Plenarprotokoll 68/2013 rd

PR 68/2013 rd

Justerat 2.0r

68. ONSDAGEN DEN 12 JUNI 2013

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (14.03—16.58, 18.15—19.45 och 22.26—0.36) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.58—18.15 och 19.45—22.26).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 26 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (r)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Tarja Filatov /sd (r)
 • Sanni Grahn-Laasonen /saml (f)
 • Leena Harkimo /saml
 • Anssi Joutsenlahti /saf
 • Antti Kaikkonen /cent (r)
 • Saara Karhu /sd
 • Esko Kiviranta /cent
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Antti Lindtman /sd
 • Mika Lintilä /cent
 • Päivi Lipponen /sd (r)
 • Jari Myllykoski /vänst
 • Mika Niikko /saf
 • Ville Niinistö /gröna (r)
 • Paula Risikko /saml
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Timo Soini /saf (r)
 • Astrid Thors /sv
 • Lenita Toivakka /saml
 • Maria Tolppanen /saf (r)
 • Anu Urpalainen /saml (r)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Anne-Mari Virolainen /saml (r)
 • Jyrki Yrttiaho /vg

Efter namnuppropet anmälde sig följande 9 ledamöter:

 • Jyrki Yrttiaho /vg (14.18)
 • Jari Myllykoski /vänst (14.28)
 • Anssi Joutsenlahti /saf (14.48)
 • Lenita Toivakka /saml (16.12)
 • Sauli Ahvenjärvi /kd (17.06)
 • Pauliina Viitamies /sd (19.59)
 • Suna Kymäläinen /sd (20.00)
 • Leena Harkimo /saml (20.14)
 • Esko Kiviranta /cent (20.16)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets redogörelse om ramar för statsfinanserna 2014— 2017
Statsrådets redogörelse till riksdagen om komplettering av statsrådets redogörelse 27.3.2013 om ramar för statsfinanserna 2014—2017 (SRR 3/2013 rd)

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2013 rd

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2013 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 9/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Nu ska riksdagen utifrån finansutskottets betänkande besluta om ett ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelser.

Efter utskottets ordförandes presentation förs debatten som en snabbdebatt, där de egentliga gruppanförandena får vara högst 5 minuter långa. Övriga anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand hålls i gruppanförandeordning och de får vara högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 68/1, Nylander 68/1/8, 68/1/17, Gestrin 68/1/34, 68/1/86, Nauclér 68/1/49, Tiilikainen 68/1/80).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 71/1/2013

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av yrkeshögskolelagen och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 9/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 1/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 68/2).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 71/2/2013

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Polisyrkeshögskolan samt vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 64/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 68/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elev- och studerandevård och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 67/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 68/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 40 § i alkohollagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 70/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 11.6.2013.

PR 67/10/2013

Debatten fortsatte (PTK 68/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och barnskyddslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 61/2013 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 6/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa om verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2012

Enda behandlingen

Berättelse  B 3/2013 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 4/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande.

Debatt (PTK 68/7).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

8) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2012

Enda behandlingen

Berättelse  B 10/2013 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 4/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 9) och 10) på dagordningen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

9) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2012

Enda behandlingen

Berättelse  B 11/2013 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 5/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

10) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2012

Enda behandlingen

Berättelse  B 12/2013 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 6/2013 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, av 68 § i en lag om ändring av utlänningslagen och av 1 § i lagen om studiestöd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 29/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 9/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2013.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 32/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 10/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2013.

13) Medborgarinitiativ: Lag om ändring av 22 § i djurskyddslagen (MI 1/2013 rd)

Bordläggning av betänkanden

Övrigt ärende  Ö 1/2013 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 6/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2013.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Nationella audiovisuella arkivet och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 48/2013 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 2/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2013.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om el- och naturgasmarknaden

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 20/2013 vp

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 17/2013 rd

Lagmotion  LM 4/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2013.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kompensationsområden för vindkraft och lag om ändring av 54 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 55/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 18/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2013.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 36 och 38 § i universitetslagen samt av yrkeshögskolelagen och lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 44/2012 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2013.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konkurrenslagen och av 4 och 16 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 40/2013 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 19/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2013.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i dag torsdagen den 13 juni 2013 kl. 16.

Plenum avslutades torsdagen den 13 juni 2013 kl. 0.36.

​​​​