Plenarprotokoll 66/2009 rd

PR 66/2009 rd

Justerat 2.0r

66. TORSDAGEN DEN 11 JUNI 2009

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (16.04—18.00 och 21.59—0.17), andre vice talman Johannes Koskinen (18.00—19.58 och 0.17—2.09) samt förste vice talman Seppo Kääriäinen (19.58—21.59).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 37 ledamöter som frånvarande:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /saml
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Ilkka Kantola /sd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Krista Kiuru /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Jouko Laxell /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Päivi Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Sanna Perkiö /saml
 • Lyly Rajala /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Timo Soini /saf
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Tommy Tabermann /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Marja Tiura /saml
 • Lenita Toivakka /saml
 • Tuulikki Ukkola /saml
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Pia Viitanen /sd
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Pertti Virtanen /saf

Efter namnuppropet anmälde sig följande 6 ledamöter:

 • Anni Sinnemäki /gröna (16.48)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (16.49)
 • Mauri Pekkarinen /cent (18.43)
 • Hannes Manninen /cent (21.49)
 • Krista Kiuru /sd (23.18)
 • Juha Korkeaoja /cent (0.54)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

11.6 ledamöterna

 • Suvi Lindén /saml
 • Sanna Perkiö /saml
 • Anu Vehviläinen /cent

11 och 12.6 ledamöterna

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Ilkka Kantola /sd
 • Tuulikki Ukkola /saml

11—13.6 ledamot

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Tommy Tabermann /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Pia Viitanen /sd

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

9.6 ledamot

 • Kari Kärkkäinen /kd

11.6 ledamot

 • Sari Sarkomaa /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av passlagen och av vissa andra lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 234/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 9/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 10 juni 2009.

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Beslut

Lagförslag 1

Riksdagen godkände 3, 3 a—3 c, 4, 4 a, 5, 5 a—5 c och 6 § enligt betänkandet.

6 a §

Maarit Feldt-Ranta /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin sillä on vastalauseessa 1.

Unto Valpas /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Feldt-Rannan ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Maarit Feldt-Ranta har med bifall av ledamot Unto Valpas föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Maarit Feldt-Rantas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 6 a § enligt betänkandet med rösterna

106 ja, 44 nej; 49 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen godkände 10, 11, 14, 15, 17—19, 21, 22, 24, 25 och 29 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Lagförslag 2

Riksdagen godkände 3, 10 a, 15 och 16 § enligt betänkandet.

16 a §

Unto Valpas /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaisesti, että pykälä poistetaan.

Veijo Puhjo /vänst:

Herra puhemies! Kannatan ed. Valppaan ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Unto Valpas har med bifall av ledamot Veijo Puhjo föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Unto Valpas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 16 a § enligt betänkandet med rösterna

108 ja, 43 nej, 1 avstår; 47 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen godkände 19, 23, 37 och 40 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 3—5 enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna om alkoholbrott

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 84/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 11/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 10 juni 2009.

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i propositionen enligt betänkandet.

Lagförslag 2 i propositionen

33 §, som inte ingår i betänkandet

Pirkko Ruohonen-Lerner /saf:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, jota olen vastalauseessani esittänyt. Pykälä koskee alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä Ranskan mallin mukaisesti.

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Ruohonen-Lernerin järkevää esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Pirkko Ruohonen-Lerner har med bifall av ledamot Raimo Vistbacka föreslagit att pargrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Pirkko Ruohonen-Lerners förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 33 § inte ingår, med rösterna

119 ja, 33 nej; 47 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen godkände 34, 50 a, 50 b § och 8 kap. rubrik, 57, 58, 60, 60 a—60 c §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 3 i propositionen och i det nya lagförslag 4 i betänkandet enligt utskottets förslag.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 85/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 10 juni 2009.

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Beslut

11 kap. 8 §

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen esityksen, joka tarkoittaa sitä, että kassat velvoitetaan maksamaan vähintään 80 prosenttia etuudesta ennakkona.

Jyrki Yrttiaho /vänst:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Virtasen tekemää ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Erkki Virtanen har med bifall av ledamot Jyrki Yrttiaho föreslagit att pargrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Erkki Virtanens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 11 kap 8 § enligt betänkandet med rösterna

103 ja, 50 nej; 46 frånvarande.

( Omr. 4 )

Riksdagen godkände 11 kap. rubrik samt ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 68/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2009 rd

Lagmotion  LM 31/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 10 juni 2009.

Under allmänna debatten har ledamot Anneli Kiljunen föreslagit med bifall av ledamot Jyrki Yrttiaho att till grund för behandlingen ska läggas lagförslagen i reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Först förrättas omröstning om förslaget om grunden för behandlingen.

Vid omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen utskottets förslag till grund för behandlingen med rösterna

96 ja, 56 nej; 47 frånvarande.

( Omr. 5 )

Talmannen:

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen i propositionen.

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och försäkringsbolagslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 8/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 10 juni 2009.

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Beslut

Lagförslag 1

Riksdagen godkände 2 kap. 8 § och kapitlets rubrik, 4 kap. 2 § och kapitlets rubrik, 5 kap. 1 a § enligt betänkandet.

5 kap. 5 §

Jouko Skinnari /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä kuuluisi vastalauseen mukaisesti.

Matti Kangas /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Skinnarin tekemää hyvää esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Jouko Skinnari har med bifall av ledamot Matti Kangas föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Jouko Skinnaris förslag mot betänkandet godkände riksdagen 5 kap. 5 § enligt betänkandet med rösterna

103 ja, 49 nej; 47 frånvarande.

( Omr. 6 )

Riksdagen godkände 5 kap. 6—8 §, 12, 16, 18, 19 och 21—23 § och kapitlets rubrik, 9 kap. 7, 17 och 18 § och kapitlets rubrik samt ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslag 2 och 3 enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Regeringens proposition med förslag till universitetslag och lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 7/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2009 rd

Lagmotion  LM 13, 26/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 66/7, Nylander 66/7/51).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts här och fortsätter efter att debatten om ärende 8) på dagordningen är slutförd. Då förrättas omröstningar om båda ärendena i följd med början från detta ärende.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 26/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 6/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 66/8).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts här och försätter efter att omröstningarna i anslutning till ärende 7) på dagordningen är slutförda. Därefter följer omröstningar om detta ärende.

__________

7) Regeringens proposition med förslag till universitetslag och lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 7/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2009 rd

Lagmotion  LM 13, 26/2009 rd

Talmannen:

Allmänna debatten avslutades tidigare under detta plenum.

Under allmänna debatten har ledamot Tuula Peltonen föreslagit med bifall av ledamot Jacob Söderman att till grund för behandlingen ska läggas lagförslagen i reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Först förrättas omröstning om förslaget om grunden för behandlingen.

Vid omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen utskottets förslag till grund för behandlingen med rösterna

81 ja, 43 nej; 75 frånvarande.

( Omr. 7 )

Talmannen:

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen i propositionen.

Lagförslag 1 i propositionen

Riksdagen godkände 1 och 2 § enligt betänkandet.

3 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. Katsomme, että hallituksen tulisi korostaa myös yliopistojen taloudellista itsenäisyyttä.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Peltosen ehdotusta.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Arhinmäen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Pauliina Viitamies föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ledamot Paavo Arhinmäki har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Först förrättas omröstning om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag godkände riksdagen ledamot Tuula Peltonens förslag med rösterna

113 ja, 14 nej; 72 frånvarande.

( Omr. 8 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 3 § enligt betänkandet med rösterna

85 ja, 41 nej; 73 frånvarande.

( Omr. 9 )

Riksdagen godkände 4 och 5 §, 1 kap. rubrik och 6—9 § enligt betänkandet.

10 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hylätään vastalauseiden 1 ja 2 mukaisesti.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Peltosen ehdotusta, se on myös meidän vastalauseemme mukainen.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 10 § enligt betänkandet med rösterna

91 ja, 38 nej; 70 frånvarande.

( Omr. 10 )

Riksdagen godkände 11 och 12 §, 2 kap. rubrik och 13 § enligt betänkandet.

14 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että pykälä saa vastalauseen 3 mukaisen muodon.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Pauliina Viitamies föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ledamot Paavo Arhinmäki har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Ledamot Leena Rauhala har med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Vid omröstningarna ställs först ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot ledamot Leena Rauhalas förslag och slutligen det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag godkände riksdagen ledamot Tuula Peltonens förslag med rösterna

114 ja, 15 nej; 70 frånvarande.

( Omr. 11 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot ledamot Leena Rauhalas förslag godkände riksdagen ledamot Leena Rauhalas förslag med rösterna

89 ja, 40 nej; 70 frånvarande.

( Omr. 12 )

Vid 3) omröstningen om ledamot Leena Rauhalas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 14 § enligt betänkandet med rösterna

81 ja, 49 nej; 69 frånvarande.

( Omr. 13 )

15 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Pauliina Viitamies föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ledamot Paavo Arhinmäki har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Ledamot Leena Rauhala har med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Vid omröstningarna ställs först ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot ledamot Leena Rauhalas förslag och slutligen det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag godkände riksdagen ledamot Tuula Peltonens förslag med rösterna

115 ja, 14 nej; 70 frånvarande.

( Omr. 14 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot ledamot Leena Rauhalas förslag godkände riksdagen ledamot Leena Rauhalas förslag med rösterna

89 ja, 41 nej; 69 frånvarande.

( Omr. 15 )

Vid 3) omröstningen om ledamot Leena Rauhalas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 15 § enligt betänkandet med rösterna

81 ja, 49 nej; 69 frånvarande.

( Omr. 16 )

16 §

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Paavo Arhinmäki har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 16 § enligt betänkandet med rösterna

111 ja, 18 nej; 70 frånvarande.

( Omr. 17 )

17 §

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Arhinmäen ehdotusta.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Paavo Arhinmäki har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Ledamot Leena Rauhala har med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Vid omröstningarna ställs först ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Leena Rauhalas förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Leena Rauhalas förslag godkände riksdagen ledamot Leena Rauhalas förslag med rösterna

109 ja, 21 nej; 69 frånvarande.

( 18 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Leena Rauhalas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 17 § enligt betänkandet med rösterna

103 ja, 27 nej; 69 frånvarande.

( Omr. 19 )

18 §

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että tämä 18 § saa sen muodon, joka on näissä kaikissa vastalauseissa sama.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan, jos asia on näin.

Talmannen:

Ledamot Leena Rauhala har med bifall av ledamot Tuula Peltonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Leena Rauhalas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 18 § enligt betänkandet med rösterna

81 ja, 49 nej; 69 frånvarande.

( Omr. 20 )

Riksdagen godkände 19—21 § enligt betänkandet.

22 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa muodon, joka on vastalauseessa 3.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Pauliina Viitamies föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ledamot Paavo Arhinmäki har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Ledamot Leena Rauhala har med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Vid omröstningarna ställs först ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot ledamot Leena Rauhalas förslag och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag godkände riksdagen ledamot Tuula Peltonens förslag med rösterna

116 ja, 14 nej; 69 frånvarande.

( 21 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot ledamot Leena Rauhalas förslag godkände riksdagen ledamot Leena Rauhalas förslag med rösterna

89 ja, 41 nej; 69 frånvarande.

( 22 )

Vid 3) omröstningen om ledamot Leena Rauhalas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 22 § enligt betänkandet med rösterna

81 ja, 49 nej; 69 frånvarande.

( Omr. 23 )

23 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Pauliina Viitamies föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 23 § enligt betänkandet med rösterna

87 ja, 43 nej; 69 frånvarande.

( Omr. 24 )

24 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. Korostamme yliopistoyhteisön valtaa.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Pauliina Viitamies föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ledamot Paavo Arhinmäki har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Vid omröstningarna ställs först ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag godkände riksdagen ledamot Tuula Peltonens förslag med rösterna

116 ja, 14 nej; 69 frånvarande.

( 25 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 24 § enligt betänkandet med rösterna

87 ja, 43 nej; 69 frånvarande.

( Omr. 26 )

25 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Pauliina Viitamies föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ledamot Paavo Arhinmäki har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Vid omröstningarna ställs först ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag godkände riksdagen ledamot Tuula Peltonens förslag med rösterna

114 ja, 15 nej; 70 frånvarande.

( 27 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 25 § enligt betänkandet med rösterna

89 ja, 41 nej; 69 frånvarande.

( Omr. 28 )

26 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Pauliina Viitamies föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ledamot Paavo Arhinmäki har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Vid omröstningarna ställs först ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag godkände riksdagen ledamot Tuula Peltonens förslag med rösterna

117 ja, 14 nej; 68 frånvarande.

( 29 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 26 § enligt betänkandet med rösterna

88 ja, 43 nej; 68 frånvarande.

( Omr. 30 )

Riksdagen godkände 27—30 § och 3 kap. rubrik enligt betänkandet.

31 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. Haluamme, että henkilöstön kelpoisuusehdoista säädetään asetuksella.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Peltosen esitystä.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 31 § enligt betänkandet med rösterna

82 ja, 49 nej; 69 frånvarande.

( Omr. 31 )

32 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. Haluamme, että myös virkasuhde olisi mahdollinen.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa muodon, joka on vastalauseessa 3.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Pauliina Viitamies föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ledamot Paavo Arhinmäki har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Ledamot Leena Rauhala har med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Vid omröstningarna ställs först ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot ledamot Leena Rauhalas förslag och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag godkände riksdagen ledamot Tuula Peltonens förslag med rösterna

115 ja, 15 nej; 69 frånvarande.

( 32 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot ledamot Leena Rauhalas förslag godkände riksdagen ledamot Leena Rauhalas förslag med rösterna

90 ja, 41 nej; 68 frånvarande.

( 33 )

Vid 3) omröstningen om ledamot Leena Rauhalas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 32 § enligt betänkandet med rösterna

82 ja, 49 nej; 68 frånvarande.

( Omr. 34 )

Riksdagen godkände 33—35 § och 4 kap. rubrik samt 36 och 37 § enligt betänkandet.

38 §

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Paavo Arhinmäki har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 38 § enligt betänkandet med rösterna

108 ja, 23 nej; 68 frånvarande.

( Omr. 35 )

Riksdagen godkände 39 och 40 § enligt betänkandet.

41 §

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Paavo Arhinmäki har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 41 § enligt betänkandet med rösterna

108 ja, 23 nej; 68 frånvarande.

( Omr. 36 )

Riksdagen godkände 42—47 § och 5 kap. rubrik enligt betänkandet.

48 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Pauliina Viitamies föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ledamot Paavo Arhinmäki har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Vid omröstningarna ställs först ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag godkände riksdagen ledamot Tuula Peltonens förslag med rösterna

117 ja, 14 nej; 68 frånvarande.

( 37 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 48 § enligt betänkandet med rösterna

89 ja, 41 nej; 69 frånvarande.

( Omr. 38 )

49 §

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Paavo Arhinmäki har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 49 § enligt betänkandet med rösterna

114 ja, 15 nej; 70 frånvarande.

( Omr. 39 )

Riksdagen godkände 50—59 § och 6 kap. rubrik, 60—67 § och 7 kap. rubrik, 68—75 § och 8 kap. rubrik, 76—81 § och 9 kap. rubrik, 82—86 § och 10 kap. rubrik, 87—93 § och 11 kap. rubrik samt ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Lagförslag 2 i propositionen

Riksdagen godkände 1—5 § enligt betänkandet.

6 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa muodon, joka on vastalauseessa 3, ja nämä ovat saman sisältöiset — siis kannatan ed. Peltosen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Leena Rauhala föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 6 § enligt betänkandet med rösterna

82 ja, 49 nej; 68 frånvarande.

( Omr. 40 )

Riksdagen godkände 7—9 § enligt betänkandet.

10 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. Haluamme turvata henkilöstön aseman siirtymäaikana.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen 3 mukaisen muodon.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Pauliina Viitamies föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Ledamot Leena Rauhala har med bifall av ledamot Kari Kärkkäinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Vid omröstningarna ställs först ledamot Leena Rauhalas förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Leena Rauhalas förslag mot ledamot Tuula Peltonens förslag godkände riksdagen ledamot Tuula Peltonens förslag med rösterna

123 ja, 8 nej; 68 frånvarande.

( 41 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 10 § enligt betänkandet med rösterna

81 ja, 49 nej; 69 frånvarande.

( Omr. 42 )

Riksdagen godkände 11—17 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 3—6 i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 26/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 6/2009 rd

Talmannen:

Allmänna debatten avslutades tidigare under detta plenum.

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Beslut

Riksdagen godkände 3 § enligt betänkadet.

4 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Herra puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 4 § enligt betänkandet med rösterna

82 ja, 49 nej; 68 frånvarande.

( Omr. 43 )

Riksdagen godkände 7, 9 och 11 § enligt betänkandet.

13 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 13 § enligt betänkandet med rösterna

87 ja, 43 nej; 69 frånvarande.

( Omr. 44 )

Riksdagen godkände 17, 18, 20—23 och 26 § enligt betänkandet.

26 b §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä pykälä saa muodon, joka on vastalauseessa.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 26 b § enligt betänkandet med rösterna

94 ja, 37 nej; 68 frånvarande.

( Omr. 45 )

Riksdagen godkände 27 och 29 § enligt betänkandet.

30 §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 30 § enligt betänkandet med rösterna

91 ja, 40 nej; 68 frånvarande.

( Omr. 46 )

Riksdagen godkände 31, 41 och 42 § enligt betänkandet.

42 a §

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 42 a § enligt betänkandet med rösterna

82 ja, 48 nej; 69 frånvarande.

( Omr. 47 )

En ny 42 b §, som inte ingår i betänkandet

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että hyväksytään uusi 42 b § siinä muodossa kuin on vastalauseessa.

Paavo Arhinmäki /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Talmannen:

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Paavo Arhinmäki föreslagit att riksdagen godkänner en ny 42 b § enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Tuula Peltonens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet, där 42 b § inte ingår, med rösterna

81 ja, 48 nej; 70 frånvarande.

( Omr. 48 )

Riksdagen godkände 43 a och 43 b §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om taxitrafik

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 13/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 66/9).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

10) Statsrådets redogörelse för genomförandet av integrationslagen

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2009 rd

Andre vice talmannen:

Utom dagordningen ska riksdagen nu besluta utifrån förvaltningsutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse 4/2008 rd om genomförandet av integrationslagen.

Efter en presentation av utskottets ordförande följer en snabbdebatt där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får räcka högst 5 minuter.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 66/10, min. Thors 66/10/2, 66/10/16).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 69/1/2009

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

11) Lag om ändring av 10 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 39/2009 rd (Jari Larikka /saml m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 66/11).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

12) Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 49/2009 rd (Anna-Maja Henriksson /sv m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 66/12, Henriksson 66/12/1).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i dag fredagen den 12 juni 2009 kl. 13.

Plenum avslutades fredagen den 12 juni 2009 kl. 2.09.

​​​​