Plenarprotokoll 65/2009 rd

PR 65/2009 rd

Justerat 2.0r

65. ONSDAGEN DEN 10 JUNI 2009

Överläggningarna leddes av andre vice talman Johannes Koskinen (14.01—15.59 och 20.09—21.57), förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.59—18.01 och 21.57—1.41) och talman Sauli Niinistö (18.01—20.09).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 26 ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Juha Hakola /saml
 • Heidi Hautala /gröna
 • Anne Holmlund /saml
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyrki Katainen /saml
 • Valto Koski /sd
 • Jouko Laxell /saml
 • Mika Lintilä /cent
 • Päivi Lipponen /sd
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Olli Nepponen /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Sanna Perkiö /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Paavo Väyrynen /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande 9 ledamöter:

 • Heidi Hautala /gröna (14.28)
 • Sirpa Paatero /sd (14.59)
 • Unto Valpas /vänst (15.15)
 • Mauri Pekkarinen /cent (15.48)
 • Mika Lintilä /cent (16.01)
 • Mikaela Nylander /sv (16.20)
 • Anne Holmlund /saml (16.35)
 • Valto Koski /sd (17.28)
 • Kimmo Tiilikainen /cent (18.19)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

10.6 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Anne Holmlund /saml

10 och 11.6 ledamöterna

 • Juha Korkeaoja /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent

10—12.6 ledamot

 • Jan Vapaavuori /saml

Sjukfrånvaro

Följande anmälning om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

10—12.6 ledamot

 • Katja Taimela /sd

__________

Åtgärdsmotioner

Antecknades till protokollet att talmanskonferensen den 9 juni 2009 beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 22—40/2009 rd.

__________

Utskottens medlemmar

Andre vice talmannen:

Med anledning av att ledamot Susanna Haapoja har avlidit väljs i stället för henne en ny medlem till jord- och skogsbruksutskottet, ersättare till försvarsutskottet och medlem till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Fyllnadsval förrättas i plenum på måndag nästa vecka den 15 juni 2009 kl. 12. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast nämnda måndag kl. 9.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 38/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 6/2009 rd

Andre vice talmannen:

Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 9 juni 2009.

Under debatten har ledamot Merja Kyllönen med bifall av ledamot Jyrki Yrttiaho framställt ett förslag till uttalande enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andre vice talmannen:

Till sist ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Merja Kyllönens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

100 ja, 60 nej; 39 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 49/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 7/2009 rd

Andre vice talmannen:

Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 9 juni 2009.

Under debatten har ledamot Merja Kyllönen med bifall av ledamot Jyrki Yrttiaho framställt ett förslag till uttalande enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andre vice talmannen:

Till sist ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Merja Kyllönens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

103 ja, 64 nej; 32 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ärendet slutbehandlat.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

3) Statsrådets redogörelse om Östersjöns utmaningar och Östersjöpolitiken

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 6/2009 rd

Andre vice talmannen:

Utom dagordningen föredras statsrådets redogörelse 6.

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet, som utrikesutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, ekonomiutskottet och framtidsutskottet ska lämna utlåtande till senast den 23 oktober 2009.

Efter minister Astrid Thors presentation av redogörelsen följer en snabbdebatt där gruppanförandena får ta högst 7 minuter i anspråk och övriga på förhand anmälda inlägg får vara högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även inlägg som hålls efter avsnittet med snabbdebatt är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 65/3, min. Thors 65/3/1, Kaunisto 65/3/2, Gestrin 65/3/7, Andersson 65/3/57, Nauclér 65/3/58).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts här och fortsätter efter att behandlingen av ärende 18) på dagordningen är slutförd.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

4) Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa om verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2008

Remissdebatt

Berättelse  B 13/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet.

Debatt (PTK 65/4).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts här och fortsätter senare under detta plenum.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av passlagen och av vissa andra lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 234/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 9/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 65/5).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 66/2/2009

6) Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna om alkoholbrott

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 84/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 11/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 65/6).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 66/3/2009

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 85/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2009 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 65/7).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 66/4/2009

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 68/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2009 rd

Lagmotion  LM 31/2008 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 65/8).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 66/5/2009

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och försäkringsbolagslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 8/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 66/6/2009

10) Regeringens proposition med förslag till lag om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 74/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 21/2009 rd

Lagmotion  LM 45/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 65/10).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 59 c § i självstyrelselagen för Åland

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 57/2009 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 6/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 65/11, Nauclér 65/11/1).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 70/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 10/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 65/12).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 24 kap. 1 § i strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 232/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 10/2009 rd

Åtgärdsmotion  AM 4/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 65/13).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget i propositionen och i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport (RP 32/2009 rd)

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 32/2009 rd

Regeringens proposition  RP 83/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 11/2009 rd

Lagmotion  LM 25/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 65/14).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget i propositionerna enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om stark autentisering och elektroniska signaturer samt till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 36/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 12/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslag 1 och 2, 4—8 samt 10 och 11 enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 3 och 9 förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

16) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om överföring av fastighetsinskrivningsärendena från tingsrätterna till lantmäteriverket

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 30/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 5/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 65/16).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 65/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 6/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 65/17).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

18) Regeringens proposition om godkännande av protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling samt med förslag till lag om ikraftsättande av de bestämmelser i nämnda protokoll som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 25/2009 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

3) Statsrådets redogörelse om Östersjöns utmaningar och Östersjöpolitiken

Remissdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 6/2009 rd

Förste vice talmannen:

Nu fortsätter behandlingen av ärende 3) på dagordningen, som avbröts på det föregående dygnets sida.

Debatten fortsatte (PTK 65/3).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till miljöutskottet, som utrikesutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, ekonomiutskottet och framtidsutskottet ska lämna utlåtande till senast den 23 oktober 2009.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

4) Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa om verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2008

Remissdebatt

Berättelse  B 13/2009 rd

Förste vice talmannen:

Nu fortsätter behandlingen av 4) ärendet på dagordningen, som avbröts på det föregående dygnets sida i detta plenum.

Ingen fortsatt debatt.

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till utrikesutskottet.

__________

19) Lag om ändring av 9 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Remissdebatt

Lagmotion  LM 47/2009 rd (Merja Kyllönen /vänst)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 65/19).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

20) Lag om ändring av 23 kap. 3 § i strafflagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 48/2009 rd (Merja Kyllönen /vänst)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 65/20).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

21) Lag om ändring av 22 och 34 § i lagen om faderskap

Remissdebatt

Lagmotion  LM 51/2009 rd (Kari Uotila /vänst m.fl.)

Förste vice talmannen:

Ärendet stryks från dagordningen.

22) Statsrådets redogörelse för genomförandet av integrationslagen

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 11 juni 2009.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om taxitrafik

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 82/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 13/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 11 juni 2009.

24) Regeringens proposition med förslag till universitetslag och lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 7/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2009 rd

Lagmotion  LM 13, 26/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 11 juni 2009.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 26/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 6/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 11 juni 2009.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i dag torsdagen den 11 juni 2009 kl. 16.

Plenum avslutades torsdagen den 11 juni 2009 kl. 1.41.

​​​​