Plenarprotokoll 66/2013 rd

PR 66/2013 rd

Justerat 2.0r

66. FREDAGEN DEN 7 JUNI 2013

Överläggningarna leddes av andre vice talman Anssi Joutsenlahti (13.00—13.31).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 26 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (s)
 • Paavo Arhinmäki /vänst (r)
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Markku Eestilä /saml
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Teuvo Hakkarainen /saf (s)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Anne Holmlund /saml
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Antti Kaikkonen /cent (s)
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Jyrki Katainen /saml (r)
 • Esko Kurvinen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Pentti Oinonen /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (r)
 • Heli Paasio /sd
 • Tom Packalén /saf
 • Raimo Piirainen /sd (r)
 • Pekka Ravi /saml
 • Paula Risikko /saml
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Jyrki Yrttiaho /vg (s)

__________

Regeringens propositioner

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Statsrådet har 6.6.2013 riksdagen överlämnat regeringens propositioner RP 62—70/2013 rd till.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 320, 322, 336, 352, 359, 362, 365, 373, 374, 378, 379, 381, 383, 410/2013 rd antecknades ha anlänt.

__________

Berättelser

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Statens revisionsverk har 30.5.2013 till riksdagen överlämnat en särskild berättelse om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2012 (B 14/2013 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av yrkeshögskolelagen och av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 9/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 1/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 5.6.2013.

PR 64/2/2013

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Beslut

17 § i lagförslag 1

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ritva Elomaa har understödd av Kimmo Kivelä föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Ritva Elomaas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 17 § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

135 ja, 37 nej; 27 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ikraftträdandebestämmelsen i lagförslag 1

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Inkeri Kerola har understödd av Tuomo Puumala föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Inkeri Kerolas förslag mot betänkandet godkände riksdagen ikraftträdandebestämmelsen i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

102 ja, 58 nej, 1 avstår; 38 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

__________

Kauko Tuupainens, Pertti Virtanens, Pentti Kettunens, Esko Kivirantas, Eero Reijonens och Maria Tolppanens anmälningar att de avsåg rösta "nej", men att röstningsknappen inte fungerade vid omröstningen anteckandes till protokollet.

__________

2) Riksdagens justitieombudsmans årsberättelse 2012

Remissdebatt

Berättelse  B 4/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 66/2).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 67/18/2013

3) Statsrådets redogörelse till riksdagen om verkställandet och utfallet av regionförvaltningsreformen

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 1/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.6.2013.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 23/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 16/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.6.2013.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 11.6.2013 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.31.