Plenarprotokoll 64/2009 rd

PR 64/2009 rd

Justerat 2.0r

64. TISDAGEN DEN 9 JUNI 2009

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (14.01—15.56 och 20.00—20.57), förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.56—18.05) och andre vice talman Johannes Koskinen (18.05—20.00).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 25 ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Christina Gestrin /sv
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Juha Hakola /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyri Häkämies /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Hannes Manninen /cent
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Olli Nepponen /saml
 • Ville Niinistö /gröna
 • Sanna Perkiö /saml
 • Paula Risikko /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /saml
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Paavo Väyrynen /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande 3 ledamöter:

 • Ville Niinistö /gröna (14.17)
 • Anne Holmlund /saml (15.01)
 • Suvi Lindén /saml (15.02)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

8—10.6 ledamöterna

 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Sanna Perkiö /saml
 • Arto Satonen /saml

9.6 ledamöterna

 • Christina Gestrin /sv
 • Anne Holmlund /saml
 • Jyri Häkämies /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Paula Risikko /saml

9 och 10.6 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Paavo Väyrynen /cent

9—11.6 ledamot

 • Sinikka Hurskainen /sd

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

9.6 ledamot

 • Katja Taimela /sd

9—12.6 ledamot

 • Olli Nepponen /saml

__________

Ny ledamot

Talmannen:

Agrolog Lasse Hautala från Kauhajoki, som i egenskap av ersättare från Vasa valkrets träder i stället för ledamot Susanna Haapoja som avlidit den 30 maj 2009, har i dag den 9 juni 2009 uppvisat för mig sin behörigen granskade och godkända fullmakt och inlett sitt uppdrag som riksdagsledamot.

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Statsrådet har den 5 juni 2009 överlämnat till riksdagen unionsärendet U 44/2009 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

Statsrådets redogörelser

Talmannen:

Statsrådet har den 5 juni 2009 överlämnat till riksdagen en redogörelse om Östersjöns utmaningar och Östersjöpolitiken (SRR 6/2009 rd).

__________

Berättelser

Talmannen:

Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har den 23 april 2009 överlämnat till riksdagen en berättelse över verksamheten i organisationens parlamentariska församling 2008 (B 13/2009 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statens bokslutsberättelse för 2008
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2008 och statens bokslutsberättelse

Enda behandlingen

Berättelse  B 11/2009 rd

Berättelse  B 12/2009 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 1/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 64/1).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till en lag om öppettider inom detaljhandeln

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 84/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 64/2).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition om godkännande av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser för Förenta Nationernas operation i Centralafrikanska republiken och Tchad (MINURCAT) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 86/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till utrikesutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet och om ändring av 25 b och 48 § i upphovsrättslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 87/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 88/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 89/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till miljöutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 26/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 6/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 64/7).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av polisförvaltningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 58/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 64/8, Henriksson 64/8/3).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av tingsrättslagen och 12 § i lagen om utnämning av domare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 45/2009 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 64/9, Henriksson 64/9/1).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården och 2 a § i lagen om patientens ställning och rättigheter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 67/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om utbetalning av bostadssparpremie 2009—2011 och till ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ägarbostadslån

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 75/2009 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 5/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

12) Regeringens proposition om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 47/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 8/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 64/12).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 56/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 5/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om yrkeskompetens för taxiförare och till vissa lagar som har samband med den samt till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 33/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 10/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om principen om sista pensionsanstalt

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 73/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om statens säkerhetsfond och kreditinstitutslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 5/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 7/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 38/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 6/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 64/17).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 65/1/2009

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 49/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 7/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 64/18).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 65/2/2009

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport (RP 32/2009 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 32/2009 rd

Regeringens proposition  RP 83/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 11/2009 rd

Lagmotion  LM 25/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 10 juni 2009.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om stark autentisering och elektroniska signaturer samt till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 36/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 12/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 10 juni 2009.

21) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om överföring av fastighetsinskrivningsärendena från tingsrätterna till lantmäteriverket

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 30/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 5/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 10 juni 2009.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 85/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 10 juni 2009.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 59 c § i självstyrelselagen för Åland

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 57/2009 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 6/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 10 juni 2009.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 70/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 10/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 10 juni 2009.

25) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av passlagen och av vissa andra lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 234/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 9/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 10 juni 2009.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 24 kap. 1 § i strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 232/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 10/2009 rd

Åtgärdsmotion  AM 4/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 10 juni 2009.

27) Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna om alkoholbrott

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 84/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 11/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 10 juni 2009.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 65/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 6/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 10 juni 2009.

29) Regeringens proposition om godkännande av protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling samt med förslag till lag om ikraftsättande av de bestämmelser i nämnda protokoll som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 25/2009 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 10 juni 2009.

30) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 68/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2009 rd

Lagmotion  LM 31/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 10 juni 2009.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 74/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 21/2009 rd

Lagmotion  LM 45/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 10 juni 2009.

32) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och försäkringsbolagslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 52/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 8/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 10 juni 2009.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdagen den 10 juni 2009 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 20.57.

​​​​