Plenarprotokoll 65/2007 rd

PR 65/2007 rd

Justerat 2.0r

65. TISDAGEN DEN 16 OKTOBER 2007

Förhandlingarna leddes av talman Sauli Niinistö.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 33 ledamöter som frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Merikukka Forsius /gröna
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Heli Järvinen /gröna
 • Anne Kalmari /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Ilkka Kantola /sd
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Matti Kauppila /vänst
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jari Leppä /cent
 • Ville Niinistö /gröna
 • Mats Nylund /sv
 • Pentti Oinonen /saf
 • Sari Palm /kd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pekka Ravi /saml
 • Petri Salo /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Pekka Vilkuna /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

16.10 ledamot

 • Ilkka Kanerva /saml

16—19.10 ledamöterna

 • Anne Kalmari /cent
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Leppä /cent
 • Mats Nylund /sv
 • Pentti Oinonen /saf
 • Arto Satonen /saml
 • Pekka Vilkuna /cent

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

16—18.10 ledamot

 • Ville Niinistö /gröna

16—19.10 ledamot

 • Merikukka Forsius /gröna

16—31.10 ledamot

 • Petri Salo /saml

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Med statsrådets skrivelse av den 11 oktober 2007 har till riksdagen inkommit ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, ärendet U 30/2007 rd.

Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 75/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 7/2007 rd

Lagmotion  LM 62/2007 rd

Talmannen:

Till grund förbehandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 65/1).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 66/1/2007

2) Regeringens proposition med förslag till associationslagstiftning om gränsöverskridande fusioner och delningar i bolag med begränsat ansvar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 103/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om Rättspolitiska forskningsinstitutet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 104/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vallagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 105/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till grundlagsutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av befolkningsdatalagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 106/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 107/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 108/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensioner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 109/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 110/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 26 och 28 § i järnvägslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 114/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 115/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i elmarknadslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 116/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kärnenergilagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 117/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elsäkerhetslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 118/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 119/2007 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 65/15).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om Folkpensionsanstaltens rätt att få klientuppgifter som gäller underhållstrygghet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 120/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 121/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 27 § i lagen om arbetslöshetskassor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 13 kap. 11 § i arbetsavtalslagen samt 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 kap. 12 a § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om värdepappersföretag, lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och vissa lagar i samband därmed

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 43/2007 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 4/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslag 1—14 i regeringens proposition samt ett nytt lagförslag 15 i betänkandet beslutades i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1—14 i regeringens proposition samt det nya lagförslag 15 i betänkandet som beslutades i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen var härmed avslutad.

Ärendet var slutbehandlat.

24) Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 59/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 9/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 14 § i arkivlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 66/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 2/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 38/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag kl. 15.

Plenum avslutades kl. 17.11.

​​​​