Plenarprotokoll 65/2010 rd

PR 65/2010 rd

Justerat 2.0r

65. TISDAGEN DEN 15 JUNI 2010

Överläggingarna leddes av talman Sauli Niinistö (14.02—16.01 och 20.00—21.58), andre vice talman Tarja Filatov (16.01—17.57 och 21.58—23.13) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (17.57—20.00).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 43 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Alatalo /cent
 • Thomas Blomqvist /sv (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (r)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Juha Hakola /saml (r)
 • Lasse Hautala /cent (r)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Hanna-Leena Hemming /saml (r)
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Reijo Kallio /sd (r)
 • Arja Karhuvaara /saml (r)
 • Johanna Karimäki /gröna (r)
 • Tanja Karpela /cent (f)
 • Elsi Katainen /cent (r)
 • Valto Koski /sd (r)
 • Jaakko Laakso /vänst (r)
 • Suvi Lindén /saml
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Petteri Orpo /saml
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Petri Pihlajaniemi /saml (r)
 • Raimo Piirainen /sd (r)
 • Veijo Puhjo /vänst (r)
 • Erkki Pulliainen /gröna (s)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf (s)
 • Pertti Salovaara /cent
 • Paula Sihto /cent (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (r)
 • Marja Tiura /saml (r)
 • Tapani Tölli /cent (r)
 • Raija Vahasalo /saml
 • Unto Valpas /vänst (r)
 • Erkki Virtanen /vänst

Efter namnuppropet anmälde sig följande 9 ledamöter:

 • Erkki Virtanen /vänst (14.17)
 • Heikki A. Ollila /saml (14.17)
 • Tapani Mäkinen /saml (14.22)
 • Matti Ahde /sd (16.41)
 • Unto Valpas /vänst (17.07)
 • Tuija Nurmi /saml (17.31)
 • Veijo Puhjo /vänst (17.50)
 • Tapani Tölli /cent (20.48)
 • Valto Koski /sd (21.06)

__________

Regeringens propositioner

Talmannen:

Republikens president har 11.6.2010 överlämnat regeringens propositioner RP 77—94/2010 rd till riksdagen.

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Statsrådet har 10.6.2010 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 19, 20/2010 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 376, 394, 398, 402, 403, 405—410, 415—417, 420, 429, 432, 438, 452/2010 rd antecknades ha anlänt.

__________

Berättelser

Talmannen:

Statens revisionsverk har 14.6.2010 överlämnat till riksdagen en berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet i Lovisa 2009 (B 16/2010 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om hälso- och sjukvård samt lagar om ändring av fölkhälsolagen, lagen om specialiserad sjukvård och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 90/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 65/1 Nordman, 65/1/20).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i narkotikalagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 93/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 65/2).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 59 a § i självstyrelselagen för Åland

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 77/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 65/3, Nauclér 65/3/1).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 21 kap. 16 § i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 78/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 65/4).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

5) Regeringens proposition om godkännande av tilläggsprotokollet till Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption och av återkallandet av en av reservationerna mot konventionen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 79/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 65/5).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 80/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 65/6).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol samt till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 81/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

8) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Antigua och Barbuda om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 82/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

9) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 83/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

10) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 84/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

11) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Saint Lucia om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 85/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

12) Regeringens proposition om godkännande av konventionen om fördelning av nationella uppbördskostnader som Europeiska unionens medlemsstater behåller samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 86/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 87/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 65/13).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 28 § i lagen om försäkringsförmedling

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 89/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om arbetspension för den privata sektorn samt till lag om ändring av 11 och 55 § i folkpensionslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 91/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om medling vid brott och i vissa tvister

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 92/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 65/16).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 94/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 65/17).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

18) Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2009

Remissdebatt

Berättelse  B 14/2010 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagslagutskottet.

Ärendet bordlades vid plenum 10.6.2010.

PR 64/4/2010

Även riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen är närvarande.

Debatt (PTK 65/18).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 22 § i ordningslagen, lagen om ordningsvakter och lagen om privata säkerhetstjänster

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 239/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 11/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

20) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 134 § i kommunikationsmarknadslagen, 134 § i kommunikationsmarknadslagen och lagen om televisions- och radioverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 13/2010 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 8/2010 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 65/20).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

21) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning samt 54 a och 54 e § i läkemedelslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 180/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2010 rd

Lagmotion  LM 111, 115, 133/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 65/21).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 och 19 c § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 25/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 9/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 65/22).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 66/1/2010

23) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 16/2010 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 10/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 11/2010 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

25) Regeringens proposition med förslag till godkännande av gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, om tillämpning av överenskommelsen och om upphävande av vissa lagar

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 264/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2010 rd

Andre vice talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från jord- och skogsbruksutskottets betänkande beslut om överenskommelsen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Debatt (PTK 65/25).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 66/2/2010

26) Regeringens proposition med förslag till lag om nödcentralsverksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 262/2009 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 12/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 16.6.2010.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utnämning av domare

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 51/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2010 rd

Lagmotion  LM 28/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 16.6.2010.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 29/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 13/2010 rd

Åtgärdsmotion  AM 54/2007 rd, 38/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 16.6.2010.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ungdomslagen samt 5 § i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 1/2010 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 16.6.2010.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 71/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 16.6.2010.

31) Regeringens proposition om godkännande av konventionen om internationellt skydd av vuxna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpningen av konventionen och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med konventionen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 61/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 13/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 16.6.2010.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 16.6.2010 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 23.13.

​​​​