämnat utlåtanden komma med inlägg på högst 7 minuter var om de så önskar. Efter dessa anföranden avbryts ärendets behandling, som fortsätter vid det plenum som inleds kl. 10 i morgon onsdag.

I anslutning till detta ärende tillåts debatt ytterligare om ärende 2) på dagordningen.

Debatt (PTK 62/1, Rosendahl 62/1/6, Gestrin 62/1/82).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 63/3/2002

2) Statsrådets principbeslut av den 17 januari 2002 om Posiva Ab:s ansökan om att slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle skall uppföras utbyggd

Enda behandlingen

Övrigt ärende  Ö 5/2001 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 10/2002 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § lagen om mynt

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 32/2002 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 8/2002 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag om godkännande av den reviderade Europeiska sociala stadgan och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan samt till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 229/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 16/2002 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslagen i första och andra klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av den i Strasbourg den 4 april 1996 upprättade reviderade Europeiska sociala stadgan och att lämna ett meddelande enligt denna. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Förslagen i första och andra klämmen i utrikesutskottets betänkande godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i utrikesutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna om naturresursbrott

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 203/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 7/2002 rd

Lagmotion  LM 7, 26, 29/2002 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i lagutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till nedläggning av bostadsdomstolarna och lagstiftning i samband med det

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 31/2001 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2002 rd

Åtgärdsmotion  AM 95/2001 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen som nu kan antas eller förkastas. Slutligen fattar riksdagen beslut om åtgärdsmotionen.

Debatt (PTK 62/6).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 63/1/2002

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagstiftningen om kommunikationsmarknaden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 241/2001 rd

Trafikutskottets betänkande  TrUB 5/2002 rd

Debatt (PTK 62/7).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn och om ändring av 6 och 7 § straffregisterlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 3/2002 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 1/2002 rd

Debatt (PTK 62/8).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 63/2/2002

9) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Republiken Uruguay om främjande av och skydd för investeringar samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 64/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 65/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 37 § utlänningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 66/2002 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av jaktlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 68/2002 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 62/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av virkesmätningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 69/2002 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 62/13).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning som har samband med ombildande av Centralen för utsädespotatis till ett aktiebolag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 70/2002 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 62/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Plenum avslutas kl. 20.32.

​​​​