Plenarprotokoll 68/2004 rd

PR 68/2004 rd

Justerat 2.0r

68. ONSDAGEN DEN 2 JUNI 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Ulla Anttila /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Ville Itälä /saml
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Henrik Lax /sv
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Outi Ojala /vänst
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Aila Paloniemi /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Klaus Pentti /cent
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Maija Rask /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Jouko Skinnari /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Marja Tiura /saml
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Kalevi Lamminen /saml
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Johannes Koskinen /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

2.6 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

2 och 3.6 ledamöterna

 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Pentti Tiusanen /vänst

2—4.6 ledamot

 • Tanja Karpela /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

2.6 ledamöterna

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Mikko Elo /sd
 • Ville Itälä /saml
 • Martti Korhonen /vänst
 • Suvi Lindén /saml
 • Minna Lintonen /sd
 • Pekka Nousiainen /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Irja Tulonen /saml

2—4.6 ledamot

 • Kari Kärkkäinen /kd

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Statsrådets redogörelse om verkställigheten av den nya offentlighetslagstiftningen

Debatt om betänkandet

Statsrådets redogörelse  SRR 5/2003 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 6/2004 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen föredras förvaltningsutskottets betänkande nr 6 om statsrådets redogörelse om verkställigheten av den nya offentlighetslagstiftningen.

Till grund för behandlingen ligger det uttalande med anledning av redogörelsen som förvaltningsutskottet föreslår i sitt betänkande. De, som önskar framställa förslag till riksdagens uttalande som avviker från utskottets formulering, skall komma med sina förslag under debattens gång.

Efter en inledande presentation av utskottets ordförande följer en en snabbdebatt utifrån på förhand anmälda anföranden. Inläggen i snabbdebatten får vara högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 68/1).

Riksdagen godkänner ett uttalande med anledning av redogörelsen enligt förvaltningsutskottets betänkande.

Förslaget i klämmen till betänkandet om att sända detta till statsrådet för kännedom godkänns.

Riksdagen övergår till dagordningen.

Ärendet är slutbehandlat.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Folkpensionsanstaltens fullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2003

Remissdebatt

Berättelse  B 6/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 68/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 71/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 7/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

4) Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för riksdagsmän, 1 § i lagen om familjepension efter riksdagsmän och 4 § i lagen om statens pensionsfond

Första behandlingen

Lagmotion  LM 46/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2004 rd

Allmän debatt (PTK 68/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagen, som grundar på lagmotion nr 46/2004 rd, med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av gentekniklagen och 34 kap. 4 § och 44 kap. 9 § strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 42/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2004 rd

Allmän debatt (PTK 68/5).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av vissa övergångsbestämmelser i en lag om ändring av lagen om aktiebolag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 35/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 11/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

7) Tilläggsbudgetmotioner

Remissdebatt

Tilläggsbudgetmotion  TBM 1—55/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att tilläggsbudgetmotionerna skall remitteras till finansutskottet.

De tilläggsbudgetmotioner som ledamöterna har väckt finns till påseende på riksdagens kansli i lagstiftningsdirektörens rum.

Jag ber att ledamöterna i sina inlägg anger numret och rubriken på den tilläggsbudgetmotion som inlägget hänför sig till.

Debatt (PTK 68/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och tillläggsbudgetmotionerna remitteras till finansutskottet.

8) Regeringens proposition om godkännande av andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 1 kap. 11 § strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 51/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 7/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 55 § lagen om skatt på arv och gåva

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 84/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 5/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av aravalagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 63/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 9/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, aravabegränsningslagen och lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 79/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 10/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

12) Regeringens proposition om godkännande av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 52/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 11/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

13) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och godkännande av den internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen, förslag till lag om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, förslag till lag om ändring av fartygsregisterlagen samt förslag till lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 59/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 14/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 72/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 15/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av personalfondslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 100/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 5/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 17.21.