Plenarprotokoll 69/2009 rd

PR 69/2009 rd

Justerat 2.0r

69. TISDAGEN DEN 16 JUNI 2009

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (10.02—11.57, 15.58—18.21 och 18.27—18.49), förste vice talman Seppo Kääriäinen (11.57—13.59) och andre vice talman Johannes Koskinen (13.59—15.58 och 18.21—18.27).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 13 ledamöter som frånvarande:

 • Heidi Hautala /gröna
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Jouko Laxell /saml
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Paula Risikko /saml
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Marja Tiura /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Paavo Väyrynen /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Markus Mustajärvi /vänst (11.13)
 • Jutta Urpilainen /sd (16.13)

__________

UTOM DAGORDNINGEN

1) Statsrådets redogörelse för genomförandet av integrationslagen

Voteringar

Statsrådets redogörelse  SRR 4/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2009 rd

Talmannen:

Utom dagordningen beslutar riksdagen nu utifrån förvaltningsutskottets betänkande om formuleringen av ett ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse 4. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 11 juni 2009.

Under debatten har ledamot Pirkko Ruohonen-Lerner föreslagit med bifall av ledamot Pentti Oinonen att riksdagen godkänner ett ställningstagande enligt reservation 2.

Ledamot Unto Valpas har föreslagit med bifall av ledamot Veijo Puhjo att riksdagen godkänner ett ställningstagande enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Först förrättas omröstning om ledamot Pirkko Ruohonen-Lerners förslag mot ledamot Unto Valpas förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Pirkko Ruohonen-Lerners förslag mot ledamot Unto Valpas förslag godkände riksdagen ledamot Unto Valpas förslag med rösterna

165 ja, 5 nej, 2 avstår; 27 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Unto Valpas förslag mot utskottets förslag godkände riksdagen utskottets förslag till ställningstagande med rösterna

152 ja, 29 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen gick över till dagordningen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Regeringens proposition med förslag till lag om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 26/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 6/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 15 juni 2009.

Under debatten har ledamot Veijo Puhjo med bifall av ledamot Pirkko Ruohonen-Lerner framställt ett förslag till uttalande enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talmannen:

Riksdagen ska nu till slut besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Veijo Puhjos förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

156 ja, 26 nej; 17 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till universitetslag och lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 7/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2009 rd

Lagmotion  LM 13, 26/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 15 juni 2009.

Under debatten har ledamot Paavo Arhinmäki föreslagit med bifall av ledamot Erkki Virtanen att lagförslagen förkastas.

Ledamot Tuula Peltonen har med bifall av ledamot Anneli Kiljunen framställt 2 förslag till uttalanden enligt reservation 1.

Ledamot Toimi Kankaanniemi har med bifall av ledamot Sari Palm framställt följande förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen, med hänsyn till att antalet studerande per lärare vid universiteten i Finland i snitt är ganska stort, vidtar nödvändiga åtgärder för att förbättra kvoten studerande/lärare för att säkerställa att inlärningsresultaten motsvarar internationell nivå."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Riksdagen ska först besluta anta eller förkasta lagförslagen.

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

168 ja, 16 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 4 )

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten.

Vid omröstningen om ledamot Tuula Peltonens 1) förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

121 ja, 61 nej; 17 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid omröstningen om ledamot Tuula Peltonens 2) förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

113 ja, 68 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid omröstningen om ledamot Toimi Kankaanniemis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

117 ja, 67 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 7 )

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 26/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 6/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 15 juni 2009.

Under debatten har ledamot Paavo Arhinmäki föreslagit med bifall av ledamot Erkki Virtanen att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

130 ja, 53 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 8 )

[Ledamot Tuula Peltonens redogörelse för socialdemokratiska riksdagsguppens röstningsförfarande ingår i protokollet efter 8) ärendet.]

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 85/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 15 juni 2009.

Under debatten har ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Paavo Arhinmäki framställt ett förslag till uttalande enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Erkki Virtanens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

117 ja, 68 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 9 )

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 68/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2009 rd

Lagmotion  LM 31/2008 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 15 juni 2009.

Under debatten har ledamot Toimi Kankaanniemi med bifall av ledamot Sari Palm framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 2.

Ledamot Maria Guzenina-Richardson har med bifall av ledamot Anneli Kiljunen framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslagen till uttalanden.

Vid omröstningen om ledamot Toimi Kankaanniemis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

117 ja, 68 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 10 )

Vid omröstningen om ledamot Maria Guzenina-Richardsons förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

111 ja, 66 nej; 22 frånvarande.

( Omr. 11 )

[Ledamot Tuija Nurmi lämnade en redogörelse för sitt röstningsförfarande efter behandlingen av ärende 7).]

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 74/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 21/2009 rd

Lagmotion  LM 45/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum den 15 juni 2009.

Under debatten har ledamot Jaakko Laakso föreslagit med bifall av ledamot Anneli Kiljunen att lagförslagen förkastas.

Ledamot Toimi Kankaanniemi har med bifall av ledamot Sari Palm framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 2.

Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Jacob Söderman framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Riksdagen ska först besluta anta eller förkasta lagförslagen.

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

125 ja, 51 nej; 23 frånvarande.

( Omr. 12 )

[Ledamot Tuula Väätäinen lämnade en redogörelse för sitt röstningsförfarande efter att behandlingen av ärendet var avslutad.]

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talmannen:

Riksdagen ska nu till sist besluta om förslagen till uttalanden. Vid omröstningarna ställs först ledamot Anneli Kiljunens förslag mot ledamot Toimi Kankaanniemis förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Anneli Kiljunens förslag mot ledamot Toimi Kankaanniemis förslag godkände riksdagen ledamot Toimi Kankaanniemis förslag med rösterna

111 ja, 54 nej, 8 avstår; 26 frånvarande.

( Omr. 13 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Toimi Kankaanniemis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

116 ja, 40 nej, 18 avstår; 25 frånvarande.

( Omr. 14 )

Ärendet slutbehandlat.

__________

Antecknades till protokollet ledamot Tuija Nurmis anmälan att hon vid omröstning nr 11 röstade "ja", men voteringstablån visade inte någon registrering.

Antecknades till protokollet ledamot Tuula Väätäinens anmälan att hon vid omröstningen om att anta eller förkasta lagförslagen i ärende 7) avsåg att rösta "ja" för en flyttning av Läkemedelsverket till Kuopio, men tryckte i misstag "nej".

__________

UTOM DAGORDNINGEN

8) Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2009

Responsdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 1/2009 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 5/2009 rd

Talmannen:

Utom dagordningen ska riksdagen nu besluta utifrån utrikesutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse 1.

Efter en presentation av utskottets ordförande följer en snabbdebatt där gruppanförandena får räcka högst 7 minuter och övriga inlägg som ledamöterna har anmält sig för på förhand högst 5 minuter.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 69/8, Nauclér 69/8/7, 69/8/20, min. Stubb 69/8/31, Nordman 69/8/90, Blomqvist 69/8/134).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 70/1/2009

__________

Antecknades till protokollet ledamot Tuula Peltonens anmälan att en del av socialdemokratiska riksdagsgruppens medlemmar i misstag röstade för att lagförslaget förkastas i omröstningen vid ärende 4) om temporär ändring av yrkeshögskolelagen. Anmälan gällde ledamöterna Ahde, Asell, Gustafsson, Guzenina-Richardson, Heinäluoma, Hiltunen, Hurskainen, Kallio, Kalliomäki, Kantola, Karhu, Anneli Kiljunen, Kimmo Kiljunen, Kiuru, Koski, Johannes Koskinen, Marjaana Koskinen, Kuusisto, Kähkönen, Lahtela, Laitinen, Lipponen, Paasio, Paatero, Peltonen, Rajamäki, Rönni, Saarinen, Skinnari, Söderman, Tabermann, Taimela, Taiveaho, Tuomioja, Viitamies, Viitanen och Väätäinen.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdagen den 17 juni 2009 kl. 10.

Plenum avslutades kl. 18.49.

​​​​