Plenarprotokoll 67/2013 rd

PR 67/2013 rd

Justerat 2.0r

67. TISDAGEN DEN 11 JUNI 2013

Överläggingarna leddes av andre vice talman Anssi Joutsenlahti (14.04—15.30 och 17.49—20.14) och förste vice talman Pekka Ravi (15.30—17.49 och 20.14—22.10).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 34 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (r)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Tarja Filatov /sd (r)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Timo Heinonen /saml (r)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Antti Kaikkonen /cent (r)
 • Saara Karhu /sd
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Inkeri Kerola /cent (r)
 • Martti Korhonen /vänst (r)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jari Lindström /saf (r)
 • Mika Lintilä /cent
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Lasse Männistö /saml
 • Martti Mölsä /saf (r)
 • Mika Niikko /saf
 • Sari Palm /kd (r)
 • Paula Risikko /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Annika Saarikko /cent
 • Anni Sinnemäki /gröna (r)
 • Timo Soini /saf (r)
 • Ismo Soukola /saf
 • Maria Tolppanen /saf (r)
 • Anu Urpalainen /saml (r)
 • Mirja Vehkaperä /cent (r)
 • Pia Viitanen /sd
 • Anne-Mari Virolainen /saml (r)
 • Juha Väätäinen /saf (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 4 ledamöter:

 • Rakel Hiltunen /sd (14.38)
 • Johannes Koskinen /sd (14.52)
 • Markku Rossi /cent (16.10)
 • Timo Heinonen /saml (17.41)

__________

Unionsärenden

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Statsrådet har 6.6.2013 till riksdagen överlämnat unionsärendena U 32—34/2013 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som finansutskottet och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 32,

kulturutskottet om ärende U 33 samt

arbetslivs- och jämställdhetsutskottet om ärende U 34.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Val av biträdande justitieombudsman

Val

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens biträdande justitieombudsman väljs för en mandatperiod om fyra år som börjar 1.10.2013 och löper ut 30.9.2017.

Till ledamöterna har utdelats ett utdrag ur grundlagsutskottets protokoll med utskottets bedömning av personen som anmält sig för ämbetet. Ansökningen från personen som anmält sig till ämbetet har hållits framlagd på centralkansliet.

Valet förrättas på samma sätt som val av talman, alltså med slutna sedlar. På röstsedeln får endast finnas den föreslagnas namn så tydligt angivet att oklarhet om vem som avses inte kan uppstå. Annan röstsedel förkastas. Valet förrättas med en urna. Ledamöterna lägger sina valsedlar, som ska vara hopvikta så att insidan inte syns, i urnan i den ordning deras namn ropas upp.

Jag ber följande ledamöter biträda vid valförrättningen: Lenita Toivakka, Sirpa Paatero, Pirkko Mattila och Anne Kalmari.

Valförrättningen inleddes.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Valresultatet tillkännages.

Sekreteraren läste:

Vid valet har röster tillfallit juris doktor Jussi Pajuoja 156 röster. Dessutom har en blank röstsedel lämnats in och två röstsedlar med namnet Kalliorinne, men eftersom denna person inte har anmält sig för uppdraget har röstsedlarna kasserats.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Eftersom juris doktor Jussi Pajuoja vid valet har erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna, har han valts till riksdagens biträdande justitieombudsman för den mandatperiod som börjar 1.10.2013 och löper ut 30.9.2017.

2) Statsrådets redogörelse till riksdagen om verkställandet och utfallet av regionförvaltningsreformen

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 1/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Nu ska riksdagen utifrån förvaltningsutskottets betänkande besluta om ett ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse.

Efter utskottets ordförandes presentation följer en snabbdebatt, där de anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 67/2, Nylander 67/2/10, 67/2/48).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sammanslagning av berättelsen om regeringens åtgärder och statens bokslutsberättelse

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 62/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som revisionsutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om rättegång i brottmål och av vissa andra lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 63/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 67/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

5) Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen, av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt 3 och 3 c § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst som följd av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 65/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och 41 och 45 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 66/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 7) på dagordningen.

Debatt (PTK 67/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elev- och studerandevård och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 67/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Bästa ledamöter, eftersom det var möjligt att debattera ärende 6) och 7) samtidigt frågar jag er nu om det finns behov för anföranden under detta ärende 7). — Det finns det. I så fall stryks ärendet från dagordningen. Ärendet flyttas till plenum i morgon.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Lantmäteriverket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 68/2013 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 69/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 67/9).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 40 § i alkohollagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 70/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Vi inleder debatten. Före jag ger ministern ordet vill jag säga att det finns en uppenbar risk att vi tvingas avbryta behandlingen av det här ärendet. Men vi vill i varje fall inleda behandlingen i kväll.

Debatt (PTK 67/10).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 68/5/2013

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av polisförvaltningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 15/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 7/2013 vp

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 67/11).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 27/2013 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 3/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om införande av lagstiftningen om fastighetsköp, pantsättning och inskrivningsförfarande på elektronisk väg samt till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 43/2013 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 10/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen och lag om ändring av 17 kap. 14 § i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 35/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 5/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 8/2013 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 2/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kemikalielag och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 38/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 15/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 23/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 16/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

18) Riksdagens justitieombudsmans årsberättelse 2012

Remissdebatt

Berättelse  B 4/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 7.6.2013.

PR 66/2/2013

Debatten fortsatte (PTK 67/18).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

__________

Förste vice talman Pekka Ravi:

Vi fortsätter plenum några minuter över kl. 22.

__________

19) Lagar om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 30/2013 rd (Mauri Pekkarinen /cent m.fl.)

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 67/19).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

20) Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa om verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2012

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 3/2013 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 4/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.6.2013.

21) Statsrådets redogörelse om ramar för statsfinanserna 2014— 2017
Statsrådets redogörelse till riksdagen om komplettering av statsrådets redogörelse 27.3.2013 om ramar för statsfinanserna 2014—2017 (SRR 3/2013 rd)

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2013 rd

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 9/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.6.2013.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och barnskyddslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 61/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 6/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.6.2013.

23) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2012

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 10/2013 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 4/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.6.2013.

24) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2012

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 11/2013 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 5/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.6.2013.

25) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2012

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 12/2013 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 6/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.6.2013.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 12.6.2013 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 22.10.