Plenarprotokoll 69/2004 rd

PR 69/2004 rd

Justerat 2.0r

69. TORSDAGEN DEN 3 JUNI 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Alatalo /cent
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Ulla Anttila /gröna
 • Merikukka Forsius /gröna
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Satu Hassi /gröna
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /cent
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Aila Paloniemi /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Klaus Pentti /cent
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Maija Rask /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Marja Tiura /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Liisa Jaakonsaari /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

3.6 ledamot

 • Leena Luhtanen /sd

3 och 4.6 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Paula Lehtomäki /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

3.6 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Merikukka Forsius /gröna
 • Satu Hassi /gröna
 • Heidi Hautala /gröna
 • Anneli Jäätteenmäki /cent
 • Seppo Lahtela /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Suvi-Anne Siimes /vänst

3 och 4.6 ledamot

 • Tarja Cronberg /gröna

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, bokföring och förvaltning 2003

Remissdebatt

Berättelse  B 3/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 69/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

3) Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, bokföring och förvaltning 2003

Remissdebatt

Berättelse  B 4/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

4) Regeringens proposition om godkännande av andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 1 kap. 11 § strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 51/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 7/2004 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande nr 7, i vilket utskottet föreslår att riksdagen godkänner lagförslag 1 och förkastar lagförslag 2 i regeringens proposition. Först förs en allmän debatt om ärendet och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av lagförslag 1.

Allmän debatt (PTK 69/4).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 1 med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i utrikesutskottets förslag att lagförslag 2 skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 55 § lagen om skatt på arv och gåva

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 84/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 5/2004 rd

Allmän debatt (PTK 69/5).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

6) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och godkännande av den internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen, förslag till lag om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, förslag till lag om ändring av fartygsregisterlagen samt förslag till lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 59/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 14/2004 rd

Allmän debatt (PTK 69/6).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 72/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 15/2004 rd

Allmän debatt (PTK 69/7, Jansson 69/7/3, 69/7/7).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av personalfondslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 100/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 5/2004 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av aravalagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 63/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 9/2004 rd

Allmän debatt (PTK 69/9).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, aravabegränsningslagen och lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 79/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 10/2004 rd

Allmän debatt (PTK 69/10).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

11) Regeringens proposition om godkännande av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 11/2004 rd

Allmän debatt (PTK 69/11).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

12) Lag om ändring av lagen om anmälan av kandidaters valfinansiering

Remissdebatt

Lagmotion  LM 58/2004 rd (Heidi Hautala /gröna m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 69/12).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

13) Lag om ändring av 7 c § i lagen om pension för arbetstagare

Remissdebatt

Lagmotion  LM 66/2004 rd (Tuija Nurmi /saml m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

14) Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring

Remissdebatt

Lagmotion  LM 68/2004 rd (Mikko Kuoppa /vänst m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 69/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

15) Lag om ändring av 14 kap. 6 och 7 § i rättegångsbalken

Remissdebatt

Lagmotion  LM 69/2004 rd (Pertti Hemmilä /saml)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 69/15).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av strafflagen och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 34/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 4/2004 rd

Lagmotion  LM 16, 33, 148/2003 rd

Åtgärdsmotion  AM 16/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 20.50.