Plenarprotokoll 68/2009 rd

PR 68/2009 rd

Justerat 2.0r

68. MÅNDAGEN DEN 15 JUNI 2009

Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (12.01—14.04, 17.57—19.57 och 21.56—0.07), talman Sauli Niinistö (14.04—16.01 och 19.57—21.56) och andre vice talman Johannes Koskinen (16.01—17.57).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 64 ledamöter som frånvarande:

 • Marko Asell /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Anna-Maja Henriksson /sv
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Heli Järvinen /gröna
 • Timo Kalli /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Anne Kalmari /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Kyösti Karjula /cent
 • Ulla Karvo /saml
 • Jyrki Katainen /saml
 • Sampsa Kataja /saml
 • Timo Kaunisto /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Markku Laukkanen /cent
 • Jouko Laxell /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Olli Nepponen /saml
 • Ville Niinistö /gröna
 • Mikaela Nylander /sv
 • Pentti Oinonen /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Tuomo Puumala /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Markku Rossi /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Astrid Thors /sv
 • Marja Tiura /saml
 • Lenita Toivakka /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /saml
 • Stefan Wallin /sv
 • Matti Vanhanen /cent
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Anne-Mari Virolainen /saml
 • Pertti Virtanen /saf
 • Paavo Väyrynen /cent
 • Tuula Väätäinen /sd

Efter namnuppropet anmälde sig följande 15 ledamöter:

 • Jutta Urpilainen /sd (12.18)
 • Johannes Koskinen /sd (12.18)
 • Mauri Pekkarinen /cent (12.20)
 • Martti Korhonen /vänst (12.21)
 • Leena Rauhala /kd (12.49)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (13.47)
 • Raija Vahasalo /saml (13.51)
 • Petri Salo /saml (14.02)
 • Pertti Virtanen /saf (14.16)
 • Reijo Kallio /sd (16.14)
 • Timo Kaunisto /cent (16.43)
 • Suvi Lindén /saml (17.26)
 • Merja Kyllönen /vänst (17.34)
 • Timo V. Korhonen /cent (17.57)
 • Heli Järvinen /gröna (18.20)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

15.6 ledamöterna

 • Jyrki Katainen /saml
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Astrid Thors /sv
 • Stefan Wallin /sv
 • Matti Vanhanen /cent

15 och 16.6 ledamot

 • Paavo Väyrynen /cent

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

15.6 ledamöterna

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pentti Oinonen /saf
 • Anne-Mari Virolainen /saml

15—18.6 ledamot

 • Olli Nepponen /saml

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen:

Statsrådet har den 11 juni 2009 överlämnat till riksdagen unionsärendet U 45/2009 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Förste vice talmannen:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer till jord- och skogsbruksutskottet som medlem, till försvarsutskottet som ersättare samt till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet som medlem den uppställda kandidaten Lasse Hautala.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 70/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 10/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/2, Nordman 68/2/55).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 26/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 6/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/3).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 69/2/2009

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av passlagen och av vissa andra lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 234/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 9/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/4).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 24 kap. 1 § i strafflagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 232/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 10/2009 rd

Åtgärdsmotion  AM 4/2007 rd

Andre vice talmannenn:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och riksdagen kan nu vid andra behandlingen godkänna eller förkasta lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Slutligen ska riksdagen vid enda behandlingen besluta om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Debatt (PTK 68/5).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen samt det nya lagförslaget i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna om alkoholbrott

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 84/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 11/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/6).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i propositionen samt det nya lagförslag 4 i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport (RP 32/2009 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 32/2009 rd

Regeringens proposition  RP 83/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 11/2009 rd

Lagmotion  LM 25/2009 rd

Andre vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/7).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om stark autentisering och elektroniska signaturer samt till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 36/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 12/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/8).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1, 2, 4—8, 10 och 11 utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 3 och 9 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om taxitrafik

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 13/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/9).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om överföring av fastighetsinskrivningsärendena från tingsrätterna till lantmäteriverket

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 30/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 5/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/10).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 65/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 6/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition om godkännande av protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling samt med förslag till lag om ikraftsättande av de bestämmelser i nämnda protokoll som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 25/2009 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2009 rd

Förste vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån försvarsutskottets betänkande besluta om protokollet i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände protokollet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till universitetslag och lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 7/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2009 rd

Lagmotion  LM 13, 26/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/13).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 69/3/2009

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 26/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 6/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/14).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 69/4/2009

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 85/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/15).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 69/5/2009

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 68/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2009 rd

Lagmotion  LM 31/2008 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/16).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 69/6/2009

17) Regeringens proposition med förslag till lag om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 74/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 21/2009 rd

Lagmotion  LM 45/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/17).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 69/7/2009

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och försäkringsbolagslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2009 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 8/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2008

Enda behandlingen

Berättelse  B 5/2009 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 2/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

20) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2008

Enda behandlingen

Berättelse  B 6/2009 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 3/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

21) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2008

Enda behandlingen

Berättelse  B 7/2009 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 4/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

22) Folkpensionsanstaltens fullmäktiges verksamhetsberättelse 2008

Enda behandlingen

Berättelse  B 9/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 22/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 68/22).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till veterinärvårdslag och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 81/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 68/23).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

24) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Kenya om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 90/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till utrikesutskottet.

25) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen med Montenegro om främjande och skydd av investeringar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 91/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till utrikesutskottet.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om Brottspåföljdsmyndigheten och till lag om ändring av 40 § i språklagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 92/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 68/26).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till lagutskottet.

27) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 1 kap. 32 § i utsökningsbalken och kreditupplysningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 93/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet.

28) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om föreläggande av böter och ordningsbot och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 94/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

29) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 7 och 8 § i lagen om utlänningsregistret samt av 18 § i lagen om beskattningsförfarande

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 95/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 och 37 § i lagen om militär krishantering

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 96/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till försvarsutskottet.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om återbäring i vissa fall av den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 97/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 68/31).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

32) Regeringens proposition med förslag till lagar om växtförädlarrätt och om ändring av lagen om handel med utsäde samt 49 kap. 2 § i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 98/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

33) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 99/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet och jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 68/33).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet och jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.

34) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 100/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 68/34).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

35) Regeringens proposition med förslag till lag om skyddande av byggnadsarvet samt till lagar om ändring av 57 och 166 § i markanvändnings- och bygglagen och 48 kap. 6 § i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 101/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

36) Klimat- och energistrategi på lång sikt: Statsrådets redogörelse till riksdagen den 6 november 2008

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 6/2008 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 9/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum den 17 juni 2009.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i dag tisdagen den 16 juni 2009 kl. 10.

Plenum avslutades tisdagen den 16 juni 2009 kl. 0.07.

​​​​